Attila, Álmos és a Turul
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Attila, Álmos és a Turul

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:13

Klaus Matefi
Attila, Álmos és a Turul
(Első rész)Az Álmos születésével kapcsolatos, több változatban is megjelent legendák közismertek, de a történet valódi kozmikus vonatkozását a legjobb tudomásom szerint eddig még nem tárta fel senki.

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./304. old.) A modern történelemkutatás nem tudott mit kezdeni "Emese álmával", mert gyanús mesének, esetleg utólag kivált "igazolásnak" tartotta, amely a kiváló, későbbi Árpád-házi királyok sorsát ezáltal kívánta mesterségesen életre hívott, csodás körbe burkolni.

A burjátok mondavilágában az első táltos olyan nőtől születik, akit a sas ejtett teherbe (Holmberg, 1927). Az ázsiai goldok úgy tartják, hogy a megszületésre váró emberi lelkek madarak alakjában a világfán ülnek. Onnan leröppenve a legtisztességesebb asszony méhébe bemennek és ott emberré válnak. Ez a gondolat jelenik meg a Turulmondában is, ahol a magas égből alászálló turulmadár megtermékenyítette Emesét, a legtisztességesebb magyar asszonyt, amely szülőanyja a magyar fejedelmi, majd királyi Árpád-nemzetségnek.


Nem csoda, hogy a "modern történelemkutatás" ilyen területeken felmondja a szolgálatot, hiszen ezeknek a legendáknak a többsége valódi történésekről szóló, kifejezetten az ősi asztrológiára bazírozó kozmikus eseményekkel kapcsolatos beszámolókat hivatottak a jövő embere számára átmenteni legendásított formában, de mint tudjuk, ezeknek a kutatását a "modern történelemkutatás" tudománytalannak bélyegzi meg... Ezzel szemben pl. "tudományosnak" tekinti a hibás időszámításokra épült sok esetben hamis kronológiákat...

Vajon lehetséges-e egy fizikai képletet matematikai alapismeretek nélkül megoldani?
Ez bizony ki van zárva, hiszen egyik a másikra épül.
Ugyanigy jogos az a kérdés is, hogy van-e esélyünk kozmikus misztériumokra épült legendákat feltárni az ősi asztrológia figyelembevétele nélkül?...

A mitológiák kutatása csak abban az esetben lehet sikeres, eredményes, ha nem ignoráljuk azok alapjait, melyek általában kozmikus jelleggel bírnak.


Az Anonymus (valószínűleg III. Béla [1148 - 1196] magyar király jegyzője volt) által készített Gesta Hungarorum ("A magyarok cselekedeteiről") a véleményem szerint aránylag tárgyilagos módon igyekszik az első magyar nagyfejedelemnek, Álmosnak a szültésével kapcsolatos legendát az olvasó elé tárni, eltekintve az általa Álmos születési időpontjaként megjelölt i.sz. 819-i dátumtól, aminek a hitelességét, helyességét valójában semmilyen bizonyíték nem garantálja a számunkra, de nem is lehet azt elvárni a korai magyar kereszténység égisze alatt tevékenykedő írótól, hogy az általa megadott évszámnak ténylegesen köze legyen a miszériumok titoktartása értelmében és érdekében az első magyar fejedelemnek, Álmosnak a születéséhez. Viszont a két alábbi mondata nagyon fontos támpontot, információt nyújt a konstruktív szellemben kutatni szándékozónak: "isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt", és ennek következményeképpen feltehetőleg "azért hívták Álmosnak - ami latinul annyi, mint szent":

http://la.wikisource.org/wiki/Gesta_Hungarorum
Gesta Hungarorum
De almo primo duce
Anno dominice incarnationis, D. CCC. XVII II, vgek, sicut supra diximus, longo post tempore de genere magog regis erat quidam nobilissimus dux scithie, qui duxit sibi uxorem in dentumoger filiam eunedubeliani ducis, nomine emesu. De qua genuit filium, qui agnominatus est almus. Sed ab euentu diuino est nominatus almus, quia matri eius pregnanti per sompnium apparuit diuina uisio in forma asturis, que quasi ueniens eam grauidauit. Et innotuit ei quod de utero eius egrederetur torrens, et de lumbis eius reges gloriosi propagarentur, sed non in sua multiplicarentur terra. Quia ergo sompnium in lingua hungarica dicitur almu, et illius ortus per sompnium fuit pronosticatum, ideo ipse uocatus est almus. Vel ideo uocatus est almus id est sanctus, quia ex progenio eius sancti reges et duces erant nascituri. Quid ultra?

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsa ... anonym.mek
http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
ANONYMUS
GESTA HUNGARORUM
ÁLMOS, AZ ELSŐ VEZÉR
Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-Mogyerban Őnedbelia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését álom jelezte előre, azért hívták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Álmosnak - ami latinul annyi, mint szent -, mivel az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők. De erről ne többet!


Az általam kiemelt két mondat félreérthetetlenül arra látszik utalni, hogy az "első vezér" születése nem lehetett hétköznapi esemény, azaz valamilyen kiemelkedő égi konstelláció égisze alatt kellett történjen, amire a Turul jelenléte utalt, mint ahogy pl. a Názáreti Jézus esetében Gábriel arkangyal töltötte be ezt a funkciót.
A szerző az Álmos név eredetére két lehetőséget említett meg:

1, "Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését álom jelezte előre, azért hívták őt szintén Álmosnak."

2, "Vagy azért hívták Álmosnak - ami latinul annyi, mint szent -, mivel az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők."

Én nem tartom megfelelőnek az első variácót az Újszövetséggel kapcsolatos kutatási eredményeimre alapozva, amit igyekszem megindokolni az elkövetkezőkben. Az Álmosról szóló magyar legenda korábbi eredeti szövegváltozatát nem ismerjük. A Gesta Hungarorum feltehetőleg keresztény szellemben nevelkedett keresztény írónak (Anonymusnak) volt a műve.

A latin-magyar online-szótár szerint az almus szó jelentése: bőkezű, nagylelkű, jótékony, jóságos, áldásos, kegyes.
A Dr. Finály Henrik 1884-ben kiadott latin szótára szerint: jótékony, áldott, áldástárasztó, kegyes, tehát ezek a jelzők nagyjából valóban megfelelnek a keresztény "szent" kifejezés jelentése lényegének.

Egy másik rendkívül figyelemre méltó teória szerint Álmos összeolvadt a Szálmos szóval, ami "a nap egyik elavult régi magyar neve" volt:

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81lmos ... 3%BCrst%29
Álmos (* ca. 820; † 895?) war der Großfürst der aus Magna Hungaria wegziehenden Magyaren. Nach den Sagen war sein Vater Ügyek (Ögyek, Ugek), seine Mutter Emese.

Géza Nagy (Az Álmos-monda. Sepsi-Szentgyörgy, 1884) behauptet, Szálmos sei eine alte ungarische Form von „Sonne“. Der Forscher meint, die Saga von Álmos eigentlich eine Sonnenhymne sei, und die Geburt von Álmos die Entstehung der Sonne symbolisieren würde.

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb ... 356.html#1
A Pallas nagy lexikona
Álmos
az őshazából kiköltöző magyarok fővezére, a honalapító Árpád apja, a monda szerint Ögyek (Ugek) és Emese fia, a 819. évben született. Á.-nak azért nevezték, mert édes anyja előre megálmodta születését s azt hogy tőle majdan dicsőséges király ok származnak, Á, v. ahogy a görög irók nevezik Szálmos (Szalmutzész) gyermekkora eként a monda körébe burkolózik ugyan, de maga Á. történeti alak. Nagy Géza (Az Álmos-monda. Sepsi-Szentgyörgy, 1884) szerint az Álmossal összeolvadt Szálmos voltaképen a nap egyik elavult régi magyar neve. «Álmos születése a nap születése, s az Á.-monda agy, a naphoz intézett himnusz fenmaradt, de már nem értett sorainak históriai elemekkel történt összeolvadása,» Anonymus szerint az őshazából kiköltöző magyarok, akik hét törzsre oszlottak, őt választották fővezéröknek s a vérszerződésben (l. o.) szabályozták a fejedelem és a nemzet közt való viszonyt. Anonymus Á.-nak tulajdonítja mindazokat a tetteket, miket a magyarok a kritikai történelem szerint Ungvár bevételéig Árpád vezetése alatt követtek el. De ha Lebediászban Á. volt is a legtekintélyesebb törzsfő, valószínűbb a görög iróknak (Konstantinos, Georgios Monachos és León Grammatikos) elbeszélése, hogy Árpád már Etelközbe-menet átvette a fővezérséget, melyre a már hetven éven felül levő Álmos alig is vállalkozhatott. De azért híven követte a hazát kereső nemzetet, s minden valószínüség szerint 895-ben, az etelközi pusztulás idejében fejezte be 76 évre terjedt életet. A budai, pozsonyi és bécsi krónika, valamint Thuróczy szerint is Erdöelvében ölték meg s igy «non potuit intrare terram Pannoniae», nem léphetett Magyarország földére.


