A Tóra keletkezése és a Purim kozmikus háttere
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

A Tóra keletkezése és a Purim kozmikus háttere

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:27

Klaus Matefi
A Tóra keletkezése és a Purim kozmikus háttereA Tóra (héberül: תּוֹרָה, görögül: Pentateuchus/Πεντάτευχος) a feltételezett történelmi Mózes nevével fémjelzett öt könyvet (bere’šît-בְּרֵאשִׁית/Genesis; šemôt-שְׁמוֹת/Exodus; wajjiqrā’-וַיִּקְרָא /Leviticus; bemidbar-בְּמִדְבַּר/Numeri; debarîm-דְּבָרִים/ Deuteronomium) jelenti.

Az ószövetségi magyarázatok szerint Isten Mózesen keresztül kötött a zsidókkal örök szövetséget a Sínai-hegyen (Hóreb-חֹרֵב), mint Isten által kiválasztott néppel:

Mózes II.
3,6 Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.
3,7 Az Úr pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat.
3,8 Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére.

3,12 De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent.
3,13 De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik?
3,14 Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok.
3,15 Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre!
3,16 Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit, és ezt mondd nekik: Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene megjelent nekem, és azt mondta: Számon tartom mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek,
3,17 és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép földjére, a tejjel és mézzel folyó földre.
3,18 És ha hallgatnak a szavadra, akkor menj be Izráel véneivel együtt Egyiptom királyához, és ezt mondjátok neki: Az Úrral, a héberek Istenével találkoztunk. Hadd menjünk azért háromnapi útra a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek, az Úrnak!

Mózes III. (Mózes III. könyve iskolai használatra, Fordította: Dr. Bernstein Béla, 1922.; héber/magyar)
20,24 Azért mondtam néktek: Ti elfoglaljátok az ő földjüket és én adom nektek, hogy elfoglaljátok azt, a tejjel-mézzel folyó országot; én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki elkülönítettelek benneteket a népektől.
20,26 Legyetek tehát nekem szentek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló és elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.

Mózes V. (Mózes V. könyve iskolai használatra; Fordította: Deutsch Henrik, Átdolgozta: Dr. Braun Salamon, 1912.; héber/magyar)
4, 37 És mivelhogy szerette őseidet, és kiválasztotta ivadékukat utánuk, és kivezetett téged, ő maga, nagy erejével Egyiptomból,
4, 38 Hogy kiűzzön náladnál nagyobb és hatalmasabb nemzeteket előled, hogy elvigyen téged, és birtokba adja neked földjüket, amint e mai napon megtörtént.

7, 6 Mert szent népe vagy az Örökkévaló Istenednek; téged választott ki az Örökkévaló Istened, hogy saját népe légy az összes népek közül melyek a föld színén vannak.

10,15 Mégis csak őseidet kedvelte meg az Örökkévaló, szeretvén őket és ezért kiválasztotta ivadékukat utánuk, t. i. titeket, az összes népek közül, amint e mai napon megtörtént.

14,2 Mert szent népe vagy te az Örökkévaló Istenednek, és téged választott ki az Örökkévaló, hogy tulajdon népe légy minden nép közül, melyek a föld színén vannak.

14,21, Ne egyetek semmiféle elhullott állatot. Az idegennek, aki kapuidon belül tartózkodik, adjad, hogy megegye, vagy add el a külföldinek, mert szent népe vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek. Ne főzd meg a gödölyét anya tejében.

26,18 Az Örökkévaló pedig kijelentette ma rólad, hogy tulajdon népe leszel, amint szólott neked, ha megtartod minden parancsolatát.
26,19 Akkor pedig magasra emel téged az összes nemzetek fölé, - amelyeket alkotott, - díszére, hírre és dicsőségre nézve, hogy szent népe légy Örökkévaló Istenednek, amint szólott.


A Tóra szerzőségét illetően szerintem három lehetőség jöhet számításba:

1, A feltételezett történelmi Mózes készítette az i.e. XIV. században, amikorra kozmikus okok miatt a Tórában tárgyalt Sínai szövetségkötés tehető.
2, A Tóra egy részét alkotta meg Mózes úgymond isteni sugallatra, de a mai formájába Ezsdrás öntötte az i.e. V. század közepe táján.
3, Ezsdrás és beavatott társai hozták létre a Tórát a babilóni száműzetés folyamán elsajátított történelmi, mágikus-misztikus, asztrológiai és hermetikus ismeretek birtokában, amivel i.e. 445-re lettek kész, és miután ennek az évnek a tavaszán Nehémiás I. Artaxerxész (Artahsasztá) perzsa király utasítására Jeruzsálembe érkezett, hogy helytartókén tevékenykedjen ott, így még ugyanennek az évnek az őszén a zsidó néppel megismertették a Tórát és elfogadtatták alkotmány gyanánt.

Mi szólhat az első pont mellett?

Kizárólagosan maga a Tóra, és egy bizonyos kozmikus kereszt realizálódása a Zodiákusban, aminek a későbbi kialakulásai szoros kapcsolatba hozhatóak a zsidóság történelmével, vallásával, messiásvárásával, és a Jelenések könyvében taglalt "második eljövetellel", az "első feltámadással" (Jelenések könyve 20,5), illetve az azt követő ezer év (helyesebben 1089 év) utáni újabb égi eseménnyel, ami szerint a gonosz ismét szabadjára lesz engedve egy rövid időre (Jelenések könyve 20,7-8.), hogy a holtak végérvényesen feltámadhassanak, és megtörténhessen a végítélet:

Bild

Itt 14 darab (i.e. 1811.02.23. - 1999.08.11.) azonos felépítésű kozmikus keresztet figyelhetünk meg, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis fejezi be az animációs fotó által bemutatott kozmikus keresztek sorrendjét, ami a 14 fokozatával (13+"mindent látó szem" - "All Seeing Eye") a bemutatott keresztekre utal. A "mindent látó szem" a napfogyatkozással hatásfokozott 14. kereszt, ami a leghatásosabb szellemi forrása negatív szempontból a már többször említett Shem ha-Mephorasnak ("Isten 72 szellemének"), és egyesek "Lucifer szemeként" emlegetik.

Az USA-ban 1782-ben lett bevezetve az a címer, aminek a hátoldalán a látott pramis található, a "mindent látó szem"-mel a tetején, körülöttük pedig az Annuit cœptis és a Novus Ordo Seclorum felirat.

Ez a piramis a szabadkőműves Franklin Delano Roosevelt (elnök: 1933.03.04.-1945.04.12.; a Skót Ritus 32. fokán volt beavatva) elnök rendelete alapján került fel 1933-ban az amerikai egy dollárra is:

http://mek.niif.hu/01500/01560/html/06.htm#26
Dr. Drábik János írásai
A háttérhatalom stratégiája
A pénzoligarchia illuminátus struktúrája
Az illuminátus rend ajánlására Roosevelt elnök 1933-ban elrendelte, hogy a szabadkőműves szimbólumot, a piramist a mindent-látó szemmel, rányomják a magánkartellként működő FED egydolláros magánbankjegyére. Helmut Finkenstädt idézi John Todd-ot, aki szerint a Rothschild család rendelkezésére készítették el ezt a szimbólumot, amely az illuminátusok hatalmi struktúráját tükrözi. Az egydolláros magánbankjegyen található piramis tizenhárom titkos fokozatra van felosztva, ennek tetején őrködik a mindent-látó szem. John Todd szerint a piramis tetején található szem Lucifer szeme.


Visszatérve az első ponthoz, szerintem ellene szól az, hogy az egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való, ami az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége, tehát egy komplex hatás, képtelen szövetséget kötni egy néppel és azt kiválasztani a többi közül. Ez csak a vallási mítoszok talaján realizálódhat emberi vágyakból adódóan.

Az is kizárja még az első pontot, hogy a Tórának (debarîm-nak) az utolsó fejezete Mózes halálát részletezi, így ez már eleve okot adhat a kutatónak Mózes szerzőségét megkérdőjelezni, hiszen a saját haláláról még egy író se volt képes utólag beszámolni...

A második pont feltételezi azt mint az elsőben, hogy az ószövetségi istenkép helyes lenne (ami szerintem nem áll fenn), azaz JHVH képes volt arra, hogy kiválasszon egy népet magának és örök szövetséget kössön vele.
Itt viszont felmerül az a jogos kétely, hogy milyen szabad akarattal rendelkező mindenható Isten az olyan, akinek a terveit kizárólagason csak a benne hívők tudják realizálni? Nem képes az akarának saját maga érvenyt szerezni? Ez úgy működne, hogyha hiszünk a neki tulajdonított etikai utasításokban és azokat betartjuk, akkor megvalósul Isten akarata, ha pedig nem, akkor meghiúsul?...
Ha ez így volna, akkor ilyen alapon sokféle Istent és etikai sugallatot alkothatnánk meg magunknak a saját elképzeléseinknek, vágyainknak a megvalósítása céljából.

Tételezzük fel, hogy élt valóban Mózes az i.e. XIV. század körül, életre hívta a JHVH kultuszt, minden úgy történt, ahogy azt a Tóra részletezi, de ennek a vallásos műnek a végleges formáját Ezsdrás és beavatott társai hozták létre a már korábban jelzett i.e. 445. évre.
Ebben az esetben az Tórában taglalt korábbi vallástörténelemnek nyomai kellett volna fennmaradjanak az utókor számára. Gondolok én itt pl. az egyiptomi fogságra, az onnan való szabadulásra, ami az őket üldöző egyiptomi sereg pusztulását eredményezte az Ószövetség szerint; az első templom maradványaira; de a legfontosabb talán az i.e. 445-öt megelőző monoteista JHVH kultusz bármyilyen jellegű nyoma lenne.

Léteznek-e ilyen írásos vagy tárgyi emlékek, melyek egyértelműen ezeket igazolnák, és kétségbevonhatatlanul az említett dátumot megelőző időszakból származnának?

Nem tudok ilyenekről, de erre még kitérek a későbbiekben.

A harmadik pontban leírtak tűnnek jelenleg a legreálisabb teóriának. Ezek természetesen abban a pillantban megdőlnének, amint előkerülnének olyan igazoltan eredeti korabeli emlékek, melyek bizonyítanák megkérdőjelezhetetlenül az egyiptomi fogságot és az onnan történt feltételezett szerencsés megmenekülést (Exodus), az első templomnak Salamon korában történt megépülését, illetve az i.e. 445 előtti működő monoteista JHVH kultuszt.