Ezen elképzelés szerint tehát Álmos születése ugyanúgy, mint Jézusé, a "Nap", helyesebben a "Fény" születését jelentette volna! Annak ellenére, hogy valójában Jézus i.e. 8.02.10-én látta meg a napvilágot, nem véletlenül tették a születésnapját december 25-re, ugyanis más vallási kultúrákban ekkor ünnepelték a Napisten születését.

http://www.magtudin.org/Istenes.htm
DR. BADINY-JÓS FERENC
AZ ISTENES HONFOGLALÓK
A magyari eredet gyökere a „Turul mondában” található. De a mai – mezopotámiai – kutatásokkal, azok eredménye szerint, az Emeséhez visszatérő Turul, mint nemzetségős, a káldeusok hitvilágában élő oroszlán fejű, hatalmas égi madárhoz vezeti vissza az eredetet. Miután pedig ez a NAP-MADÁR, mely az Újra Éledő „NAPFIÁT” emeli fel a magasságos égbe, a magyari eredetnek így az égből való származás misztériumát adományozza, és csakis ez lehet annak az oka, hogy mondavilágunk ÁLMOST és leszármazottait az „ÉGFIÁNAK” nevezi, aki – mint szakrális személy – isteni tulajdonságokkal rendelkezik és isteni kötelességek elvégzésére van hivatva. Így az Álmos által újra elindított és ÁRPÁD Vérszerződésével alkotmányos jogrendé emelt és elismert, magyar uralmi rendszer fejedelmét az „Ég küldöttének” hitte, aki tulajdonképpen csak az EGY ISTEN, a Magyarok Istene vagy a Nap Isten rendelkezéseit foganatosítja a földön, és Isten Igazságával uralkodik a népe felett.

A magyari eredet gyökere a „Turul mondában” található. De a mai – mezopotámiai – kutatásokkal, azok eredménye szerint, az Emeséhez visszatérő Turul, mint nemzetségős, a káldeusok hitvilágában élő oroszlán fejű, hatalmas égi madárhoz vezeti vissza az eredetet. Miután pedig ez a NAP-MADÁR, mely az Újra Éledő „NAPFIÁT” emeli fel a magasságos égbe, a magyari eredetnek így az égből való származás misztériumát adományozza, és csakis ez lehet annak az oka, hogy mondavilágunk ÁLMOST és leszármazottait az „ÉGFIÁNAK” nevezi, aki – mint szakrális személy – isteni tulajdonságokkal rendelkezik és isteni kötelességek elvégzésére van hivatva.

Az árpádi magyar ősvallás kozmológikus szemléletű – miként azt már említettük – Theophylactus Simocata megállapításában (lásd előbbi fejezet 15 kútfő alatt), mely szerint őseink „tisztelik az elemeket, de csak az Egyetlent imádják, aki az eget és a földet teremtette.” Ez a kozmológikus szemlélet viszont a csillagos égbolt kitűnő és pontos ismeretén alapszik, amely annak az érdekes tudománynak a szülője, amit ma Mitológiának mondunk. Azt is tudni kell itt, hogy a kozmológikus szemléletű vallások temploma maga a természet és ennek a hatalmas templomnak a boltozatát is a csillagos égbolt képezi. E hiedelem az „ÉG KÖNYVÉBŐL” olvassa ki az Egyisten akaratát és rendelkezéseit. A vallásgyakorlat menetét, tervét, kalendáriumát is a világmindenség rendszere adja. Így lesz összehangolva (szinkronizálva) a földi élet ritmusa a világrend törvényeivel.

http://franka-egom.ofm.hu/irattar/iraso ... lmadar.htm
A TURULMADÁR
Emese álma a magyarság mitikus eredetmondája, amelyben a szellemi ős a turul, a földrajzi térség, ahol dicső királyok - az Árpád-háziak - születnek, a Kárpát-medence. Emese álma átvezet a keresztény misztikába, hiszen a párhuzam elég kézenfekvő: a turul szerepét a Szentlélek tölti be. A „fogantatásból" született mindkét férfi, Álmos és Jézus áldozatként végzik életüket, hogy szellemi erejük tovább kísérje az utódokat.
Demokrata
2007. március 15.

http://www.solyommadar.hu/index.php?opt ... k&Itemid=2
A Nap, mint jelkép, a Napisten (Jézus), az Öregisten fényt adó, meleget sugárzó, kiáradó voltát jelképezi. Az Anyaisten testet adó, befogadó voltát a Földanya (Mária) jelképezi.

A 9 holdforduló/hónap kezdete a tavaszi napéjegyenlőség, a vége a téli napforduló, a Fény újraszületése. (A természetvallásoktól még a keresztény vallás sem volt képes elszakadni: Jézus, a Napfiú születését ők is a téli napfordulóra tették - mert máshova nem is tehették. A Karácsony a Fény újjászületésének az ünnepe.)

http://www.szekesegyhaz-kaposvar.hu/karacsony.htm
Az Úr Jézus születését karácsonykor, december 25-én ünnepli az egyház.

Az első három században nem ünnepelték meg külön Krisztus születésének napját. Az ősi liturgia mindent az Üdvözítő halála és feltámadása köré csoportosított. A karácsony-ünneplés a 4. század elején kezdődött a nyugati egyházban.

A pogány mitológiában karácsony a Mithras-kultusz, azaz a Napisten ünnepe, a fény születése volt. - A pogány napteológia szerint december 25-én ünnepelték Szíriában és Alsó Egyiptomban a nap születését. Innen került az ünnep Rómába. 271. december 25-én Aurelius császár Rómában dedikálta a legyőzhetetlen Napisten templomát.

A 325. évi Niceai zsinat határozata alapján karácsony Jézus Krisztusnak, azaz az igazi fény születésének az emléknapja. Az ünnep az első időkben csupán a templomi istentiszteletekre korlátozódott. Jelentősége azonban rohamosan növekedett, és az ókor végére egyenrangú ünneppé emelkedett a húsvéti ünnepkör nagy Krisztus-ünnepeivel. Ettől kezdve jelenik meg Jézus csodálatos születésének ábrázolása a keresztény művészetekben.

http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=3 ... 4_4&min=52
RÓMAI KARÁCSONY
Rómában Krisztus után 336. december 25-én ünnepelték először Urunk születését (Natalis Christi).

FÉNY A BIBLIÁBAN
Az Ószövetség lapjain, a Teremtés könyve után is szimbolikus szerepet kap a fény. A Szentírás azonban demitizálja a világosságot. Nem istenség a fény, illetve annak eszközei, "járművei", mint a nap, a hold, a csillagok, a szivárvány. Azonban Isten természete is valamiféle fény: "Nem a nap szolgál majd neked nappali fénnyel, és nem a holdfény ragyog neked, mert az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed" (Iz 60,19). Izajás próféta adventben sokat hallott jövendölése szerint az Úr szolgája, az eljövendő messiás is fény lesz, "a nemzetek világossága" (Iz 42,6; 49,6). Az Újszövetségben Jézus követőit is nevezik a "világosság fiainak" (Lk16,8; Jn 12,36), de a "világ világosságának" (Mt 5,14) is hívja őket Jézus a hegyi beszédben. Aki azonban a legszorosabb értelemben véve fény, világosság, az maga Jézus Krisztus. Már János evangéliumának karácsonykor sokat hallott bevezetőjében is úgy hallunk róla, mint a világba érkező Ige, a Világosság (Jn1,5), a világ világossága, aki legyőzi majd a sötétséget.

ÚJ KEZDET, ÚJ TEREMTÉS
Karácsonykor a Fény születését ünnepeljük. A téli napfordulón, amikora sötétség a legnagyobb részt birtokolja napjainkból, amikor látásunk korlátozása kedélyünket is letöri: ezen a ponton születik meg újra a világosság. Nem csak azért, mert ettől fogva hosszabbodnak a nappalok, hiszen még hónapokig sötét reggelek és délutánok várnak ránk. A csillagászati eseménynél is nagyobb jelentőségű Jézus születése. Ha a teremtéskor a fény volt az első, akkor most a megváltás, vagyis az újjáteremtés művében is a Fény születése az első, amit a sötétben járóknak ajándékoz Isten.

http://www.kincseslada.hu/magyarsag/con ... rticle.147
Bíró Lajos - A magyar Jézus, és Izrael "elveszett" törzsei
AZ AMAZONOK ÉS EMESE
Jézus szűztől való születésének hagyománya is teljesen analóg a szabirok (fehér magyarok) eredetmondájával: abban ugyanis az első embert, Álmost (Ádám) az álmában rászálló turultól, az Égistentől szüli Emese ősanya.


Célszerű összahasonlítani az Újszövetségben olvasható Jézus fogamzásával kapcsolatos gondolatokat az Anonymus művében leírt Emese terhességével:

Máté evangéliuma
1,18 Jézus Krisztus születése
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
1,19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
1,20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
1,21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."

Lukács evangéliuma
1,26 Jézus születésének ígérete
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe,
1,27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
1,28 Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
1,29 Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.
1,30 Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
1,31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
1,32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,
1,33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
1,34 Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?"
1,35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.


Az újszövetségi elképzelésekkel ellentétben nem a Názáreti Jézusnak a testi fogamzásakor "szállt rá" úgymond a "Szentlélek" Máriára, hanem Jézusnak a lelki fogamzásakor, azaz a születésének a pillanatában Jézusra. Egy rövid magyarázat ezzel kapcsolatosan:

Az emberi lélek a születés pillanatában keletkezik, képeződik le az egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való (FVSzV) által, tehát előtte nem létezik. A léleknek a születés pillanatában történő létrejöttét a rabbik is vallják:

http://regi.zsido.com/rebbe/02szuletes.htm (már nem lehet elérni)
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... s/140/1931
http://zsidosag.nolblog.hu/archives/201 ... _szuletes/
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... es_kezdete
http://www.zsido.com/konyvek/tartalmas_ ... es_kezdete
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete
, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.

http://www.nai-israel.com/ (már nem lehet elérni)
16.März.2001 (Fr.) - 21.Adar.5761
Geburt nicht vorlegen
Der sefardische Oberrabbiner Elijahu Bakschi-Doron bestimmte, daß es verboten ist die Geburt eines Kindes auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, wenn nicht ärztliche Beweggründe es erfordern. Bei der Geburt, so der Rabbiner, würden das Schicksal und die Persönlichkeit des Menschen geformt und daher dürfe man nicht in den Naturprozeß eingreifen. Diese Gezetz befindet sich in einer neuen Gesetzessammlung, die diese Woche herauskam.
--A szülést nem előrehozni
Elijahu Bakschi-Doron szefárd főrabbi úgy határozott, hogy tilos egy gyermek szülését egy korábbi időpontra helyezni, ha nem orvosi indíték követeli meg. A szülésnél lesz az ember sorsa és személyisége kialakítva, és ezért nem szabad az embernek a természeti folyamatba beleavatkoznia, így a rabbi.
Ez a törvény egy új törvénygyűjteményben található, ami ezen a héten jött ki.--


Annyit meg kell jegyezzek az első idézettel kapcsolatosan, hogy szerintem nem a lélek hatol születéskor a testbe, hanem a FVSzV akkori szellemi hatása, és ez leképez bennünk egy halálunkig megmaradó "programot", ami a lelkünk. Egyesek ezt személyes "őrangyalnak" is nevezik.
Tehát az eltérő lelki adottságainkért (nem a személyiségünkért!) ugyanaz a FVSzV a felelős, mivel a születésünk pillanatában az akkori "minőségi állapotának" a függvényeként alakítja azt ki bennünk.
Az emberi személyiséggel ellentétben a lélek változatlan marad, azaz egy olyan születési adottság ez, amin képtelenek vagyunk változtatni, de ezzel szemben a személyiségünkön viszont igen.
Az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének a lenyomatait is), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.

Jézus testi és lelki fogamzásáról bővebben ITT. Jézus a "bűntelen" lelki adottságát születésekor egy "kozmikus kígyónak" (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció) köszönhette, ami a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") az egyik kozmikus forrása volt:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


Jézus úgymond annak köszönhette a "bűntelen lelkét", hogy a születésekor a Nap mögé sorakoztak fel az ősi asztrológia szerint negatív hatásúnak tartott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták, aminek a következtében erős hatáscsökkenést szenvedtek el a Földről nézve. Ez persze akkor okozhatott volna ténylegesen "bűntelen" lelki adottságott az ősi asztrológia szabályzóinak az értelmében, ha a másik két negatív hatású planéta (Neptunusz és Plútó) is részt vett volna az együttállásban (konjunkcióban).

Az Álmos-legendában szereplő Turul ugyanúgy nem hozható kapcsolatba Álmos testi fogamzásával, vagy direkt Emese terhességével, mint ahogy a fent idézett Gábriellel kapcsolatos újszövetségi magyarázat Jézus testi fogamzásával, vagy Mária terhességével. Mind a két esetben a születésre kellett utaljon annak ellenére, hogy a megíróik ezt nem így fogalmazták meg... A Turul Álmos megszületésekor működött közre, a bibliai Gábriel arkangyal pedig Jézus születése alkalmával, mint "lélekadó".
Erre helyesen utalnak az alábbi idézetek is:

http://torontoicserkeszek.multiply.com/journal/item/176
Emese - Turul
Kép
Égi turul és földi emes~ünõ jelenet a nagyszentmiklósi aranykorsón
A 'turul' sem tagadhatja -sõt ezt hírdeti- "Emese" szemmel láthatóan állapotos!
Ez nem "égberagadási jelenet" (?!) hanem az égi turul száll a földi szülôanyára.
A jelenet szülést/vezér szülését jelzi; máskép egy nép vagy birodalom szülését.


http://erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank. ... hp?cid=167
Demény István Pál
Emese álma
Feltehetõleg helyesen értelmezi a mondát Dümmerth Dezsõ, aki azt írja, hogy Ügyek volt a vér szerinti apa, de Álmosba, mint a nemzetség minden nevezetesebb tagjába is, mintegy a nemzetségõs lelke költözött.


Természetesen a valóságban nem létezik sem arkangyal, se pedig Turul, hiszen mindennek a szellemi forrása az egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való (FVSzV).
Ettől függetlenül úgy Gábriel, mint a Turul mitológiai "lények". Az utóbbit nem a természetben kell keresni, hanem a "szellemvilágban", helyesebben a Zodiákusban...

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./305. old.) Álmos nemzetségnek őse a Turul, amely égi küldetésű, állat alakú szellemős.

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 86 7
(II./812. old.) A magyarság olyan kultúrkörből szakadt Európába, melynek népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek.

Az ősi magyar hitvilágban világos rend van. Az égi hatalmak és az evilági élet rendje ugyanaz.


Legfelül áll a Teremtő, aki a fejedelem mesebeli szépült őse. A Nap (turul) volt az Úr. Neki csak a fejedelem mutathatott be áldozatot, hiszen ő volt vérségi kapcsolatban vele.

(II./831. old.) A turul mondában pedig "nem a turul (az ősapa) termékenyíti meg Emesét, hanem ő már áldott állapotban volt" - írja László Gyula.
A turul rákerült Attilának és Árpádnak a címerére.

(II./881. old.) A Turul-legendával kapcsolatosan biztosra vehetjük, hogy az álom megtörténte esetében nem mese, hanem korabeli valóság.

A gyermeke test és vér szerint mindenképpen az apáé volt, Üreg vezéré, aki maga is a Turul nemzetségből származott. Az álomban érkező Turul a közvetlen ős, csak ennek az apaságnak az érvényét erősítette meg, és azt, hogy az utód az apánál különb, a régi ősre hasonlító, nagyhatalmú fejedelem lesz.

(II./882. old.) Kézai Simon gestája, amely 1273 körül íródott, nem beszéli el ugyan az Emese-álma mondát, de először említi a turul szót, elmondva azt, hogy Álmos a Turul-nemzetségből származott.

(II./888. old.) A Turul volt az eszményi, a hibátlan, a győzhetetlen, vagyis az isteni. Ezért lehetett belőle szimbólum, a magyarok uralkodóinak jelképe, majd így lett újra a Turul-legenda feledésével, a Turul család kihalásával megint sólymászmadár.

http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
ANONYMUS
GESTA HUNGARORUM
Fordította: Pais Dezső
OROSZORSZÁG
Álmos vezér pedig, akinek segítsége a Szentlélek volt, fegyvert öltve csatarendbe szedte seregét, s ide-oda lovagolva buzdította katonáit; majd hirtelen eléjük rugtatva megállott mindnyájukkal szemben, és ezt mondta nekik: "Szittyák, bajtársaim, nagyvitéz férfiak!

http://hu.wikipedia.org/wiki/Turul_%28mad%C3%A1r%29
Turul (madár)
A turul a magyar eredetmondák mitologikus madara.

http://www.angyalszarny.eoldal.hu/cikke ... titka.html
A Turul tehát a Paradicsomnak, vagyis az üdvözültek birodalmának a követe, mely birodalomban a lényeg tekintetében minden egy. A magyar hagyományban szereplő Turul tehát valójában az Üdvözlet Angyala, akit a héber hagyományban Gábriel arkangyalnak neveznek. Az iszlám hagyományban, pedig Gábriel (vagyis Turul) a Szentlélek angyali aspektusa, míg az emberi aspektus Mohamed.

A Szent Szűz üzenetei szerint, pedig a magyarság őrangyala, pedig Gábriel arkangyal, vagyis a Turul. S igen érdekes, hogy a Turul titka nem más, mint a magyar egység. Korunkban a magyar egység azért problematikus, mert a Turul titka nem kellőképpen tisztázott, s a Turul a nép gondolkodásában a perifériára szorult. Nagyon fontos, hogy tisztán tudjuk, hogy ki is az őrangyalunk, s Őt lehetőleg magyar névvel illessük. Szerencsére nincs szükség önkényes megoldásra, mivel a hagyományok vizsgálata megmutatja, hogy az Üdvözlet Angyala maga a Turul.