Annyit biztosan tudunk az egyes forrásokból, hogy a Tórát Ezsdrás és a beavatott társai alkották meg a mai formájára, amivel i.e. 445-re lettek kész, amikorra Nehémiás Jeruzsálembe érkezett. Még ennek az évnek az őszén megismertették azt a népükkel, és alkotmány gyanánt fogadtatták el velük. Izraelnek ma is a Tóra az alkotmánya, tehát valójában egy teokratikus állam tulajdonképpen:

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás fõrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

Ami az izraeli állapotokat illeti, alapvetõen ott is ugyanez lenne a véleményem, de tudni kell, hogy Izraelben az állam és az egyház nincs szétválasztva, az országnak nincs is alkotmánya, mert úgy gondolják, - érthetõ okok alapján -, hogy a mózesi törvény (a Tóra) tölti be ezt a szerepet. Ezt a döntést ugyanis a híres jeruzsálemi gyûlés idõszámításunk elõtt 445 õszén határozta el, s ezen igen nehéz lenne, s nem is biztos, hogy szabad-e egyáltalán változtatni. (Véleményem szerint nem szabad és nem is lehet.)
üdvözlettel: R.T.

http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
Újjáépítették a Szentélyt, Jeruzsálemet fallal vették körül, s ami a legfontosabb, a nép i.e. 445 õszén elfogadta legfõbb törvényéül, mondhatni alkotmányául a Tórát, s igyekezett állami és társadalmi életét ennek jegyében berendezni.
Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)

http://www.juedisches-recht.de/stu_haus ... uhrung.php
Goethe Universität - Frankfurt am Main
Einführung in das jüdisches Rechts“
Dr. G. Miller
Seit Esra (ca. 445 v. Chr.) ist die Tora zum Grundgesetz der Jüdischen Tradition geworden. Esra, der ha Sofer genannt wurde (Schreiber, Gelehrter) hat in hohem Maße dazu beigetragen, daß die Tora wieder bekannt wurde.

http://www.baptist.hu/index.php?m=14
A bibliai kánon kialakulása
Az ÓSZ-i kánon körének megállapítását a zsidó hagyomány Ezsdrás nevéhez kapcsolja. Egy apokaliptikus könyv (Ezsdrás 4. könyve 14. rész) szerint a babiloni fogság után hazatérő Ezsdrás pap és írástudó - isteni ihletésre - emlékezetből lediktálta a Jeruzsálem pusztulásakor megsemmisült szentiratokat, sőt még továbbiakkal is kiegészítette azokat.

http://www.or-zse.hu/konyv57.htm
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
Naftali Kraus: Ezra és Nechemja.
Az őscionizmus története
Bár a köztudat, nemzeti és vallási történelmünk, a zsidó nép legkiemelkedőbb egyéniségei között tartja számon, - a Talmud megállapítja róla, hogy "amikor a Tóra [ismerete] eltűnt Izrael [köréből], Ezra feljött Babilóniából és helyreállította [a Tóra ismeretét.]" (Szukká 20a.) - életéről mégis nagyon keveset tudunk.
Neve bizonyosan rokonítható az Ázárjá (I. segít) névformával. A magyar nyelvű és a keresztény Biblia-fordításokban a görög eredetű névváltozat honosodott meg: Esdras, Ezdrás, vagy Ezsdrás.

A zsidó hagyomány Ezra és Nechemja könyvének, tehát mindkét könyv szerzőjeként Ezrát, az írnokot, vagy az írástudót nevezi meg. Ugyancsak ő az, akinek a Krónikák könyve genealógiát tartalmazó részét tulajdonítjuk (Bává Bátrá 15a.)

Mint utaltunk rá, a Talmud (Bává Bátrá 15a.) Ezrát tekinti mindkét mű, Ezra és Nechemja könyve szerzőjének. A modern tudomány i. e. 300-ra teszi a művek keletkezésének idejét, és a Krónikák könyvét is Ezra munkájának tartja.

http://regi.zsido.com/books/talmud/ezra.htm
EZRÁ, AZ ÍRÁSTUDÓ
Vajon miért kezdjük bölcseink bemutatását Ezrával, holott Mózes Mesterünk már a kezdet kezdeténél jelen volt, bábáskodott a Tóra-adásnál, olyannyira, hogy a Tóra az ô nevét viseli: Torát Mose, Mózes Tórája? Róla, úgy gondoljuk, mégicsak tud egyet-mást az olvasó, Ezrá azonban úgyszólván ismeretlen.

Mint a babilóniai fogságból való visszatérés szellemi vezetôje és a zsidó állam második korszakának megalapítója, a Második Szentély egyik építôje, óriási szerepet töltött be a leigázott és rabságba hajtott zsidó nép megmentésében és a Tóra restaurálásában. Bölcseink találó megállapítása szerint "érdemes és megfelelô lett volna Ezrá arra, hogy általa adassék a Tóra, csak éppen Mózes megelôzte ôt" (Szánhedrin 21.).

Ezrá volt az elsô, aki a Tórát a sínai szájhagyomány alapján szisztematikusan értelmezte és magyarázta, s akkora bölcsnek, olyan szent embernek ismerték, hogy a Talmud-bölcsek Máláchi prófétával azonosítják.

http://www.bibelwissenschaft.de/
Esra-Nehemia-Buch
Neh 8,1-12 liefert das Modell eines Wortgottesdienstes: Das Volk bittet Esra, den Priester und Schriftgelehrten, das Buch mit dem Gesetz (Tora) des Mose zu holen und daraus vorzulesen. Der Vorgang wird ausführlich beschrieben. Dabei wird betont, dass Leviten zur Verfügung stehen, die das gehörte Wort der Tora dem Volk auslegen. Das Volk reagiert aufgrund der Offenbarung des Gotteswortes – wie einst am Sinai (Ex 19,16; Ex 20,18)! – bestürzt, wird dann aber von Esra getröstet und feiert den Tag der Gesetzesverlesung als Freudenfest.

Nehemia, ein hoher Beamter am persischen Hof, wurde mit dem Wiederaufbau Jerusalems, insbesondere der Stadtmauer, beauftragt. Dies geschah ab dem Jahr 445 v. Chr.

Von dem Zeitpunkt der Ankunft Nehemias 445 v. Chr. her ist die Datierung der Esra-Mission auf das siebte Jahr des Artaxerxes (458) in Esr 7,7 problematisch: Wenn Esras Mission im Jahr 458 begonnen hat, er aber das Gesetz erst nach der Ankunft Nehemias verlesen hat (Neh 8), liegt dazwischen ein Zeitraum von etwa 13 Jahren, von dem nicht klar ist, was Esra während dieser Zeit gemacht hat. Unplausibel ist die Vorstellung, Esra habe das Gesetz bei sich gehabt, aber erst nach dieser langen Zeit verlesen.

http://www.bibelwissenschaft.de/
Esra
Die Mission Esras ist die Neuordnung der Kultusgemeinde in Jerusalem unter persischer Oberhoheit. Zunächst erhielt Esra nach Esr 7,12-26 von König Artaxerxes (aller Wahrscheinlichkeit nach Artaxerxes I.) den Auftrag, das „Gesetz des Himmelsgottes“ in Jerusalem und Juda in Kraft zu setzen, mithin der Gemeinde eine neue, schriftlich festgelegte Ordnung zu geben. Dazu bekam Esra den Sonder-Titel „Schreiber des Gesetzes des Himmelsgottes“ verliehen. „Schreiber“ (sāfar) war ein persischer Beamtentitel.

Die nächste größere Aktion Esras war die feierliche Verlesung der Tora (Neh 8) – wenn es historisch zutreffen sollte, dass dies erst nach der Ankunft Nehemias geschah, dann entsteht eine zeitliche Differenz von etwa 13 Jahren (458-445) (s.u.).

Die Darstellung Esras als „zweiter Mose“ und als beispielhaft frommer Beter im Esra-Nehemia-Buch wird in der frühjüdischen Literatur ausgebaut, vor allem im vierten Esrabuch (4. Esra; s. → Esra-Schriften, außerbiblische). Dort erhält Esra – wie einst Mose – den Auftrag zur Niederschrift der göttlichen Offenbarung (4Esr 14).

In ihrem Selbstverständnis knüpfen die Rabbinen stark an Esra an: Sie wissen, dass sich in seiner Zeit viel verändert hat, doch sie sehen diese Veränderungen als den natürlichen Verlauf des göttlichen Planes an, nicht als Bruch in der Geschichte. Die Rabbinen sehen sich in direkter Beziehung zur Tora, die Esra abschrieb, erklärte und überlieferte – mit ihm rechtfertigen sie ihre eigenen Aktivitäten und Innovationen, denn er, der lange nach Mose lebte, überarbeitete und adaptierte die Tora, wie es die Rabbinen tun. Esra änderte ihrer Meinung nach nicht nur die Schrift der Tora (gemeint ist zur „aramäischen“ Quadratschrift), sondern machte die Tora vor allem verständlich für die Leute. In dieser Nachfolge sehen sich die Rabbinen.

http://www.joerg-sieger.de/einleit/nt/01gesch/nt02.htm
Dr. Jörg Sieger
Vom Babylonischen Exil bis zur Zeit Jesu
Im Jahre 445 v. Chr. änderte sich diese Situation jedoch wieder. Die Perser setzten Nehemia als Statthalter in Jerusalem ein. Er sollte die Stadt wieder aufbauen und befestigen.

http://www.israelcatholic.com/content/v ... 7/lang,de/
Der Befehl Jerusalem wieder aufzubauen wird in Daniel 9:25 erwähnt. Der Befehl kam von König Artarxerxes von Persien am 1. Tag des Monats Nissan (nach dem jüd. Kalender) im 20. Jahr seiner Herrschaft. (Neh. 2:1-8)
Artarxerxes begann seine Herrschaft im Jahr 465 v. Chr. Das 20. Jahr seiner Herrschaft war 445 v. Chr. Der 1. Nissan 445 v. Chr.=14. März 445 vor Chr.

http://books.google.de/
Neue Chronik der Weltgeschichte (2007) ISBN 3577146397, 9783577146395
(S. 539) Die persischen Beamten jüdischer Herkunft, Nehemia als Statthalter und Esra als Gesetzgeber, schufen so das eigentliche Judentum, dessen heilige Schriften, die Thora (die sog. fünf Bücher Moses), 445 v. Chr., als verbindliche Richtschnur für das gesamte Leben vorgeschrieben wurden.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-25990839.html
DER SPIEGEL 52/2002
21.12.2002
Neuer Bürgermeister von Jerusalem wurde 445 v. Chr. Nehemia, vormals Mundschenk beim Perserkönig Artaxerxes. Ihm zur Seite stand Esra, der das Amt des Hohepriesters übernahm. In der Bibel nennt er sich "Beauftragter für das Gesetz des Gottes des Himmels".


Nem tudunk más személyről Ezsdráson kívül, aki a korábbiakban írásba foglalta volna a feltételezett Mózesnek tulajdonított öt könyvet. Ezsdrás úgymond "isteni ihletésre - emlékezetből lediktálta a Jeruzsálem pusztulásakor megsemmisült szentiratokat, sőt még továbbiakkal is kiegészítette azokat"...

A tudomásom szerint Mózest az Ószövetségen kívül soha nem említette meg egyetlen külső forrás sem i.e. IV-III. század előtt:

http://www.michael-klonovsky.de/content/view/41/42/
Michael Klonovsky (*Schriftsteller und Journalist): Gab es Moses?
Auch in außerbiblischen Texten taucht Moses erst sehr spät auf: erstmals um 300 vor Christus, ein Jahrtausend nach seinem angeblichen Erdenwandel. Ein rundes Dutzend antiker Autoren, Juden, Griechen und Römer, kündet in der Folgezeit von seinen Taten. Die Griechen zeichnen ein blasphemisches Bild, der Gottesmann figuriert dort als Führer von Aussätzigen und marodierenden Asiaten, die von den Ägyptern vertrieben werden, weil sie deren Kulte verhöhnen und Tempel zerstören. Die jüdischen Autoren dagegen verherrlichen den Gesetzgeber als Lehrer der Menschheit.

So kommt Assmann (*Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann) zu dem paradox anmutenden Schluss, Moses sei „keine Figur der Geschichte, aber eine der Erinnerung“. Die „mosaische Unterscheidung“, so Assmann, habe ihren literarischen Ausdruck „in der Erzählung vom Auszug der Kinder Israels aus Ägypten“ gefunden. Ägypten wurde „zum Symbol des Ausgegrenzten, Verworfenen, religiös Unwahren“.

Mit anderen Worten: Der Exodus fand nicht um 1250 vor Christus in der Realität, sondern knapp 1000 Jahre später im Ideenhimmel statt. Das Volk Israel verließ nicht Ägypten, sondern die kosmopolitische und polytheistische antike Götterwelt, um fortan nur noch dem einen, einzig dem eigenen Volke vorbehaltenen Gott Jahwe zu huldigen.

Wer aber erfand die „Idee“ Moses?

Moses-Detektiv Krauss (*Berliner Ägyptologe Rolf Krauss) meint, dass ein einzelner Autor – der so genannte Jahwist – nicht nur der Verfasser der biblischen Moses-Geschichten, sondern schlechthin ihr Erfinder war. Er datiert das Leben dieses „hochtalentierten Schriftstellers“ auf die Jahre zwischen 480 und 420 vor Christus; vorher könne von jüdischem Monotheismus keine Rede sein. Zu dieser Zeit waren die Perser die führende Macht im Mittelmeerraum, und der Berliner Ägyptologe ist sicher, dass deren Glaubensvorstellungen das jüdische Gottesverständnis beeinflussten: „Im altpersischen Vorbild macht der Schöpfergott keine Unterschiede zwischen den Völkern; hingegen verkündet der Jahwist die neue, die Juden begeisternde Idee, dass der Weltschöpfer eine bestimmte Nation bevorzugt.“

Dieser Super-Autor habe die altägyptische Überlieferung vom Gegenkönig Amun-masesa als Schneiderpuppe benutzt, um darauf sein Moses-Kleid zu designen; er habe dem Rebellen eine hebräische Abstammung angedichtet (und sich dabei einer Aussetzungssage bedient, die sich um den Perserkönig Kyros rankte). Der Rest sei erfunden und weit in die Vorzeit datiert. Für die aus dem babylonischen Zwangs-Exil zurückgekehrten, aber weiterhin unter Fremdherrschaft stehenden Juden ging es damals um den „geistigen Erwerb der Vergangenheit“, wie es der Altmeister der Bibelkritik, Julius Wellhausen, formulierte: um die Erschaffung – vulgo: Erfindung – einer identitätsstiftenden Tradition.


Feltételezhető, hogy az egyiptomi Ehnaton (IV. Amenhotep) fáraó által az emberiség történelmében első alkalommal életre hívott monoteizmus, és annak közelítőleges időpontja befolyásolhatta a Tóra megíróit abban, hogy egy feltételezett egyiptomi kivonulás (exodus) válhasson az új zsidó monoteizmusnak az alapítási aktusává, a hozzá kötődő Sínai szövetségkötés utólagos elképzelésével egyetemben.

Nem hinném, hogy érdemes lenne bármilyen kapcsolatot keresni Ehnaton és Mózes személye között, mivel erre semmilyen értékelhető korabeli forrás nem ad okot. Viszont feltétlenül célszerű a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásainak a szempontjából azt az időszakot tüzetesebben átvizsgálni, ugyanis Ehnaton halála után röviddel fia Tutanhaton az Ámon-tisztelet papjainak a sugallatára az apja által bevezetett monoteista Aton-kultuszt megszüntette, és visszaállította a régi Ámon-kultuszt. Tutanhaton megváltoztatta a nevét, amiben Aton helyett Ámon szerepelt, azaz Tutankhamon, akit "Ámon élő képmásaként" (Tutanhamon Hekaiunusema) tiszteltek. Nemcsak a neve volt kapcsolatban az egyiptomi teremtő Istennel, de az uralkodásának a kezdete is. Tutankhamon tíz évig volt hatalmon, i.e. 1336 - 1327-ig:

http://www.britishmuseum.org/
Tutankhamun, King of Egypt (1336-1327 BC)

http://www.bbc.co.uk/history/historic_f ... amun.shtml
Tutankhamun (1336 BC - 1327 BC)

http://www.louvre.fr/
Tutankhamun (1336 - 1327 BC)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tout%C3%A2nkhamon
Son règne est situé entre les années -1336 / -1335 à -1327.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tutankamon
1336/5 a 1327/5

http://artmuseumjournal.com/tutankhamuns_funeral_2.aspx
Tutankhamun (r. 1336-1327 B.C.)

http://www.yourdiscovery.com/egypt/phar ... ndex.shtml
Tutankhamun (1336-1327 BC)

http://www.artdaily.com/index.asp?int_s ... _new=36459
Tutankhamun (1336–1327 B.C.)

http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/NUBIA/trade.html
Tutankhamun(1336-1327 BC)

http://www.ou.edu/class/ahi1113/html/ch-02-2.htm
Tutankhamun
1336/5-1327 BCE


Az uralkodásának a kezdetét az a kozmikus kereszt fémjelezte, ami Ámon (Marduk, JHVH, Zeusz, Jupiter, kozmikus Krisztus, Wotan/Odin, stb.) a leghatásosabb szellemi forrásának számított:

-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos; -Mars quadrat:10,8°Rák; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell napfogyatkozás!)
-Az ószövetségi magyarázatok szerint a Sínai-hegyen Mózes átvette Istentől a Tízparancsolatot és örök szövetséget kötött vele.


Erről bővebben a Sínai szövetségkötés a kereszt égisze alatt" című tanulmányomban számolok be.

Ábrahám valóságos történelmi személyiségére szintén nincsen semmilyen bizonyíték az ószövetségi vallási magyarázatokon kívül. Egy interjúnak a részlete ezzel kapcsolatosan, amit a Spiegel-online egyik riportere folytatott Izrael askenázi főrabbijával, Yona Metzgerrel (יונה מצגר; באוגוסט 1953 4=1953.08.04.) a jeruzsálemi hivatalában:

http://www.spiegel.de/kultur/gesellscha ... 78,00.html
21.12.2008
ISRAELISCHER OBERRABBINER METZGER
"Mein Traum ist eine Uno der Religionen"
Kép
"Den Diplomaten ist es nicht gelungen, der Welt Frieden zu bringen, sie brauchen Hilfe", sagt der israelische Oberrabbiner Jona Metzger im SPIEGEL-ONLINE-Interview. Er plädiert für einen Zusammenschluss der Weltreligionen. Sie stammten ohnehin fast alle vom großen "Völker-Vater" Abraham ab, so Metzger.

SPIEGEL ONLINE: Warum gibt es dann eine Sonderbeziehung zwischen ihm und dem jüdischen Volk?

Metzger: Im 1. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 12 steht: "Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden." Nach Isaaks Sohn Jakob, dessen Name später Israel wurde, werden Abrahams Nachkommen benannt. Aus ihm entsteht das auserwählte Volk der Juden.

SPIEGEL ONLINE: Ist es für Sie wichtig, ob Abraham eine wirkliche historische Figur war? Historiker und Archäologen haben bislang keinen klaren Beweis für seine Existenz gefunden.

Metzger: Ich glaube daran, dass die Bibel die vollständige und wahre Geschichte der Welt darstellt. Wenn Historiker und Archäologen Hinweise finden, freuen wir uns, aber wir brauchen sie nicht.

Das Interview führte Christoph Schult im Jerusalemer Amtssitz des Oberrabiners.

--Az izraeli főrabbi METZGER
Az én álmom egy vallásoknak az ENSZ-e

"A diplomatáknak nem sikerült a világ számára békét teremteni, szükségük van segítségre", mondja az izraeli főrabbi, Jona Metzger a SPIEGEL-ONLINE-interjúban. Ő síkraszáll a világvallások összefogásáért. Ezek egyébként is szinte mind a nagy "népek atyjától", Ábrahámtól származnak, így Metzger.

SPIEGEL ONLINE: Miért van akkor egy különleges kapcsolat ő (*Ábrahám) és a zsidó nép között?

Metzger: Mózes I. 21,12-ben az áll: "...mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni.". Izsák fia, Jákób után, akinek a neve később Izráel lett, Ábrahám utódainak lettek megnevezve. Belőle jött létre a zsidók kiválasztott népe.

SPIEGEL ONLINE: Lényeges az Önnek, hogy Ábrahám egy valóságos történelmi alak volt? Történészek és régészek a mai napig nem találtak semmilyen világos bizonyítékot a létezésére.

Metzger: Én hiszek abban, hogy a Biblia a világnak a teljes és igaz történetét mutatja be. Ha történészek és régészek utalásokat találnak, örülünk neki, azonban nekünk nincsen ezekre szükségünk.

Az interjút Christoph Schult vezette a főrabbinak a Jeruzsálemben lévő hivatalában.--


Mint láthatjuk, a feltétel nélküli hit nem szükségszerűen áhítja a történelmi realitást.

Visszatérve Ezsdrásra, nem tűnik túlzottan megalapozottnak az a magyarázat, ami szerint neki kellett az elfelejtett Tórát újra megismertetnie a néppel. Joggal felmerülhet a kérdés, hogy egy Isten által úgymond kiválasztott nép, milyen oknál fogva feledkezhetett volna meg a korábbi vallásáról?