Az eddigi idézetek megalkotóinak és az ezzel a témával foglalkozó kutatóknak feltehetőleg semmi kétségük nem volt érthető módon azzal kapcsolatosan, hogy a Turul az egy "isteni küldött" szerepét kell betöltse, de az számomra mégis kissé meglepő, hogy mégsem igyekezett tudtommal eddig senki felderíteni ennek a kilétét...

Mint olvashattuk Gesta Hungarorum-ban, Anonymus szerint Álmos az "Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében" látta meg a napvilágot. Ebben az évben viszont semmiféle olyan jellegű égi konstelláció nem alakult ki a Zodiákusban, ami bármilyen kapcsolatba lenne hozható Jézus születésével, vagy a Turullal, aminek a mibenléte szerintem elválaszthatatlan a zsidó kabbalah (ősi Mezopotámiából származó titkos, kozmikus alapokkal bíró tudomány) Shem ha-Mephorash-ának ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásaitól.

Célszerű tehát megvizsgálni azt, hogy a kilencedik században milyen konstellációk jöhetnének szóba, melyek a már említett Shem ha-Mephorash kozmikus forrásainak számítanak:

808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió
(6,5°)

832.06.02. 12:18 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció:15,4°/15,4°/16,2°Iker; -Neptunusz oppozíció:16,7°Nyilas; -Szaturnusz quadrat:14,9°Szűz; Uránusz oppozíció:7,8°Halak
(8,9°)

842.03.30. 03:36 UT
Nap-Uránusz
-Plútó konjunkció:13,1°/13,8°/16,3°Kos; -Hold oppozíció:13,1°Mérleg; -Mars quadrat:18,4°Rák; -Szaturnusz-Neptunusz oppozíció:16,9°/10°Bak
(5,3°/8,4°)
(teljes holdfogyatkozás)

842.03.30. 06:36 UT +3.00 Kiev
"Asc"-Nap-Uránusz
-Plútó konjunkció:13,1°/13,8°/16,3°Kos; -Hold oppozíció:13,1°Mérleg; -Mars quadrat:18,4°Rák; -Szaturnusz-Neptunusz oppozíció:16,9°/10°Bak
(5,3°/8,4°)
(teljes holdfogyatkozás)

843.01.04. 13:55 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz
-Neptunusz konjunkció:18,5°/18,5°/19,7°/19,5°/10°Bak; -Uránusz-Plútó quadrat:14,1°/15,9°Kos; -Jupiter oppozíció:15,6°Mérleg
(5,6°/9,5°)

852.05.07. 11:26 UT
Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,7°/15,7°/25,3°/Bika; -Hold oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:21,8°Vízöntő
(9,6°)

853.08.22. 13:20 UT
Nap-Mars konjunkció:3,1°/9,9°Szűz; -Hold oppozíció:3,1°Halak; -Szaturnusz-Uránusz quadrat:9,3°/4°Iker
(teljes holdfogyatkozás)
(6,8°)

862.12.24. 19:47 UT
Nap-Hold konjunkció:7,7°Bak; -Uránusz oppozíció:12,5°Rák; -Mars-Szaturnusz quadrat:10,1°/10,2°Mérleg
(4,8°)

864.07.07. 16:32 UT
Nap-Hold-Mars-Uránusz konjunkció:19,2°/19,2°/12,3°/19,3°Rák; -Szaturnusz quadrat:16,3°Mérleg
(7°)

865.10.23. 12:13 UT
Nap-Hold-Szaturnusz konjunkció:4,6°/4,6°/6,6°Skorpió; -Mars quadrat:29°Bak; -Uránusz oppozíció:28,3°Rák
(8,3°)

876.05.27. 03:12 UT
Nap-Hold konjunkció:9,7°Iker; -Mars-Uránusz quadrat:6,9°/11,5°Szűz; -Szaturnusz oppozíció:11,7°Halak
(4,8°)
(teljes napfogyatkozás)

877.12.08. 16:53 UT
Nap-Hold konjunkció:21,7°Nyilas; -Mars-Uránusz quadrat:25,6°/25°Szűz; -Szaturnusz oppozíció:18,6°Halak
(7°)

884.11.04. 17:33 UT
Nap-Mars-Uránusz konjunkció:16,6°/16,1°/8°Skorpió; -Hold oppozíció:16,6°Bika; -Szaturnusz quadrat:13,9°Oroszlán
(8,6°)
(Penubral holdfogyatkozás)

899.09.08. 21:38 UT
Nap-Hold-konjunkció:19,9°Szűz; -Mars oppozíció:16,9°Halak; -Szaturnusz-Uránusz quadrat:20,1°/25,8°Nyilas
(Annular-gyűrűs napfogyatkozás)
(8,9°)

899.12.20. 20:46 UT
Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:3,7°Bak/29,4°Nyilas/0,1°Bak; -Hold oppozíció:3,7°Rák; -Mars quadrat:7,8°Kos
(8,4°)

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a következő radixokat, akkor szerintem meg fog világosulni előttünk azonnal, hogy milyen hasonló kozmikus ismérvek utalnak Jézusra, Álmosra és Sabbatai Cvi-re:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil
(9,2°)]

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)


Álmos születése:
808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió
(6,5°)

842.03.30. 03:36 UT
Nap-Uránusz
-Plútó konjunkció:13,1°/13,8°/16,3°Kos; -Hold oppozíció:13,1°Mérleg; -Mars quadrat:18,4°Rák; -Szaturnusz-Neptunusz oppozíció:16,9°/10°Bak
(5,3°/8,4°)
(teljes holdfogyatkozás)


Sabbatai Cvi születése:
1624.08.14. 06:10 UT +2.00 Smyrna (Izmir)
Nap-Hold konjunkció:21,6°Oroszlán; Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán
(5,3°)

Sabbatai Cvi messiásnak jelentette ki magát:
1648.11.30. 06:19 UT
Nap-Uránusz
-Neptunusz konjunkció:8,8°/9,3°/12,4°Nyilas; -Hold-Szaturnusz-Plútó oppozíció:8,8°/12,9°/14,6°Iker; -Mars quadrat:5,8°Szűz
(7,1°/8,8°)
(részleges-partiell holdfogyatkozás)

illetve:

1649.02.27. 01:15 UT (5409 Adar 15. Susán-Purim)
Nap-Hold oppozíció:8,9°Halak/Szűz; -Mars konjunkció:6,7°Szűz; -Szaturnusz
-Plútó quadrat:9,5°/13,5°Iker; -Uránusz-Neptunusz oppozíció:13,3°/14,9°Nyilas
(6,6°/8,2°)

Mind a három személy a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukciónak az égisze alatt született, de ezek a konstellációk eltérő jegyekben helyezkedtek el. Jézus esetében a Vízöntőben (a Halak csillagképben), Álmos születésekor a Nyilas/Skorpióban (a Nyilas csillagképben), és Sabbatai Cvi esetében az Oroszlánban (a Szűz csillagképben).

Mind a három esetben a vizsgált személy születési konstellációját (kozmikus kígyót) felépítő égitestek 33/33/24 év múlva olyan kozmikus keresztek kialakításában vettek részt, melyeket nem csak a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek alkottak, hanem a konstelláció realizálásában a másik két negatív hatású planéta is közreműködött, azaz a Neptunusz és Plútó is. Jézus a bemutatott kozmikus kereszt alkalmából lett Pál szerint "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (páskabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) keresztre feszítve a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával. Sabbatai Cevi születése után 24 évvel alakult ki az említett kozmikus kereszt, aminek a hatására messiásnak jelentette ki magát.

De vajon Ügyek fiának, Álmosnak az élettörténetében milyen hatást gyakorolt a 33. életévében realizálódott kozmikus kereszt, amit Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plútó égitestek alkottak?

Egyes kutatók Anonymus írását (Gesta Hungarorum) ignorálva a vérszerződést Álmos fiának, Árpádnak igyekeznek tulajdonítani, pedig Anonymus egyértelműen felsorolta a hét törzsfőt, akik a vérszerződésben részt vettek, ami nyugodtan nevezhető az örökérvényű magyar Alkotmány megalkotása alapjának ugyanúgy, mint pl. az Ezsdrásék által megalkotott Ószövetség, ami a mai is Izrael Alkotmányának számít:

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rsz ... 91d%C3%A9s
A vérszerződés a magyar hagyomány szerint a magyarság első alapszerződése. A szerződést a hagyomány szerint a hét vezér kötötte Etelközben egymással, – A 7 törzs: Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat. A 7 törzs vezetője a hagyomány szerint Anonymus Gesta Hungaroruma szerint: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. – oly módon, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeik megerősítéseképpen vérüket egy edénybe csorgatták és ott összekeverték. A szerződés erről a jellegzetes mozzanatról kapta elnevezését, amely feltehetőleg a korabeli magyar szokásjog szerint különlegesen erős fogadalomtételek egyik formai kelléke volt, mint például az eskü. Tehát számtalan egyéb megegyezést, mai értelemben vett szerződést erősíthettek meg ebben a formában a kor magyarjai, ám csupán ez az alant taglalt, honfoglalást megelőző szerződés híresült el „a vérszerződés” néven. A szerződés pontos tartalmára és lefolyására vonatkozóan azonban csak a később készült krónikák és a mondák, regék, szájhagyomány állnak rendelkezésre.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ir008a.jpg
A kecskeméti városháza dísztermében Székely Bertalan 1895 és 1897 között alkotott Vérszerződés című freskóján, a központi helyen látható a Nagyszentmiklósi aranylelet egy értékes darabja, a bikafejes ivócsanak.