A Magyar Katolikus Lexikon szerint a babilóni száműzetés nem érintette a papokat, hanem csak a "kir. családot, az udvart, a nemességet, a katonákat és a mesterembereket":

http://lexikon.katolikus.hu/B/babiloni% ... 3%A1g.html
A Magyar Katolikus Lexikon
babiloni fogság: 1. Judea királysága népének babiloni tartózkodása Kr. e. 597-536-ig. Jeruzsálem elfoglalása után Nebukadnezár Babilonba hurcoltatta a kir. családot, az udvart, a nemességet, a katonákat és a mesterembereket (a papokat nem); a 2Kir 24,14 szerint 10.000, a 24,16 szerint 7000 embert.


Lehetséges lenne, hogy az otthon maradt papok nem ismerték a Tórát?

Ezzel szemben Ezsdrás (2,36-79) a papoknak Babilónból Jeruzsálembe történt visszatéréséről számolt be.

A Tórának a feltételezett Mózestől származó eredetét Ábrahám ben Méír ibn Ezra (אברהם אבן עזרא; 1092 - 1167) nyomán Baruch Spinoza (ברוך שפינוזה; 1632- 1677) kérdőjelezte meg azzal indokolva, hogy lényegesen később kellett keletkezzen a Tóra. Spinozát tekinthetjük a bibliakritika megalapozójának, aki Amszterdamban született egy szefárd zsidó család gyermekeként:

http://www.antidogma.hu/node/563
A humánum és a gondolatszabadság elkötelezettje lévén Spinoza – az ókori görög szofistákhoz hasonlóan – az ész ítélőszéke elé állította a korabeli nézeteket, és elemzésük során megsemmisítő bírálatot mondott róluk. Kifejtette például, hogy valamiféle istenség léte önmagában véve ismeretlen az emberek számára, s evilági szemlélet talaján hangoztatta: a Biblia vizsgálata minden egyén elidegeníthetetlen joga; a Szentírás tanulmányozását a természetrajz tudományos módszerével kell végezni; a zsidó vallás és a kereszténység kánonja emberek műve és bennük nem valamiféle istenség nyilatkozott meg; minden bibliai – és más egyéb – csoda a fantázia szülötte; a bibliai próféták nem természetfölötti hatalom szószólói, hanem saját egyéniségük és koruk viszonyai által meghatározottan nyilatkoztak (önmaguk véleményét transzcendens mázzal bevonva) különféle dolgokról.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_ibn_Ezra
Abraham ibn Ezra
Ibn Ezra is claimed by the proponents of the higher biblical criticism of the Pentateuch as one of its earliest pioneers. Baruch Spinoza, basing his opinion on verses cited by Ibn Ezra in the beginning of Deuteronomy, concludes that Moses did not author the Pentateuch and that the Pentateuch was written much later.(4) Spinoza and later scholars were able to expand on several of Ibn Ezra's hints and provide much stronger evidence for Non-Mosaic authorship.(5)

(4) http://www.sacred-texts.com/phi/spinoza/treat/tpt12.htm
(5) See for example, "Who wrote the Bible" and the "Bible with Sources Revealed" both by Richard Elliott Friedman


Nem sokkal később Thomas Aikenhed (1676-1697.01.08.) skót orvostanhallgatót részben azért akasztották fel, mert az egyik évfolyamtársa szerint azt is merte állítani, hogy az Ószövetség szerzője Ezsdrás volt.

Friedrich Wilhelm Nietzsche kifejezetten keményen fogalmazott az 1888-ban elkészült "Der Antichrist" (Az Antikrisztus) című művében:

http://filozofialap.atw.hu/antikrisztus.htm
Nietzsche
Az Antikrisztus
Átok a kereszténységre
A mű eredeti címe:
Friedrich Wilhelm Nietzsche: Der Antichrist, 1888.
Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: CSEJTEI DEZSŐ
26.
Meghamisított istenfogalom; meghamisított morálfogalom; – a zsidó papság nem állt meg ezen a ponton. Ha Izráel egész történelmét nem lehetett használni: ki vele! Ezek a papok hozták létre a hamisítás ama csodaművét, melynek dokumentuma – a Biblia jó része: párját ritkító gúnnyal vallási nyelvezetbe fordították át saját népük múltját, minden hagyománynak s minden történeti realitásnak fittyet hányva, azaz amit létrehoztak belőle, az egy Jahvéval szemben elkövetett bűn – és büntetés –, illetve a Jahve iránti jámborság – és az ezért járó jutalom – ostoba üdvmechanizmusa. A történelemhamisítás e roppant szégyenteljes aktusát sokkal fájdalmasabbnak éreznénk akkor, ha évezredek egyházi történelemértelmezése nem tett volna bennünket csaknem teljesen érzéketlenné a becsületesség követelményével szemben in historicis. A filozófusok kezére játszottak az egyháznak: „az erkölcsi világrend” hazugsága végigvonul a modern filozófia fejlődésének egészén is.

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1 ... 1#gb_found
http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1 ... 4#gb_found
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Der Antichrist
26.


Mózes történelmi személyiségében kételkedett még például Julius Wellhausen (1844-1918) világhírű bibliakutató-orientalista tudós; Israel Finkelstein professzor (1949-), a telavivi egyetem régészeti intézetének az igazgatója; William Dever, a tucsoni (Arizona) egyetem régész és antropológia professzora; David Ussishkin (1935 -) professzor, a tel-avivi egyetem régésze; Baruch Halpern professzor, - Pennsylvania Egyetem közel-keleti történész szakértője, bibliakutató; Dr. Visi Tamás (filozófus, hebraisztika és középkorkutató), és még sokan mások.

A Tóra leglényegesebb része az Egyiptomból való szabadulás, és az azt követő szövetségkötés Istennel a Sínai-hegyen Mózes által.
William Dever professzor szerint a zsidók monoteizmusa a babilóni száműzetés alatt és ezt követően alakulhatott csak ki, és
semmi bizonyíték nincsen az Ószövetségben részletezett egyiptomi fogságra:

http://www.arte.tv/de/DEZEMBER-2009/2944670.html
AM ANFANG WAR DAS WORT
William Dever: Erst zur Zeit des Babylonischen Exils und danach wurde das Judentum, die Religion Israels und Judäas, monotheistisch. Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Invasion der Babylonier machte man den Polytheismus für den Ruin verantwortlich. Der radikale Glaube an einen einzigen Gott wurde daraufhin zum bestimmenden Element des Judentums.

Gary Glassman: Gibt es Hinweise für seine Existenz und diesen Exodus Hunderttausender Israeliten?
William Dever: Es gibt keine archäologischen Beweise. Moses ist zwar ein ägyptischer Name und auch andere Elemente verankern die Erzählung in der ägyptischen Kultur. Aber weder in Ägypten selbst noch in der Wüste Sinai wurden Texte oder Artefakte gefunden, die auf einen Exodus hinweisen. Daher denke ich, dass die Geschehnisse um Moses eher unspektakulär waren und erst von den Autoren der Bibel so bedeutungsvoll dargestellt wurden.

--William Dever: Először a babilóni száműzetés idején és utána lett a zsidóság, Izrael vallása és Júdea monoteista. Jeruzsálem lerombolása után, a babilóniak inváziója által tette az ember felelőssé a romokért a politeizmust. Erre fel lett az egyedüli Istenbe vetett hit meghatározó eleme a zsidóságnak.

Gary Glassman: Van ráutalás az ő (*Mózes) létezésére és izraeli százezrek exodusára?
William Dever: Nincsen régészeti bizonyíték. Mózes ugyan egy egyiptomi név és az elbeszélések más elemeket is rögzítenek az egyiptomi kultúrában. Azonban Egyiptomban, sőt még Sínai pusztaságban sem találtak szövegeket, vagy bizonyítékokat, amik egy exodusra utalnának. Azt gondolom, hogy Mózessel kapcsolatos történések korábban nem voltak látványosak, és először a Biblia írói ábrázolták ilyen jelentőségteljesen."--


Julius Wellhausen híres bibliakutató szerint a Tóra jóval a leírt események után készült, kb. 1000 évvel a feltételezett Mózes korszaka után, tehát az i.e. 5. században, sőt Mózes történelmi személyiségét is megkérdőjelezte:

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93sz%C3%B6vets%C3%A9g
Az Ótestamentum történelmi hitelessége
* Wellhausen elmélete
Az Ótestamentum történelmi hitelessége rengeteg vita tárgyát képezte már, különösen a 19. század óta, amikor Julius Wellhausen állítása szerint forráskritikával négy különböző szálat különített el a mózesi könyvekben (JEDP). A Wellhausen-iskola időben behatárolta a különböző szálak keletkezését és későbbi szerkesztésüket; kialakulásukat a Kr. e. 10.–5. századra tette. Mivel Mózes könyveit – Wellhausen szerint – jóval a benne leírt események megtörténte után állították össze, azok, akik elfogadják Wellhausen feltevését, az Ószövetség első öt könyvének elbeszélőit legendás vagy kitalált alakoknak tartják.

http://www.wort-und-wissen.de/disk/d99/1/d99-1.pdf
http://www.wort-und-wissen.de/disk/d99/1/d99-1.html
Bernhard Knieß
Schrieb Mose den Pentateuch?
2. Teil: Kurze Geschichte der Erforschung des Pentateuch

Bis 1650 n. Chr. galt der Pentateuch Juden wie Christen völlig selbstverständlich als Werk Moses. Wiederspruch kam lediglich von Häretikern, gebildeten Heiden und muslimischen Polemikern4. Kritikpunkte waren: problematisches Gottesbild, Anthropomorphismen, chronologische Irrtümer und sachliche Widersprüche. Nur vereinzelt zweifelten jüdische5 oder christliche6 Autoren an der mosaischen Verfasserschaft einzelner Teile des Pentateuch. Erste kritische Publikationen (Hobbes7, Peyrère8, Spinoza9, Simon10) ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. führten zu Stürmen der Entrüstung und Ächtung ihrer Autoren.

Nach Wellhausens Theorie lag der Pentateuch nicht wie bis 1750 n. Chr. allgemein angenommen mit dem Tod Moses um 1400 v. Chr. fertig vor, sondern erst ein Jahrtausend (!) später um ca. 400 v.Chr. Dies macht verständlich, warum der Sieges-zug der neueren Urkundenhypothese die gesamte alttestamentliche Wissenschaft revolutioniert und gleichsam auf den Kopf gestellt hat.


Israel Finkelstein professzor, a telavivi egyetem régészéti intézetének igazgatója bennfentes az Izrael területén folyó régészeti és egyéb Ószövetséggel kapcsolatos kutatások terén. Finkelstein nemcsak a pátriárkák személyének történelmi valóságát, hitelességét vonja kétségbe, de az első templom felépülését is:

http://epa.niif.hu/00700/00775/00022/1127-1131.html
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2000/9.
Szentségtörő régészek a Szentföldön
Amikor szóba került, hogy Izrael a béketeremtés első gesztusaként átadja a palesztinoknak Hebron város nyugati felét, egy izraeli tévéstáb meghívta Israel Finkelstein professzort, a telavivi egyetem régészét a helyszínre, a Mahpéla-barlanghoz, amely a közhit szerint Ábrahám, Izsák, Jákob és más ősatyák sírja. Sok zsidó telepes ugyanis azon a címen nem akarta elhagyni a kiürítendő kerületet, hogy ez a zsidó örökség része, hiszen itt temették el a pátriárkákat, következésképp joguk van bárhol a város területén élni.

Általános felzúdulást keltett a professzor nyilatkozata. Kijelentette, hogy a pátriárkák nem valós történelmi alakok, és a nekik tulajdonított sírok Nagy Heródes király uralkodása (i. e. 37-4) idején, több mint másfél ezer évvel Ábrahám és utódai feltételezett kora után készültek.

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=13233
2006. április 12. 13:00
Dávid király volt Júdea Rózsa Sándorja
Dávid egy betyárbanda vezére volt, Salamon pedig egy poros és mindössze néhány ezer lelket számláló Jeruzsálemben uralkodott - állítja legújabb könyvében Israel Finkelstein.

A Neil Asher Silbermannal közösen írt A Biblia szent királyai című könyvben a két szerző úgy vélekedik, hogy Dávid és Salamon legtöbb története eltúlzott, vagy kitaláció, és történelmi szempontból is kétséges. "A két nagy király neve ugyanis a Biblián kívül sehol nem szerepel" - jelentette ki a professzor.

Kép

Finkelstein a radiokarbon kormeghatározó vizsgálat eredményeiből kiindulva arra a véleményre jutott, hogy a két király nem az időszámítás előtti kilencedik, hanem a tizedik században élt. "Lényeges a különbség, hiszen a júdeai királyság a kilencedik században gazdag, művelt birodalom volt, egy évszázaddal korábban azonban még nem terjedt el az írásbeliség, és a jeruzsálemi Nagytemplom sem épült meg.


Philip Davies, a sheffieldi egyetem bibliakutatója szerint:

http://epa.niif.hu/00700/00775/00022/1127-1131.html
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2000/9.
Szentségtörő régészek a Szentföldön
S még inkább felborzolta a közhangulatot Philip Daviesnek, a sheffieldi egyetem bibliakutatójának 1992-ben In Search of Ancient Israel címmel megjelent kötete. A szerző ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a Dávid és Salamon hatalmas királyságáról szóló bibliai elbeszélés csupán színes legenda, a képzelet szüleménye, amelyet három- négy évszázaddal a tárgyalt történet után, a babilóniai fogság idején jegyeztek fel, s a két uralkodó létének bizonyítéka nem több, mint Ádámé és Éváé. Dávid és Salamon legfeljebb szerény rangú törzsi vezetők lehettek, ha egyáltalán éltek, s ez esetben is szerepüket a bibliai szerzők mértéktelenül felnagyították. Davies szerint a régészek soha nem minősítettek volna leleteket a X. századból valónak, ha nem mindenáron az Írás szövegének hitelesítésére törekednek.

http://www.philognosie.net/index.php/ar ... leview/87/
30.10.2002
Das Ende der Biblischen Archäologie?
»Philip Davies von der englischen Universität Sheffield, einer der führenden Vertreter jener oft als ‚Bibel-Minimalisten' benannten Gruppe, ist überzeugt, daß die sogenannte Vereinigte Monarchie, gegründet durch König David und weiträumig ausgedehnt durch seinen Sohn Salomon, eine literarische Erfindung der Autoren der Bibel sei, die hunderte von Jahren nach den behaupteten Ereignissen darüber geschrieben hätten. Von einer solchen Monarchie würde sich in den archäologischen Hinterlassenschaften nichts finden.

Davies meint, daß es nicht mehr archäologische Hinweise auf die Herrschaft von David und Salomon gäbe, als auf Adam und Eva oder Noah und seine Arche. Die Archäologen hätten niemals irgend etwas von dem, was aus dem 10. Jahrhundert v. u. Ztr. gefunden wurde, einem frühen Staat, genannt Israel, zugeschrieben, wenn es nicht die Autorität der Bibel gegeben hätte. Mit anderen Worten, Davies ist der Meinung, unzuverlässige biblische Texte hätten wesentliche Voreingenommenheiten in die archäologischen Interpretationen hineingebracht.« (1, S. 30)


Dr. Visi Tamás filozófus, hebraisztika és középkorkutató 2000. március 25-26-án az I. Eötvös Konferencián tartott előadásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

http://www.eotvos.elte.hu/ek/ek1/abstra ... Tamas.html (már nem érhetö el)
Visi Tamás
Eötvös József Collegium, Budapest
OLYAN RÉG VOLT, HOGY SOHASEM VOLT
A BIBLIA ÉS A TÖRTÉNELEM

Előadásomban egy történeti tézist szeretnék összekapcsolni egy vallásfilozófiával:

1. Izrael története, abban a formában, ahogy a Biblia elbeszéli, irodalmi fikció csupán. Nem bizonyítható, hogy a babilóni fogságot megelőzően létezett volna Izrael népe (izraeli etnikai tudat). A bibliai könyvek egyáltalán nem tekinthetőek történeti forrásoknak.
2. Isten jelenlétét nem lehet autentikusan megtapasztalni jelen időben. Az autentikus vallási tapasztalat sajátos időfajtában valósulhat csak meg. Ezt az ,,időfajtát'' jelen nélküli múltnak, ,,tiszta múltnak'' nevezhetjük. Az elnevezés arra utal, hogy az isteni kinyilatkoztatás csak utólagosan, retrospektíven érzékelhető; olyan múltban, mely sohasem volt jelen.

Érvek a tézisek mellett:

1, Kezdetben a régészet tudománya erősen támaszkodott írásos forrásokra (Homérosz, Biblia, stb.). Később olyan területeket is feltártak, amelyekről egyáltalán nem, vagy csak nagyon szegényes források maradtak fenn (pl. Dél-Amerika). A dél-amerikai régészek kifejlesztettek olyan új módszereket, amelyek segítségével írásos források nélkül is feltárható egy térség története (pl. a művelt és műveletlen földek arányának változása, településszerkezet változása, stb.). A 80-as években színrelépett fiatal izraeli régészek azzal az ötlettel álltak elő, hogy a Szentföldet is fel lehet tárni az új régészet módszereivel - a Bibliára való támaszkodás nélkül. Az új régészet eredményei összhangban vannak a kortárs egyiptomi és mezopotámiai írott dokumentumokkal, de nem a Bibliával. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bibliai szerzők jóval a ,,bibliai'' korszak után éltek, nagyon kevés és pontatlan információjuk volt a térség valódi történetét illetően; a hiányzó információkat képzeletbeli szereplőkkel és eseményekkel pótolták. A kutatások eredményeit a következő állításokban foglalhatjuk össze:

1. Nincs régészeti nyoma annak, hogy Egyiptomot elhagyta volna bármiféle etnikai csoport, amely aztán Kánaán földjére erőszakosan - vagy békésen bevándorolt volna. Nincs régészeti nyoma az ,,izraeli honfoglalásnak''. Izrael sohasem volt ,,egyiptomi fogságban''. Az exodus története valószínűleg a régi hükszosz hagyományokra vezethető vissza, és csak a Babilóniába hurcolt izraeliták számára vált a zsidó identitás alapmítoszává. (Párhuzam az egyiptomi és a babilóni fogság között.)
2. Dávid és Salamon birodalma, az egységes izraeli monarchia nem létezett. A 10. században Jeruzsálem jelentéktelen település volt (pl. nem volt fallal körülvéve), így nehéz elképzelni, hogy egy jól szervezett királyság központja lett volna. Alátámasztja ezt egy kortárs dokumentum, Sesonk fáraó győzelmi felirata is.
3. A 9. század folyamán létrejött Izrael állam Somrón (Szamária) fővárossal. Legalább egy évszázaddal később, a 8. században alakult ki a jóval gyengébb és jelentéktelenebb Jehuda állam, amelynek Jeruzsálem volt a központja. Az asszírok elpusztították Izraelt, Jehudát pedig alávetették. Mindazonáltal az asszír uralom békét és gazdasági fellendülést hozott. A nagy építkezések ebben az időszakban történtek (és nem Salamon idején).
4. A 6. század elején a babilóniak elpusztították Jehudát, Jeruzsálem lakosságát pedig Babilóniába telepítették. Valószínűleg a babilóni foglyok között alakult ki elsőként az ,,izraeli etnikai tudat''. A meglehetősen heterogén eredetű jehudai népesség meglehetősen heterogén hagyományaiból, zavaros történeti emlékeiből ekkor alakították ki ,,Izrael népének'' kanonizált történetét. Ez azonban csak a kezdete volt annak a több évszázados folyamatnak, amely a Biblia általunk ismert szövegéhez vezetett.

http://nyuz.elte.hu/archiv20/2007/programok.html
Visi Tamás Eötvös József Collegium, Budapest
Olyan rég volt, hogy sohasem volt - a Biblia és a történelem
Történelem szekció

http://nullextra.org/wiki/Sl%C3%ADz_Mariann
I. Eötvös Konferencia 2000. március 25-26.
Visi Tamás: Olyan rég volt, hogy sohasem volt

http://wiki.eotvos.elte.hu/wiki/index.p ... Tam%C3%A1s
Visi Tamás (1974, Kaposvár) a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett hebraisztika (1999) és filozófia (2000) diplomát. Szakdolgozatait a keresztények által nyomtatott héber Bibliák vallásjogi státuszáról és Maimonides istenérvéről írta. Középkorász diplomát szerzett továbbá 2002-ben a Central European University MA programján Maimonides műveinek értelmezéséről írott dolgozatával. 2006-ban doktorált a Central European University Középkortudományi tanszékén (disszertáció címe: "The Early Ibn Ezra Supercommentaries: A Chapter in Medieval Jewish Intellectual History"). Jelenleg az olomouci Palacky Egyetem judaisztikai intézetének munkatársa. Az Eötvös Collegiumnak 1992-1998 között volt tagja.


Ezeknek a szakértőknek a véleményeit hiba lenne egyszerűen ignorálni. Meg kell az okuk legyen arra, hogy kétségbe vonják az egyiptomi fogságot, Ábrahám és Mózes történelmi személyiségét, az első templom létezését.