A történetírás a vérszerződést a 9. századra, Álmos magyar fejedelem idejére, a magyarok szállásterületének megváltoztatásának időpontjára teszi. Anonymus, feltehetően III. Béla király jegyzője a következőképpen ír krónikájában a vérszerződés előzményeiről és lefolyásáról: „Midőn ugyanis a magyarok Levediából Etelközbe indultak, a kazár fejedelem tanácsára egyetlenegy vezért választottak Álmos személyében, s neki hűséget fogadván, a hét vezér a hagyományok szerint «saját véröket pogány szokás szerint egy edénybe bocsátva», a következőkre esküdött meg:
"Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban. Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből. Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek. Az eskü ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa. Ennek a hét férfiúnak a neve volt: Álmos, Árpád apja; Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség származik; Kend, Korcán apja; Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse-nemzetség származik; Tas, Lél apja; Huba, akitől a Szemere-nemzetség származik; a hetedik Tétény, Horka apja, s Horkának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség származik, amint alább majd szó lesz róla. De elég! Haladjunk a történelem útján!"
Anonymus: Gesta Hungarorum

http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
ANONYMUS
GESTA HUNGARORUM
SZCÍTIA
ÁLMOS VEZÉR MEGVÁLASZTÁSA
A hungárusoknak igen vitéz és a hadi viszontagságokban felette hatalmas nemzete, mint fentebb mondottuk, eredetét a szittya nemzetből vette, amelyet saját nyelvén dentü-mogyernak neveznek. És az a föld túlontúl megtelt az ott született népek sokaságával, annyira, hogy övéit már sem táplálni, sem befogadni nem tudta, mint fentebb mondottuk. Ezért akkor a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hétmagyarnak hívnak, a helyszűkét tovább nem tűrhetvén, tanácsot tartott, és késedelem nélkül fegyverrel, haddal igyekezett módját ejteni, hogy szülőföldjét elhagyja, s olyan földet foglaljon el magának, amelyen laknia lehet. Akkor a választásuk arra esett, hogy majd Pannónia földjét keresik fel. Erről ugyanis a szállongó hírből azt hallották, hogy az Attila király földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja származott. Ámde a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak végére nem járhat, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felette. Tehát a hét férfiú szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost, Ügyek fiát, és azokat, akik az ő nemzetségéből származnak, mivel Álmos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből származtak, jelesebbek voltak nem dolgában, meg hadban is hatalmasabbak. Tudniillik az a hét fejedelmi személy nem dolgában előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos férfiú volt. Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: "A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás szerint - saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mindhalálukig megtartották úgy, amint ez az eskü itt következik.

ESKÜJÜK
Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban. Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből. Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogyha valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek. Az eskü ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa. Ennek a hét férfiúnak a neve volt: Álmos, Árpád apja; Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség származik; Kend, Korcán apja; Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse-nemzetség származik; Tas, Lél apja; Huba, akitől a Szemere-nemzetség származik; a hetedik Tétény, Horka apja, s Horkának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség származik, amint alább majd szó lesz róla. De elég! Haladjunk a történelem útján!


Jézus kereszthalálának a következménye az Újszövetség, aminek a lényege: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." - Máté 26,27-28; "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik." - Márk 12,24; [i]"E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki" - Lukács 22,20; azaz "magára vette a világ bűneit", ami által úgymond megváltotta az emberiséget (itt természetesen nem emberi bűnökről volt szó, hanem negatív kozmikus szellemi hatásokról, amihez a Szanhedrin a keresztre feszíttetését időzítette).
Az Ószövetség is véresáldozattal van összefüggésbe: "Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján." - Mózes II. 12,8.

Szerintem Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm vérszerződése is megfelelő kozmikus konstellációhoz lett időzítve. Mint tudjuk, az ősmagyarok komoly égi ismeretekkel rendelkeztek.

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./305. old.) Van az Emese-mondának egy Kézai Simon-féle, egy Budai- és Képes Krónika-féle, egy Pozsonyi Krónika-féle egy Zágrábi- és Váradi Krónika-féle, egy XVI. századi krónikák alapján megjelenő és egy szájhagyomány útján fennmaradt változata is. Valamennyi azt állítja, hogy Álmos és fia Árpád Attilától és a Turul-nemzetségből származott.
Valamennyi szöveg azt állítja, hogy a magyarokat nem Árpád vezette az új hazába; az ő szerepe csak a honfoglalással kezdődött és a magyarok első fejedelme Álmos volt
(Bohota Ágnes).

(I./314-316. old.) A vérszerződés
"A honfoglalást megelőzően döntő esemény történt, ez formálta végül is egyetlen nemzetté a magyar törzseket - írja László Gyula. A döntő esemény a vészerződés volt, amelyben a "hét fejedelmi személy (a hét törzs feje) szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiai fiainak és azok utódainak a végső nemzedékig Álmost, Ügyek fiát és azokat, akik az ő nemzetségéből származtak... Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás szerint - saját vérét egy edénybe csorgatta" s "esküjét ezzel szentesítette" (anonymus 8. fejezet). A vérszerződéssel a hét nép "vérszerint való testvérré vált".

A magyar vérszerződést Álmos fejedelemmé választása alkalmával írta le Anonymus.
Vérszerződést nem szoktak egyazon nép vagy törzs fiai kötni, hanem a rokon vagy csatlakozott népek vezetői kötik szövetségük megpecsételésére.
Nagyon nagy esemény kellett, hogy legyen, hiszen a Bíborbanszületett szerint (38. fejezet) "A türkök hét törzsből állottak, de sem saját, sem pedig idegen fejedelem felettük sohasem volt, hanem valamiféle vajdák voltak felettük..."
A vérszerződés tehát a törzsfői főhatalom feladását jelentette s így a magyar nép "anyakönyvi kivonata" lett. Talán nem következtetünk helytelenül, hogy emögött valami
nagy veszedelem vagy nagy vállalkozás tervezése rejtezett s ez nem lehetett más, mint az új haza elfoglalásának előkészülete.

A Bíborbanszületett Konsztantin szerint a vérszerződést kötő hét előkelő férfiú - "vezér" - neve: Álmos, Előd (Eleud), Kend (Cundu), Ond (Ound), Tas (Tosu), Huba, Tétény (Tuhutum). "Az eskü első szakasza így hangzott: - olvassuk krónikásunknál - Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utóbbiaké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz vezérük.

Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogy valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, amelyet Álmos vezérnek tettek. Az ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodást meg akarná szegni, örök átok sújtsa".

http://www.kislexikon.hu/verszerzodes.html
Vérszerződés
Magyarországnak legrégibb, de csak krónikákban fenmaradt alapszerződése. Midőn ugyanis a magyarok Lebediából Etelközbe indultak, a kazar fejedelem tanácára egyetlenegy vezért választottak Álmos személyében s neki hűséget fogadván, a hét vezér a hagyományok szerint (Névtelen Jegyző, 6. fej.) «saját véröket pogány szokás szerint egy edénybe bocsátva», a következőkre esküdött meg: 1. hogy mig életök tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig Álmos nemzetségéből legyen; 2. valami jót munkájokkal szerezhetnek, abból közülük senki se legyen kizárva; 3. hogy azokat a fejedelmi személyeket, kik Álmost szabad akaratukból választották urukká, se maguk, se fiaikat sohase rekesszék ki a vezér tanácsából és az ország tisztjéből; 4. hogyha utódaik közül valaki hűtelen lenne a vezér személye iránt, a vétkesnek vérét ontsák, miként az ő vérük omlott abban az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek; 5. hogyha valaki Álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát meg akarná szegni, átok alá legyen vetve mindörökké.
Forrás: Pallas Nagylexikon


Egyesek ellenvetésként felhozhatnák azt, hogy abban az időben még nem ismerhették a Neptunusz és Plútó planétákat. Ennek ellenére mégis mind a három esetben ott szerepeltek ezek a kozmikus kereszt kialakításában, és tudtommal kizárólagosan csak az említett három személy esetében történt az meg, hogy a "kozmikus kígyó" égisze alatt látták meg a napvilágot, majd ~24 illetve ~33 éves korukban a "kozmikus kígyót" alkotó égitestek a Neptunusz és Plútó közreműködésével kozmikus kereszteket alkottak, ami Jézus esetében a kínhalálát okozta, Sabbatai Cvi ekkor jelentette be messiási mivoltát, amit az ószövetségi vallási vezetők többsége nem fogadhatott el érthető, hiszen ők nem egy Jézus-féle messiásra vártak. Álmos számára a vérszerződés egyben azt is jelentette, hogy az első magyar nagyfejedelemnek választották meg, de ezt kizárólagosan a születési adottságának köszönhette és feltehetőleg a bemutatott kozmikus keresztnek:

Vérszerződés:
842.03.30. 06:36 UT +3.00 Kiev
"Asc"-Nap-Uránusz
-Plútó konjunkció:13,1°/13,8°/16,3°Kos; -Hold oppozíció:13,1°Mérleg; -Mars quadrat:18,4°Rák; -Szaturnusz-Neptunusz oppozíció:16,9°/10°Bak
(5,3°/8,4°)
(teljes holdfogyatkozás)

Dr. Kiszeli István (1932 -) antropológus helyesen jellemezte a vérszerződést: "Nagyon nagy esemény kellett, hogy legyen" (I./314. old.), ami természetesen úgy a földi, mint az égi viszonylatban ilyen jelleggel kellett bírjon:

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./304. old.) "Midőn pedig Álmos az érett kort elérte, mintegy a Szentlélek ajándéka jutott neki, s így pogány létére mégis hatalmasabb volt és bölcsebb Szkíthia összes vezéreinél..." (*Anonymus)

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 86 7
(II./812. old.) A magyarság olyan kultúrkörből szakadt Európába, melynek népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek.