Csak az alábbi három kérdésre történő megnyugtató, megalapozottan korrekt válaszok tisztázhatják a felmerült problémákat:

1, Létezik-e bármilyen bizonyíték az Ószövetségen kívül arra nézve, hogy a zsidók Egyiptomban raboskodtak, majd onnan sikerült úgy elmenekülniük, hogy az őket üldöző egyiptomi sereg megsemmisült?
2, Fellelhető-e bármilyen jellegű i.e. 445 előtti írásos vagy tárgyi emlék arra nézve, hogy Mózes történelmi személy lett volna, és létezik-e olyan, ami igazolná azt, hogy az említett dátum előtt lett volna monoteista JHVH kultusz?
3, Találtak-e már bizonyítékot, írásos vagy tárgyi emléket az első templom meglétével kapcsolatosan?

Az első kérdésre Dr. Visi Tamás filozófus, hebraisztika és középkorkutató egyértelműen nemmel válaszolt.

A második kérdéssel kapcsolatosan ismereteim szerint eddig egyetlen jöhetne csak számításba:

http://www.biblia-tarsulat.hu/biblia/komm3/68szove.pdf
AZ ÓSZÖVETSÉG HÉBER SZÖVEGE
A papi áldás (Szám 6,24-26) Kr.e. 600-as évekbôl származó ezüst amuletteken megtalált szövegének kivételével (→ 35) az ÓSz egyetlen olyan könyve, vagy töredéke sem maradt fönn eredeti formájában, melyet a babiloni fogság elôtt írtak vagy állítottak volna össze (Kr.e. 587–539). A legrégibb szövegek a 4. számú qumráni barlangból származnak (→ 67:81), és megközelítôleg a Kr. elôtti 250-175 év közötti idôszakot képviselik.


Nagy port kavart fel 1979-ben a magyarországi születésű izraeli régész, Gabriel Barkay által a jeruzsálemi Ketef-Hinnom-völgyben lévő temetkezési helyen megtalált két darab ezüst amulett, melyeken a Mózes IV. könyvében olvasható ároni áldás szövegének a töredéke látható:

Link
Kép
Silver Scroll fragment. Israel Museum, Jerusalem

Barkay lelkesen i.e. 7-6. századi leletnek datálta, ezzel alátámasztani igyekezve azt, hogy a Tóra már az i.e. 445-ben történt felolvasása előtt is ismert kellett legyen.
Az ezüst amuletteken lévő szövegek a babilóni száműzetést megelőző időkben használt óhéber írásmódban készültek.

De vajon bizonyítja-e ez azt egyértelműen, hogy az említett két ezüst amulett is azokból az időkből való?

A jeruzsálemi Ketef-Hinnom-völgyben lévő temetkezési helyre 6 évszázadon át temettek el halottakat, az i.e. hetediktől az első századig:

http://efg-ilmenau.de/cms/getfile.php?38
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Ilmenau
Ausgabe 1 - 2009 (S.4)
Segnen (4. mose 6,22-27)
1980 hat der israelische archäologe gabriel barkay südwestlich der Altstadt von Jerusalem eine Grabanlage entdeckt. Weit über 1000 einzelstücke an Grabbeigaben wurden gefunden: Gefäße, Öllampen, pfeilspitzen, Schmuck. Vom 7. Jh. bis ins 1. Jh. vor christus sind hier menschen bestattet worden - über fast 600 Jahre hin. Der faszinierendste Fund waren zwei Röllchen aus silberblech. Drei Jahre dauerte es, bis sie aufgerollt waren -ohne sie zu zerstören. "es segne dich der herr, und er behüte dich. es lasse leuchten der herr sein Angesicht über dir und er gebe dir Frieden."


Az ezüst amuletteken olvasható óhéber írásmódot i.e. első században a rómaiak alatt újra alkalmazták:

http://www.nytimes.com/2004/09/28/science/28scro.html
The New York Times
Solving a Riddle Written in Silver
By JOHN NOBLE WILFORD
Published: September 28, 2004

Kép

Dr. Gabriel Barkay points to the tomb where he discovered the tiny biblical artifacts that date from well before the Dead Sea Scrolls.

A close study, Dr. McCarter said, showed that the handwriting is an early style of Hebrew script and the letters are from an old Hebrew alphabet, which had all but ceased to be used after the destruction of Jerusalem. Later Hebrew writing usually adopted the Aramaic alphabet.

There was an exception in the time of Roman rule, around the first centuries B.C. and A.D. The archaic Hebrew script and letters were revived and used widely in documents.

http://de.wikipedia.org/wiki/Samaritaner
Samaritaner
Die Samaritaner erkennen als Bibel nur die Autorität der fünf Bücher Mose (Pentateuch, Tora) an, die sie in einer eigenen, der ursprünglichen hebräischen Schrift schreiben, die auf dem phönizischen Alphabet basiert (die heutige hebräische Schrift ist eigentlich eine aramäische Schrift, die von den Juden erst während des Babylonischen Exils übernommen wurde).

http://www.birot.hu/publications/seminyelvek/
Bíró Tamás
Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti, héber, arámi
A fogság után a zsidóság átvette az arámi betűket, de nyomokban fennmaradt a protohéber használata is, mivel a római korban a nemzeti identitás kifejezéseként a reneszánszát láthatjuk a protohéber írásnak (hasonlóan a székely rovásírás modernkori használatához). Ezt követően, egészen a mai napig, viszont csak a szamaritánus közösség (http://www.the-samaritans.com/) használta-használja ezeket a betűket.

Kép

11. ábra: A szamaritánus írás. Balról az első oszlop az arámi írásból kifejlődött héber kvadrátírás betűit tartalmazza, majd az I. oszlop a protohéber írás megfelelő betűit mutatja be. Ez utóbbi leszármazottja a II-X. oszlopokban található szamaritánus írás. (Forrás: http://www.mystae.com/reflections/messi ... habet.html.)

Kép
12. ábra: A nyugati sémi eredetű betűírások áttekintése.

A héber írás
A héber írásrendszer a föníciai írásból fejlődött ki, amelynek következtében nem különböztet meg néhány olyan hangot, amelyek a föníciai nyelvben összeolvadtak, de a héberben nem. Az első szentély korában, vagyis a babilóniai fogság előtt, az ún. protohéber ábécével írták a hébert, amelyet a babilóniai fogság után, a perzsa korszaktól kezdve (i. e. 5. század) a szintén föníciai eredetű arámi betűk szorítottak ki. A római korban, párhuzamosan az arámi írással, a protohéber betűk ismét feltűnnek egy-két évszázadra, valószínűleg a nemzeti érzés kifejezésére, de azóta is az arámi írás (az ún. kvadrát betűk) segítségével jegyzik le a hébert.


A szamaritánusok még ma is az óhéber (protohéber) betűket használják, akik csak a Tórát ismerték el szent könyvnek az ószövetségi könyvek közül...

A fentiekre való tekintettel tehát joggal megkérdőjezhető a Gabriel Barkay által datált két ezüst amulettnek a kora, azaz nem vehető figyelembe bizonyíték gyanánt szerintem arra nézve, hogy a JHVH kultusz már i.e. 445 előtt is ismert lett volna.

A korábban feltett harmadik kérdésre tudtommal nemleges a válasz. Évekkel ezelőtt derült ki, hogy a "Salamon templomából származó egyetlen műtárgy" hamisítvány volt:

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=8968
2005. január 6. 12:13
Meghamisították a bibliai idők régészeti leleteit
A bibliai régészet legnagyobb botránya robbant ki, miután az izraeli rendőrség régészeti leletek hamisításával és eladásával vádol három műkincsgyűjtőt és -kereskedőt.

Az izraeli rendőrség vádirata szerint Oded Golan és Shlomo Cohent műkincsgyűjtő, Robert Deutsch paleográfus, a haifa-i egyetem tanára, és Faiz al-Amaleh egyiptomi műkincskereskedő 23 éve működteti hamisító hálózatát. Tevékenységük nyomán több száz bibliai időkre datált régészeti leletre vésettek utólag feliratot, hogy jó áron értékesíthessék.

Az izraeli rendőrség lefoglalt egy elefántcsont jogart is, amelyről eddig azt gondolták, hogy az egyetlen Salamon templomából származó műtárgy.

http://www.demokrata.hu/heti-hir/elrabolt-tortenelem
Címkék: 2005:07. szám
A bibliai régészet elmúlt évtizedeinek legnagyobb botránya robbant ki, miután az izraeli rendőrség több száz régészeti lelet hamisításával és eladásával vádol három műkincsgyűjtőt és kereskedőt, valamint egy paleográfust (íráskutatót). Hamisító hálózatukat több mint húsz éve működtették, több száz bibliai időkre datált régészeti leletre véstek utólag feliratokat. A hamisított leletek között van Jakabnak, Jézus testvérének 2003-ban előkerült osszáriuma, a IX. században uralkodott Jóán király kőtáblába vésett instrukciói, egy elefántcsont jogar, amelyet Salamon templomának egyetlen megmaradt tárgyaként tartottak számon és sok más, eddig még le nem leplezett hamisítvány.


A tudomásom szerint az első templom meglétét az Ószövetségen kívül semmi más nem bizonyítja.

Visszatérve Ezsdráshoz, I. Artaxerxész (Artahsasztá) perzsa király az uralkodásának a 7. évében úgymond azért küldte őt Jeruzsálembe, hogy állítsa vissza a zsidó vallást (Ezsdrás 7,8.). Ezt maga Ezsdrás állítja így. De miért kellett azt visszaállítania, amikor a Magyar Katolikus Lexikon azt állítja, hogy a babilóni száműzetés a papokat nem érintette?

Ezsdrás i.e. 458-ban érkezett Jeruzsálembe, Nehémia viszont csak i.e. 445 tavaszán, azaz 13 évvel később. 13 éven keresztül nem lett felolvasva a népnek a Tóra, hanem csak 445 őszén. Feltételezhető tehát, hogy korábban még nem volt kész. Ha már meg lett volna, akkor mi tarthatta volna vissza attól Ezsdrást, hogy nyilvánosságra hozza az általa megalkotott Tórát?

A Tórának a néppel történt megismertetése után betiltotta Ezsdrás és Nehémiás az emberek számára a vegyesházasságot (Ezsdrás 9,11-12; Nehémiás 10,30-31; 13,23-25), az idegen asszonyokat pedig elűzték. A származási alapon nyugvó elszigetelődés ekkor vette kezdetét.
Feltehetőleg ez lehetett az oka annak, hogy a zsidóknak és a szamaritánusoknak a JHVH tisztelete szétvált egymástól.
A szamaritánusok, akik korábban pl. Nergal kultuszát is ápolták, a 868 méter magas Gerizim hegyén épitették meg ezek után i.e. 430 körül a saját JHVH tiszteletük templomát:

http://lexikon.katolikus.hu/G/Gerizim.html
Magyar Katolikus Lexikon
Gerizim, Garizim (Dzsebel-et-Túr, 868 m): a zsidók és a →szamaritánusok szent hegye, a régi Szichemtől délre, az →Eballal szemben.