Az ősi magyar hitvilágban világos rend van. Az égi hatalmak és az evilági élet rendje ugyanaz.


(II./899. old.) A pusztai népek uralkodói szakrálisak voltak. Ez azt jelentette, hogy az ég rendeltetéséből lettek fejedelemmé. A fejedelem, mert az uralkodásra rendeltetett nemzetségből származott.

(II./901. old.) A honfoglaló magyarok fejedelmei, Álmos és Árpád éppúgy szakrális fejedelmek voltak, mint az orhoni türk kagánok, a kazár kagánok, és az ázsiai hun sanjük és az "ég fiai"-ként tisztelt uralkodók. A szakrális fejedelem felelős a népe szervezéséért és jólétéért, mivelhogy ő az égi szellem (Isten) megtestesülése, mint ősei őelőtte, és egyben közvetítő is az ég és a föld között.Folytatás következik!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:13

Anzeige
 

Re: Attila, Álmos és a Turul

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:14

Klaus Matefi
Attila, Álmos és a Turul
(Második rész)
Nagyon kevés adat áll rendelkezésre Álmos fiának, Árpádnak a személyéről. Születésének és a halálának a dátuma bizonytalan annak ellenére, hogy Anonymus a Gesta Hungarorumban megjelölt egy évszámot Árpád halála éve gyanánt: "az Úr megtestesülésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér is elköltözött ebből a világból." Mint látni fogjuk a későbbiekben, több forrás megkérdőjelezi az i.sz. 907. évet, mint Árpád halála dátumát.

Abban egyetértenek a kutatók, hogy 840 és 855 közötti időszakban kellett Árpádnak világra jönnie:

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./320. old.) Magáról Árpád nagyfejedelemről pontos képünk nincs; legvalószínűbben 850-855 körül (*?) (van aki szerint 840-ben, vagy 841-ben) született Kijevben, halála éve 907 (?).
(*? - saját megjegyzés)

http://www.scribd.com/doc/59175442/29/T ... IKAJA-1488
Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk?,
Szombathely 1994
Magáról Árpád nagyfejedelemről pontos képünk nincs, halála éve (907) is bizonytalan, éppenúgy, mint a születési ideje. Az azonban bizonyos, hogy Árpád méltó örököse volt Álmos fejedelemnek, aki erős hadseregével és nagy hatalmával megteremtette a Kárpát-medence birtokbavételének minden feltételét.


http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/c ... -907_.html
Árpád fejedelem (895 - 907)
A legendák szerint a Hun Aetilea/Attila/Atilla/Etele szépunokája; Ernák/Irnik ükunokája; Ed dédunokája; Ügyek és Emese unokája; Álmos vezér gyermeke, aki körülbelül 840-ben látta meg a napvilágot. Árpád még Álmos fejedelemségének idején megkapta azt a tiszteletet, hogy a törzsszövetség vezetői pajzsukon a magasba emelték, ezzel elismerve Árpád elsőségét a gyula (tényleges, katonai vezető) tisztségben.

http://www.lautringer.de/Die-neuen-Euro ... ngarn.html
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Ge ... garns.html
Unter dem Heerfürsten Árpád (ca. 840 - 907 ) seinem Sohn Zoltán ( 896 - 949 ) und dessen Sohn Taksony ( 931 - 972 ) tätigten sie Raubzüge quer durch Europa teils im Bündnis mit lokalen Fürsten.

http://www.encyclopedia.com/topic/Arpad.aspx
Arpad , c.840-907?, chief of the Magyars. He led his people into Hungary c.895.

http://www.genealogy4u.com/genealogy/ge ... estern2007
Arpad of Hungary, Prince of Magyars
Birth 840
Died 907

http://www.hungarianhistory.com/lib/hunyadi/hu02.htm
Árpád, c.840-907?, chief of the MAGYARS.

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d
Árpád, llamado el Conquistador (840 - 907) fue Gran príncipe (Fejedelem) de los magiares (895 - 907).


http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C ... yfejedelem
Árpád nagyfejedelem (845 k. – 907. július eleje) a honfoglalás idején – melynek során a magyarok Etelközből a Kárpát-medencébe települtek – a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt.

Biztosan annyit tudunk, hogy Álmos vezér gyermeke volt, a honfoglalás idején, 895-ben középkorú férfi, akinek fia, Liüntika már önállóan hadsereget vezetett. Árpád még Álmos életében a törzsszövetség vezetője, nagyfejedelem lett. Erről Bíborbanszületett Konstantin császár tudósít bennünket, akinél 948 körül magyar küldöttség járt Bulcsú vezér vezetésével, aki mindezt elmondta neki. A küldöttség tagja volt Árpád egyik dédunokája, Tormás is. Bulcsú szerint Árpád fejedelemmé választása 55 évvel korábban történt,[2] ami a 893 körüli választást jelenthet.

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d
Árpád (* um 845; † um 907), Sohn des Fürsten Álmos und Großfürst der vereinten Magyarenstämme (886–907), war die führende Gestalt nach der ungarischen Landnahme und Begründer der Árpáden-Dynastie.

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d
Árpád (c. 845 – c. 907) was the second Grand Prince of the Hungarians (Magyars) (c. 895 – c. 907 or 907).


http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C ... 27Ungheria
Árpád d'Ungheria (ca. 850 – 907) fu un potente capo magiaro e fondatore della dinastia degli Arpadi, casa regnante d'Ungheria fino al 1301.

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d
Árpád (c. 850-907 d.C.), filho de Álmos, é considerado o primeiro governante da Hungria, o provável chefe das tribos magiares e o fundador da Casa de Árpád.


A középkori krónikák arról tudósítanak, hogy Álmos és a fia Árpád, Attilától származtak, és azon kívül a Turul-nemzetségből. A Turul nemzetség viszont nem egy földi, hanem egy "isteni leszármazottságot" feltételezett, hiszen a Turul maga bizonyos isteni szellemi hatások, illetve azok kozmikus forrásai.

Anonymus szerint Álmosnak, aki a Turul szülötte volt, akkor jutott a "Szentlélek ajándéka", amikor érett kort ért el, és ez által "hatalmasabb volt és bölcsebb Szcítia összes vezéreinél".

http://mek.niif.hu/02200/02245/02245.htm#7
ANONYMUS
GESTA HUNGARORUM
Fordította: Pais Dezső

ÁLMOS VEZÉR
Midőn pedig Álmos az érett kort elérte, mintegy a Szentlélek ajándéka jutott neki, s így pogány létére mégis hatalmasabb volt és bölcsebb Szcítia összes vezéreinél. És az országnak minden dolgát abban az időben az ő tanácsai szerint vagy az ő segítségével intézték. Mikor érett ifjúvá serdült, Álmos vezér akkor feleségül vette azon a földön egy igen nemes vezérnek a leányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit magával vitt Pannóniába, amint majd a következőkben előadjuk.

SALÁN VEZÉR ELINDULÁSA ÁRPÁD VEZÉR ELLEN
Árpád vezér, akinek a mindenség Istene volt a segítője, felövezte fegyvereit, felállította a csatarendet, aztán könnyhullatva imádkozott Istenhez, majd imigyen tüzelte vitézeit: "Szittyák, kik a bolgárok dölyféből Hung várától a hungárus nevet kaptátok, a görögöktől való félelem miatt ne feledkezzetek meg kardotokról, és el ne veszítsétek jó hírneveteket.

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 85 9
(I./305. old.) Van az Emese-mondának egy Kézai Simon-féle, egy Budai- és Képes Krónika-féle, egy Pozsonyi Krónika-féle egy Zágrábi- és Váradi Krónika-féle, egy XVI. századi krónikák alapján megjelenő és egy szájhagyomány útján fennmaradt változata is. Valamennyi azt állítja, hogy Álmos és fia Árpád Attilától és a Turul-nemzetségből származott.