A zsidók mind a ~et, mind az Ebal-hegyet megpróbálták elvitatni a szamaritánusoktól, állítván, hogy a két hegy nem is Szamariához, hanem a Jordán völgyéhez tartozik. - Kr. e. a 2. sz: a zsidók Mózes 5. kv-ében (MTörv) olyan javításokat végeztek, melyek a szamaritánusok ellen irányultak: a ~ helyére a Szamariában vallásilag teljesen jelentéktelen Ebal nevét írták (MTörv 27,4). Válaszként a szamaritánusok fontos izr. hagyományokat (pl. Izsák föláldozását, Jákob álmát) teljesen alaptalanul a ~mel kapcsoltak össze.


Ki lehet-e azt zárni, hogy Jeruzsálemben az első templomot JHVH tiszteletére Ezsdrásék építették fel és nem Sésbaccar (Zorobábel)?

Vagy esetleg alaptalan lenne az az elképzelés, hogy Sésbaccar másfajta vallási kultusz (esetleg Molok imádat?) részére rakta le a templom alapjait, amit Ezsdrásék (Ezsdrás 5,16) fejeztek be és alakítottak ki a JHVH tisztelet céljára?

Hilarion (Alfejev) püspök szerint a zsidók csak a babilóni száműzetés utáni időktől nem ejtették ki JHVH nevét:

http://magyarorthodoxia.org/page/5/12/1.aspx
Hilarion (Alfejev) püspök:
Az Isten szó etimológiája
Az ősi hagyomány az mondja, hogy a babiloni fogságot követő időktől a zsidók a hozzá fűződő áhítatos félelem miatt nem ejtették ki a Jahve (Aki Van) nevet.


Hogy lehet ez, amikor a Tórában található Tízparancsolat (Mózes II. 20,7; Mózes V. 5,11) egyértelműen tiltotta Isten nevének az emlegetését?
Nem ismerték volna a korábbi időkben a hívő tömegek a Tízparancsolatot?

Gecse Gusztáv meglátása szerint Ezsdrás és Nehemiás "csak úgy tudták elképzelni a zsidók fennmaradását akár idegen uralom alatt is, ha papi néppé alakulnak, a papok vezetése alá helyezkednek és életük kizárólagos szabályzójává, létük összetartójává a mózesi törvényt, a Tórát teszik.":

Gecse Gusztáv: Bibliai történetek (1981)(ISBN 9630917726)
(165. old.) Ezdrás és Nehemiás (valamint a tanítványaik) nevéhez fűződik a Törvény (a mózesi öt könyv), történeti könyvek és a prófétai írások gyűjtése, átdolgozása és végleges lezárása.
(166. old.) A bajok orvoslása Ezdrás és Nehemiás nevéhez fűződik, akik csak úgy tudták elképzelni a zsidók fennmaradását akár idegen uralom alatt is, ha papi néppé alakulnak, a papok vezetése alá helyezkednek és életük kizárólagos szabályzójává, létük összetartójává a mózesi törvényt, a Tórát teszik.
(167. old.) Ezdrás és Nehemiás vezetésével egy hétig tartó fényes sátoros ünnepet tartottak, amelynek során a nép előtt felolvasták és elmagyarázták a Törvényt.


Ezsdrás, aki a "a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó" volt, el kellett szerintem sajátítsa Babilónban a történelmi, mágikus-misztikus, asztrológiai és hermetikus ismereteket is, ami lehetővé tehette a számára a visszamenőleges vallástörténelem elkészítésének aránylag hiteles megalkotását, a korábbi reális történelmi események tükrében:

http://lexikon.katolikus.hu/E/Ezdr%C3%A1s.html
Magyar Katolikus Lexikon
Ezdrás (a héb. ezra, '[Isten] segítség' szóból): pap és →írástudó a babiloni zsidóságból a Kr. e. 5/4. sz-ban. - „Írástudó volt, és járatos Mózes törvényében” (Ezd 7,6), „az ég törvényének titkára” (7,12), azaz a zsidókat illető ügyekben a perzsa kormányzat tanácsadója.

Ezsdrás
7,11 Artahsasztá király utasításai
Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artahsasztá király adott Ezsdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak az igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izráelnek adott:
7,12 "Artahsasztá, a királyok királya, Ezsdrás papnak, aki a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó.


Szerintem az "Istennel kötött szövetség" nem i.e.1336.10.15-re datálható, hanem:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő


Ehhez a kozmikus eseményhez kötődik a véleményem szerint az ószövetségi Eszter könyvében olvasható úgynevezett Purim története, ami szerint:

http://regi.zsido.com/purim/donin.htm
http://www.jmpoint.hu/modules.php?name=Szotar
Purim - Purim egynapos ünnepe ádár 14. napján, egy hónappal Peszách előtt van. Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. A pontos dátum körül van némi bizonytalanság, de valószínű, hogy az Eszter könyvében leírt események i. e. 450 körül történhettek. A Purim név a "sorsvetést" jelentő pur szóból ered, mert Hámán így választotta ki az időpontot, amikor rá akarta szabadítani hordáit a zsidókra, hogy kiirtsa őket.

http://zsido.com/unnepek/purim_%D7%A4%D ... D79%D7D/21
http://zsido.pontez.hu/unnepek/purim_%D ... 9%D7%9D/21
Purim פורים
Purim egynapos ünnepe ádár 14. napján van, ebben az évben március 10-én (9-e estétől). Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán gonosz tervet szőtt, megmenekült. Ezt a polgári időszámítás kezdete előtt 450. körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg.

Purim megünneplésének negyedik parancsolata: "enni, inni, vigadni". Purim napján családi ünnepi vacsorát kell tartani. Ezt a szeudát délután kezdik, és késő estig folytatják.Purim az egyetlen olyan ünnep, amelyen a mértéktelen ivás szokásos korlátozását szabad felrúgni. "Addig kell inni, amíg nem tudunk különbséget tenni "az átkozott Hámán" és "az áldott Mordecháj" között" - mondják a bölcsek (Megilá 7b.).

Szokás Purimkor maskarába bújni, álarcot és jelmezt viselni. Ennek több magyarázata van. Az egyik azon a tényen alapul, hogy az Örökkévaló neve egyetlenegyszer sem szerepel a Megilában. A több szálon futó történet részleteiben mégis összetéveszthetetlenül felismerhető az isteni Gondviselés keze. Ha közelebbről megvizsgáljuk az eseményeket, többnyire felfedezhetjük, hogy minden "véletlent", minden, látszólag jelentéktelen történést a Mindenható keze rendezett el. Az álarc azt a módot fejezi ki, ahogyan az Örökkévaló részt vett Purim eseményeiben: jelen volt, de nem lehetett tisztán felismerni, mintha álarcot viselt volna.

http://www.juedisches-recht.de/isr_gesc ... hronik.php
Goethe Universität Frankfurt am Main
ca. 450 Esra wird vom Persischen König zum Oberhaupt der Juden ernannt und zieht nach Judäa; er verliest öffentlich die Tora Mose und schließt einen erneuten Bund zwischen Gott und dem Volk Israel.
--~450 A perzsa király Ezsdrást nevezi ki a zsidók vezetőjévé és Júdeába költözik; felolvassa nyilvánosan Mózes (*?...) Tóráját és egy újbóli (*?) szövetségt köt Isten és Izrael népe között.--

http://www.zsido.com/konyvek/unnepek_a_ ... en/55/1305
http://regi.zsido.com/purim/legenda.htm
PURIM
A CHÁSZID LEGENDA TÜKRÉBEN
Írta: Naftali Kraus
1918-ban, amikor Angliában közzétették a Balfour deklarációt - amely nemzeti otthont ígért a zsidóknak Palesztinában - reb Smuél (az Ávné Nezer szerzőjének a fia, a szohotsovi rebbe, magához hívott néhány közeli és aktív hívét.
Megilá-magyarázatot adott nekik, melynek - az ő előadásában - az volt a lényege, hogy Eszter királyné csak akkor cselekedett a perzsa zsidóság megmentése érdekébe, amikor olyan égi jelet látott, miszerint tette sikerrel fog járni.
- Mi is így vagyunk vele - mondta a cádik híveinek. Ezidáig nemcsak, hogy jelét sem láttuk annak, hogy az Örökkévaló haza akar vinni bennünket oseink földjére, hanem még különböző akadályokat is gördítettek ennek útjába. Ennélfogva nem erőltettük eddig a hazatérést. Most azonban - folytatta - amikor beteljesedett rajtunk az Írás szava:


Ha az utóbbi kozmikus keresztet a JHVH-val való szövetségkötés kozmikus motivációjának feltételezzük, és összeahasonlítjuk Jézus keresztre feszítésekor realizálódott kozmikus kereszttel (az Újszövetség kozmikus hátterével), meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a két kereszt annak ellenére, hogy másfajta felépítésű, a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó égitestek alkották, tehát a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestekhez csatlakozott még a kereszt kialakításában a másik két negatív szellemi hatású planéta, azaz a Neptunusz és Plútó is, amiket elvileg akkor még nem (?) ismertek:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak

(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

A bibliai vallások misztériumvallások. A központjukban a kozmikus kereszt tisztelete, és szellemi hatásának az imádata áll:

http://www.vatican.va/news_services/lit ... on_12.html
http://www.oecumene.radiovaticana.org/t ... p?id=31503
http://www.kath.net/detail.php?id=10062
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (*azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje egy kozmikus esemény. A világ sötét lesz, ahol Isten fia a halálnak ki lett szolgáltatva.--

http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... T.doc.html
Ratzinger. Joseph. Card [2005-03-25]
http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... is,_IT.doc
VENERDÌ SANTO 2005
MEDITAZIONI E PREGHIERE DEL CARDINALE
JOSEPH RATZINGER
DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla Croce
La croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura, quando il Figlio di Dio subisce la morte.

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=36
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
II. János Pál pápa enciklikája
„Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sõt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2003. április 17-én, Nagycsütörtökön, Pápaságom 25. évében, a Rózsafüzér évében. II. János Pál pápa

http://www.katolikus.hu/kek/kek01135.html
A Katolikus Egyház Katekizmusához
A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM SZENTSÉGI ÜNNEPLÉSE
1149 Az emberiség nagy vallásai gyakran megindítóan tanúskodnak a vallási szertartások e kozmikus és szimbolikus értelméről. Az Egyház liturgiája föltételezi, használja és megszenteli a teremtés és az emberi kultúra jeleit azáltal, hogy a kegyelem, a Jézus Krisztusban való újjáteremtés jeleinek méltóságát kölcsönzi nekik.

Pál levele a zsidókhoz
9,11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
9,12 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.

9,15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus (*Názáret Jézus), mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.