Mint a tanulmány első részében már részleteztem, szerintem a Jézus-i konstelláció (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció=Turul=kozmikus kígyó, ami Jézusnak, Sabbatai Cvi-nek, illetve Jiddu Krishnamurtinak is a "bűntelenséget" biztosította) égisze alatt született Álmos a 33. életévében olyan jellegű "felkentségben" részesedett, mint az Újszövetség szerint Jézus a kereszthalála által, de Álmosnak ez nem jelentette a halálát, hanem ekkor vált a törzsszövetség vezérévé, amit a vérszerződés biztosított gyakorlatilag a számára:

Álmos születése:
808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió
(6,5°)

Vérszerződés:
842.03.30. 03:36 UT
Nap-Uránusz
-Plútó konjunkció:13,1°/13,8°/16,3°Kos; -Hold oppozíció:13,1°Mérleg; -Mars quadrat:18,4°Rák; -Szaturnusz-Neptunusz oppozíció:16,9°/10°Bak
(5,3°/8,4°)
(teljes holdfogyatkozás)

A vérszerződést még Levediában hajtották végre, az Etelközbe történt átköltözést megelőzően.

Az eddigiek jobb megértése érdekében ésszerű az alábbi bibliai és vallásos idézeteket a maguk valóságos jelentésében értelmezni:

Mózes III.
1,1 Az égőáldozat fajtái
Szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából:

Pál levele a zsidókhoz
8,1 Krisztus új szövetség közbenjárója
Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;
8,2 annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.

9,8 A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út.

9,11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
9,12 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.

Pál első levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje,

1,22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,
1,23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
1,24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány (*kozmikus kereszt), az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

http://www.keesz.hu/node/1080
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Az Eucharisztia teológiája a pápai enciklikában
II. János Pál pápa saját életébõl kiindulva hangsúlyozza ez Eucharisztia univerzális jelentõségét: „Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sõt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét.

Az Eucharisztia eszkatologikus jellege
„Az Eucharisztia kifejezi és megerõsíti a közösséget a mennyei Egyházzal” (19. p.). Egyesít bennünket a mennyei liturgiával: „Az Eucharisztia valóban az ég megnyílása a Föld felé”.

http://www.vatican.va/news_services/lit ... on_12.html
http://www.oecumene.radiovaticana.org/t ... p?id=31503
http://www.kath.net/detail.php?id=10062
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (*azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje egy kozmikus esemény. A világ sötét lesz, ahol Isten fia a halálnak ki lett szolgáltatva.--

http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html
A Katolikus Egyház Katekizmusa
KRISZTUS ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI
517 Krisztus egész élete a megváltás misztériuma. A megváltásban elsősorban a kereszten kiontott vér által részesülünk, [193 - Ef 1,7; Kol 1,13--14; 1Pt 1,18--19.] de ez a misztérium Jézus egész földi életében tevékeny: már megtestesülésekor, amikor szegénnyé lett, hogy bennünket szegénysége által gazdaggá tegyen;

613 Krisztus halála egyszerre húsvéti áldozat, mely megvalósítja az emberek végleges megváltását [485 - 1Kor 5,7; Jn 8,34--36.] a Bárány által, aki elveszi a világ bűnét, [486 - Jn 1,29; 1Pt 1,19.] és az Új Szövetség áldozata, [487 - 1Kor 11,25.] mely az embert, [488 - Mt 26,28; Lev 16,15--16.] kiengesztelve Ővele a bűnök bocsánatára sokakért kiontott vér által, [489 - Kiv 24,8.] újra közösségbe hozza Istennel.


Jézus kínhalálakor úgymond a keresztet maga az "Atyaisten tartotta":

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil
(9,2°)

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)

A fentiek alapján tehát semmi kétség nem lehet afelől, hogy az általam prezentált i.sz. 842.03.30-án realizálódott, a Jézus keresztjéhez hasonló kozmikus keresztnek kiemelekedő szerepe kellett legyen Álmos életében is, de én nem tartom kizártnak azt sem, hogy Árpád születése tudatosan ehhez a kereszthez lett időzítve, ugyanis akkoriban feltételezhetően az égi ismeretek birtokában igyekeztek pl. a szakrális uralkodók is, akik úgymond az "ég rendeltetéséből lettek fejedelemmé", saját leszármazottjaiknak ezt az isteni kiváltságot, helyesebben születési adottságot szintén biztosítani a tudatos gyermektervezés által a kozmikus ismeretek tükrében. Mivel egy normális terhesség ~273 nap, így ehhez csak arra volt szükségük, hogy a gyermek testi fogantatását 273 nappal a kiszemelt égi konstelláció előttre időzítsék. Azt hiszem, hogy ennek a teóriának az eshetőségét megkérdőjelezni vétek volna...

Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája (2000) ISBN 963 9188 86 7
(II./899. old.) A pusztai népek uralkodói szakrálisak voltak. Ez azt jelentette, hogy az ég rendeltetéséből lettek fejedelemmé. A fejedelem, mert az uralkodásra rendeltetett nemzetségből származott. A ragadozó madár, a legerősebb a madarak között, úgymond megfelel a fejedelem szimbólumának, mint a legerősebb az emberek között. (Róheim. 1917). Az uralkodó egyenlő volt a főszellemmel, és egyben dicső ősök születtek újjá benne. Ezt az "Emese álmá"-ban Álmos turultól való fogantatása bizonyítja: az állatalakokkat ölteni tudó égi főszellem ismét fejedelemmé születik Álmosban és a dicső fejedelmek nemzedéke folytatódik. Emese álmának párhuzamát megtaláljuk a burján mondában (Holmberg 1927). Ebben a mondában az égi szellemek egy sast, az első táltost küldik le a Földre, hogy az embereket oltalmazza, de ők nem értik meg a sas hívását. Ekkor egy asszonyt talál a sas és álmában teherbe ejti. Az asszony fiúgyermeket szül és az lesz az első emberi táltos. Egy másik változatban az asszony lesz táltossá, mert a sas neki adta a hatalmát. A tatároknál, jakutoknál, burjátoknál és momgoloknál vannak táltos nők, akiket szentnek tartanak és haláluk után tisztelnek, azért mert a táltos nemzetségből születtek táltossá az ég rendelete által, és így ők a nemzetség oltalmazói.

A magyar és burján mondából tudjuk, hogy a hős, a fejedelem, vagy táltos egy földi asszony és egy ragadozó madár alakú égi szellem nászából születik. Itt a szellem újjászületése hangsúlyozandó, nem egy ember és egy állat fizikai érintkezése.

(II./900. old.) Az "Emese álma" mondában, úgymint a burján mondában az asszony álmában fogan egy ragadozó madártól, hogy az első táltost vagy hatalmas szakrális fejedelmet szüljön. Feltételezhető, sőt a burján monda második változata kimondottan állítja, hogy az ősanya táltosnő volt. Ez esetben a nemzetséghős foganása, a főszellem által való megtermékenyítés, a táltos működése következtében történik.


Mint tudjuk, Álmos a Turultól származott, de ez nem testi, hanem lelki adomány volt a számára. Hogy Árpádot is a Turul leszármazottjaként lehessen említeni, ahhoz szerintem neki is annak az égisze alatt kellett volna születnie.

http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm
KÉZAI SIMON MESTER
MAGYAR KRÓNIKÁJA
Fordította: Szabó Károly
MÁSODIK KÖNYV.
A MAGYAROK TÖRTÉNETE BEJÖVETELÖKTŐL 1282-IG.
4. §. Első kapitány Árpád.
Azon kapitányok közt tehát Árpád, Álmos fia, ki Előd fia, ki Ögyek fia volt, a Turul nemzetségből vagyonban gazdagabb s hadban hatalmasabb vala. Azért is ezen Árpád tört át hadával elsősorban a ruthénok havasain s ő ütötte föl legelsőben táborát az Ung vize mellett; minthogy az ő vérsége a többi scythiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van fölruházva, hogy a seregnek menet közben előtte, visszavonúláskor mögötte jár.


A Turul természetesen nemcsak a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkciót illetve szellemi hatását kell jelentse szerintem, hanem az öt égitest konstelláció-variációit és azok szellemi hatásait is Nap-Hold konjunkció, illetve oppozíció figyelembevétele mellett ugyanúgy, mint a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") esetében is. Ezt az is igazolni látszik, hogy a legendák szerint a honfoglaló magyarokat a Turul vezette be a Kárpát-medencébe, márpedig ha a Turul csak a Jézus-i konstellációra utalna (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció=kozmikus kígyó), abban az esetben a magyarok honfoglalása legkorábban Álmos születése után ~136 évvel kellett volna történjen, mivel i.sz. 808-at követően i.sz. 943-ban (943.06.05. 15:35 UT) realizálódott újra ilyen együttállás.

A Turul és a Shem ha-Mephorash azonosságát az alábbi idézet is alátámasztani látszik:

http://sapiens.ya.com/hunguru/tamerlan/tamerlan20.html
http://www.angyalszarny.eoldal.hu/cikke ... titka.html
http://www.scribd.com/doc/59175394/2/A- ... i-rejtelye
A Turul titka
Illés őrangyala is a Turul egyik aspektusa volt, s Illés az ő szekerén, vagyis az ő őrangyalán képes volt fölmenni a Mennyei Atyához.
Turul tehát őrangyal, s egyáltalán Ő a legfontosabb angyal, aki a legkisebb, de a legnagyobb is.

A Turul, pedig az örökkévalóságot vetíti a jelenbe, s ezért Turul az üdvösség elhozója. Turul alapította az üdvösség városait is, s így Jeruzsálem megalapítója is a Turul. Hiszen Jeruzsálem: Uru-sólum, vagyis sólyomváros, illetve a béke városa.
A Mennyei Jeruzsálem így a mennyei béke városa, Turul igazi székhelye. E mennyei városban laknak a turulok, az emberek őrangyalai, s innen szállanak alá a földi világba,...

S ez felhívja a figyelmünket arra, hogy az evangéliumi galamb valójában a Turul volt, miként Turul volt jelen Jézus szeplőtelen fogantatásánál is. S ami a lényeg: Álmos vezér a Turulból lépett ki, tehát a Turul Álmos Vezér őrangyala volt. Ebből következik, hogy Álmos vezér ugyanannak a szent princípiumnak a megtestesülése volt, mint Mohamed is.
Az őrangyal legfőbb feladata a szent kincsek megőrzése, s így az egyes inkarnációk kincseinek is a megőrzése.


Az idézethez két megjegyzés:
- Szerintem Illés nem lehetett valóságos történelmi személyiség, mert feltehetőleg az Ószövetség alapjait i.e. 450 környékén rakták le Ezsdrásék.
- Álmos és Mohamed ugyan eltérő égi konstelláció jegyében látta meg a napvilágot, de mind a kettő a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásának számít.

Ha tehát Árpád is a Turul szülötte volt, akkor az általam a vérszerződésre megadott konstelláció (i.sz. 842.03.30.) jöhet számításba, illetve az alábbiak:

843.01.04. 13:55 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz
-Neptunusz konjunkció:18,5°/18,5°/19,7°/19,5°/10°Bak; -Uránusz-Plútó quadrat:14,1°/15,9°Kos; -Jupiter oppozíció:15,6°Mérleg
(5,6°/9,5°)

852.05.07. 11:26 UT
Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,7°/15,7°/25,3°/Bika; -Hold oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:21,8°Vízöntő
(9,6°)

853.08.22. 13:20 UT
Nap-Mars konjunkció:3,1°/9,9°Szűz; -Hold oppozíció:3,1°Halak; -Szaturnusz-Uránusz quadrat:9,3°/4°Iker
(teljes holdfogyatkozás)
(6,8°)

Utalások a magyarok honfoglalásának és a Turulnak a kapcsolatára:

http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/024.html
ŐSEINK "SZENT" ÁLLATAI: A TURUL ÉS A GRIFF
A turul
A turul kétszer játszik szerepet őseink hiedelemvilágban.
2. A turul második szerepe a honfoglalás legendájában van. E szerint a magyarok fejedelme még a levédiai tartózkodásuk idején azt álmodta, hogy hatalmas sasok támadták meg az állataikat és kezdték széttépni azokat. Az emberek megkísérelték megtámadni őket, de nem sikerült, mert mindig máshol támadtak. Ekkor megjelent egy gyors, bátor turul és a magasból támadva megölte az egyik sast. Ezt látva, a többi sas elmenekült. Ezért elhatározták a magyarok, hogy máshová mennek lakni. Elindultak Attila földjére, melyet örökül hagyott rájuk, de az utat nem ismerték. Ekkor ismét megjelent a turulmadár, s a fejedelem fölé szállva lekiáltott neki, hogy kövessék őt, míg el nem tűnik a szemük elől. Az álom után nem sokkal dögvész ütött ki az állatok között, s a mindenfelé fekvő tetemeken lakmározó keselyük közül egy arra repülő turul a magasból lerúgta az egyiket. Ezek után felismerve az álmot e jelenetben, az összes magyarok felkerekedtek és követték a turult. Ahol a madár eltűnt a szemük elől, ott tábort ütöttek, majd ekkor ismét előtűnt, újra követték minden népükkel együtt. Így jutottak el Pannóniába, Attila egykori földjére. Itt aztán a madár végleg eltűnt szemük elől, ezért itt maradtak.


Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a Turul a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásaira, és azok szellemi hatásaira vonatkozik, abban az esetben érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen alapon vezette volna a legenda szerint a Turul a Kárpát-medencébe a magyarokat? Ezek a kozmikus konstellációk csak egy esetben hozhatóak szerintem kapcsolatba egyes földrajzi területekkel, éspedig akkor, ha napfogyatkozással vannak kombinálva, és a napfogyatkozás árnyéka bizonyos feltételek mellett éppen azon a területen haladt át.

Számomra kizárólagosan csak egyetlen magyarázat adódik ezzel kapcsolatosan. Álmos születését jelző Turul (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) egy szabályos kozmikus kereszt formáját vette fel ~102 év múlva:

Álmos születése:
808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió (6,5°)


910.08.07. 23:13 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,1°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:12,7°Vízöntő; -Mars quadrat:10,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:13,5°Bika
(annular-gyűrűs napfogyatkozás)
-A Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalomnak az"égi" motivációja.


Ez a fajta kozmikus kereszt 1089 évvel később, azaz 1999.08.11-én újra realizálódva a vallások többsége misztériumának a titkát, végkifejlettjét képezte:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- "Jézus visszajövetele" (amihez nem volt köze Jézusnak), és a holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.
- A "mennyei Jeruzsálem" a Bakonyban "landolt".


Majd ismételten 1089 év elteltével a Jelenések könyvében említett "ezeréves béke" végére fog utalni:

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-1999.08.11-e után "ezer esztendővel" (az "ezeréves béke" végén) újra szabadjára lesz engedve a gonosz (Jelenések könyve 20,5/7), ami azonos az úgymond "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" (Jelenések könyve 20,11-15).


Tisztában lehettek Álmosék már a IX. században ezekkel a későbbiekben bekövetkezendő kozmikus eseményekkel?

Szerintem feltétlenül, hiszen ha János, a Jelenések könyvének a megalkotója ismerte ezt a misztériumot, akkor miért ne birtokolták volna ezt az ősi Mezopotámiából származó kozmikus tudást a magyar törzsek is: "A magyarság olyan kultúrkörből szakadt Európába, melynek népei meglehetősen magasrendű istenélménnyel rendelkeztek.
Az ősi magyar hitvilágban világos rend van. Az égi hatalmak és az evilági élet rendje ugyanaz."
(Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája; II./812. old.)

Még évekkel ezelőtt létrehoztam egy tanulmány, az "Új Jeruzsálem Magyarországon?" címmel. Az esetleges félreértés elkerülése végett ez kizárólagosan a misztériumokkal kapcsolatos fejtegetés volt, azaz mivel az új mennyei Jeruzsálem szerintem a Bakonyban "landolt" 1999.08.11-én, így az "új Jeruzsálemnek" is ott kellene felépülnie a misztériumok értelmében. Érdemes a következő előadás néhány mondatát az általam eddig leírtak tükrében megpróbálni értelmezni:

http://www.uj-jeruzsalem.hu/_hu/szoveg. ... e=0027.dat
A táltos és a próféta
- Magyarság a krisztusi hit fényében -
2003. április 22-én a Magyar Szentek templomában elhangzott előadás
Miben áll a magyar titok?

Vérszerződés
Bozsóky Pál Gerő szerint a (feltehetően 890-91 táján történt) vérszerződés tekinthető a magyar nemzet születésnapjának (i.m. 86. o.). Ennek a pogány rítusnak, amely ismert volt a szkítáknál és a mongoloknál is, szerinte éppen az a jellemzője, hogy nem rokonok között kötötték, hanem, vérüket egyesítve és az elkevert vérből egy részt lenyelve, mintegy ezáltal váltak rokonná, "egy vérből valóvá". A történeti részletekről lehet vitatkozni, de a lényeg biztosan igaz. A magyarság döntés. Különféle etnikumok léphetnek be ebbe a döntésbe, "egy vérből valóvá" válva velünk; a szellemi kötelék, a nemzetalapító döntés, visszavonhatatlanul érvényes.

Ez a magányos lovas a mérhetetlen rónaságban, háta mögött üldözőivel, feje fölött a halállal, a magyarság sorsszimbóluma; később Ady Endre Az eltévedt lovas c. versében használ hasonló képet. A magyar nem vertikálisan kutató metafizikai elme, de kilovagol egyszálmagában az ismeretlenbe, örökké magányra éhes lelkével, különös, komoly, hideg homlokával, és mohón issza a végtelen kalandját. Ilyenek voltak a honfoglalás után kalandozó őseink; ilyen a népmesék legkisebb fiúja, aki magányosan indul a nagyvilágba, s valahol egy égigérő fával vagy kacsalábon forgó kastéllyal