9,22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
9,23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.

http://maranatha.uw.hu/Biblia/ez.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/13/33/9.php
Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat.
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.


http://lexikon.katolikus.hu/E/%C3%A9let ... %A1ja.html
élet fája, életfa, termőág:
2. Az egyházatyáknál az ~ az Egyh., a →kereszt, maga Krisztus. A paradicsomi ~ és a kereszt fája a →kereszt-legenda szerint azonos.

http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan11/ata11_5.htm
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Az örök élet “forrása”, ami elnyelte a halált nem más, mint a kereszten átadott Szentlélek.


Ez nem bibliai találmány, hiszen a babilóni teremtő Istennek, Marduknak is a leghatásosabb szellemi forrása ugyanaz a kozmikus keresztfajta volt, mint amit az Ószövetség megalkotói beleötvöztek a saját misztériumukba. A Nippurban megtalált agyaghenger Marduk "csillagát", a Nibirut ábrázolja, amit manapság tévesen Zecharia Sitchin által konstruált alaptalan hipotézisre bazírozva egy 3600 évenként visszatérő bolygónak tartanak, aminek szerintük 2012-ben kellene földközelbe jutnia...:

Link
Kép

A Nibiru 1999.08.11-én jelent meg, tehát már a múlt.
Egyéb babilóni agyaghengerek, a kereszt jelével:

Link
Kép
provenience: Tell Asmar
date: Early Dynastic IIIa (ca. 2500 - 2400 BC)

Link
Kép
provenience: Tell Asmar
date: Akkadian (ca. 2300 - 2200 BC)

Link
Kép
provenience: Tell Asmar
date: Akkadian (ca. 2300 - 2200 BC)

Link
Kép
provenience: Ishchali
date: Isin-Larsa (ca. 2000 - 1800 BC)

Szíriából származó agyaghegeren az egyiptomi ankh-hoz hasonló kereszt látható:

Link
Kép
Cylinder seal and modern impression: worshipper approaching bearded god, 1820–1730 b.c.; Classic Syrian I style
Syria
Hematite
H. 13/16 in. (2 cm)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 21:27

Anzeige
 

Re: A Tóra keletkezése és a Purim kozmikus háttere

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:28

I.e. 451.05.18-án a maga nemében egy egyedülálló kozmikus kereszt realizálódott tehát, ami feltehetőleg nemcsak az Ószövetségben részletezett Purim történetének illetve a Tóra megalkotásának volt a kozmikus ihletése, hanem a buddhizmus megalapítójának, Sziddhártha (Siddharta) Gautama (Buddha) születési dátuma is egyben. Az utóbbit a legújabb kutatási eredmények is igazolni látszanak, ugyanis Buddha születési dátumát i.e. 450 környékére teszik:

http://de.wikipedia.org/wiki/Buddha
Buddha (Sanskrit, m., बुद्ध, buddha, wörtl. „Erwachter“, auch „Erleuchteter“) bezeichnet im Buddhismus jemanden, der Bodhi (wörtl. „Erwachen“, auch „Erleuchtung“) erfahren hat. Im Besonderen bezeichnete der historische Buddha, Siddharta Gautama, sowohl sich selbst als Buddha als auch diejenigen, welche in vorhistorischer Zeit, genau wie er, aus eigener Kraft, ohne die Anleitung eines anderen Buddha, das Erwachen erlangt hatten.

Buddha Shakyamuni (Siddhartha Gautama)
Die genauen Lebensdaten Siddhartha Gautamas sind umstritten. Traditionell wird seine Geburt auf den Mai 563 v. Chr. und sein Tod, der Eingang in das Parinirvana, auf den Mai/April 483 v. Chr. datiert. Neueren Forschungen zu Folge lebte er von ca. 450 bis ca. 370 v. Chr.
--Újabb kutatások szerint kb. Kr.e. 450-370-ig élt.--

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/48774.html
1. Die Buddha-Legende
Buddha: Geistlicher Titel des Begründers des Buddhismus; eigentlich Siddharta Gautama, aus dem Adelsgeschlecht der Shakya, deshalb auch Shakyamuni ("der Weise aus dem Shakya-Geschlecht"). Geb. 560 v. Chr. in Kapilavastu, gest. um 480 v. Chr. in Kusinara (nach anderen Überlieferungen (nordindische Sanskrit-Tradition): 450 v. Chr. - 370 v. Chr.).

http://www.nepalonline.info/Buddhismus/geschichte.htm
Siddharta Gautama
Siddharta Gautama wurde im nordindischen Kapilawastu in Lumbini geboren. Über das Geburtsjahr ist sich die Wissenschaft nicht einig. Die Angaben schwanken zwischen 623 v.Chr. bis ca. 450 v.Chr. an. In den meisten Büchern findet man jedoch das Geburtsjahr 563 v.Chr.

http://www.kirchenaustritt.de/buddhismus/buddha.htm
1 Buddha Shakyamuni (Siddhartha Gautama)
Der Buddha unseres Zeitalters lebte nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von ca. 450 bis ca. 370 v. Chr. in Nordindien.

http://www.relilex.de/search.asp?Tabell ... %20Gautama
Siddhartha Gautama
Shakya-Prinz, der von um 450 bis um 370 v. Chr. lebte. Über ihn sind kaum zuverlässige biografische Angaben überliefert.

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_ ... ismus.html
Als Lebenszeit von Siddharta Gautama wird heute etwa die Zeit von 450 bis 370 v. Chr. angenommen.

http://buddha.lexikona.de/art/Buddha.html
Der Buddha unseres Zeitalters lebte nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von ca. 450 bis ca. 370 v. Chr. in Nordindien.

Link
Die Lebenszeit von Siddharta Gautama ist nicht mehr eindeutig festzustellen. In den
alten Texten gibt es zwei Chronologien. Er ist entweder 623 v. Chr. oder 566 v. Chr.
in Lumbini in Nordindien geboren. Einig sind sich jedoch alle Überlieferungen nur
darin, dass er 80 Jahre alt wurde. Die neuere westliche Forschung jedoch nimmt als
Lebenszeit den Zeitraum von ungefähr 450 v. Chr. bis circa 370 v. Chr. an
(MICROSOFT® ENCARTA® Enzyklopädie Plus 2001).

http://www.theravada-buddhismus.at/ther ... buddha.htm
Buddha wurde vor ca. 2500 Jahren (es finden sich Angaben zwischen exakt 563 v.Chr. und dem Zeitraum um 450 v.Chr.) als Sohn des Shakya-Fürsten von Kapilavastu und seiner Frau Maya geboren.
Er stirbt am Vollmondtag im Mai des Jahres 480 v.Chr. (nach neueren Quellen 370 v.Chr.) in Kusinara (dem heutigen Kushinagar) unter einem Salabaum und geht in das vollkommene Verlöschen (parinirvana) ein.

http://www.rpi-virtuell.net/verweise/le ... eisID=4790
Siddhartha Gautama
Shakya-Prinz, der von um 450 bis um 370 v. Chr. lebte.

http://www.buddhist-artwork.com/statues ... tuary.html
There is disagreement among scholars as to the actual dates of the Historical Buddha's birth and death. Recent scholarship suggests that Prince Siddhartha did not leave his home to seek enlightenment until 450 BC, which would put his death around 370 BC.
--Es gibt Widerspruch unter Gelehrten hinsichtlich der tatsächlichen Daten von des historischen der Geburt und von Tod Buddhas. Neue Gelehrsamkeit schlägt vor, daß Prinz Siddhartha seinem Haus nicht Suchvorgangaufklärung bis 450 BC überließ, die seinen Tod um 370 BC

Link
Lebenszeit des Buddha (80 Jahre) ca. 450-370 vuZ ,
In der Literatur wird die langen Chronologie und in der Wissenschaft die kurze Chronologie
verwendet; also ca. 450 - 370 vuZ:.
370 vuZ Eingehen in das Nirvana

http://www.reinold-online.de/Buddhismus/geschichte.htm
http://www.antique-buddha-shop.de/geschichte-buddha.htm
Siddharta Gautama wurde im nordindischen Kapilawastu in Lumbini geboren. Über das Geburtsjahr ist sich die Wissenschaft nicht einig. Die Angaben schwanken zwischen 623 v.Chr. bis ca. 450 v.Chr. an. In den meisten Büchern findet man jedoch das Geburtsjahr 563 v.Chr.

http://lexikon.calsky.com/de/txt/b/bu/buddha.php
Buddha
Der Buddha unseres Zeitalters lebte nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von ca. 450 bis ca. 370 v. Chr. in Nordindien. Dennoch sind die genauen Daten umstritten.

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_ ... ismus.html
Als Lebenszeit von Siddharta Gautama wird heute etwa die Zeit von 450 bis 370 v. Chr. angenommen.

http://209.85.129.132/search?q=cache:N7 ... ema_17.pdf
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Buddhismus in Indien
Die neuere westliche Forschung jedoch nimmt als
Lebenszeit den Zeitraum von ungefähr 450 v. Chr. bis circa 370 v. Chr. an
(MICROSOFT® ENCARTA® Enzyklopädie Plus 2001).

http://www.gemeindedienst.de/weltanscha ... Buddha.htm
Der Buddhismus gilt gegenwärtig als eine attraktive Alternative zum Christentum. Das hängt einmal damit zusammen, dass die Lehre, die der Buddha (560-480, nach neueren Berechnungen 450-370 v. Chr.) in Nordindien predigte, den modernen westlichen Bedürfnissen nach spiritueller Erfahrung entspricht.

http://books.google.de/books?id=uh3TDe3 ... =PA179&dq=
Günter Ruddat, Gerhard Karl Schäfer: Diakonisches Kompendium (2004)(S.179)
Buddha - mit weltlichem Namen: Siddhartha Gautama - wurde ca. 450 v.Chr. in Indien geboren. Es war die Zeit des Übergangs von der vedisch.arischen zur brahmanischen Periode indischer Religionsgeschichte. Er starb ca. 370 v.Chr.

http://books.google.de/books?id=jwd_lhD ... =PA146&dq=
Horst Robert Balz, Gerhard Krause Gerhard Müller Siegfried: Theologische Realenzyklopädie (S.146)
Der Buddhismus hat seit seiner Gründung durch Buddha (ca. 450-370 v.Chr.) stets das Ideal des Mönchtums gepflegt.


Link
Kép

Link
Kép
The Buddha statue on Lantau Island, Hong Kong, with swastika symbol on chest.

Feltehetőleg tehát a buddhizmus és az Ószövetség egy és ugyanazon kozmikus alapról indult el.

Link
Kép
Egy Buddha-mandala

http://ezoterikustanokegyhaza.hu/page.php?29
Ezért jött hát Gautama Sidharta Buddha. Aki mellesleg nem más volt, mint a Legfelsőbb Személy részleges inkarnációja.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45


Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron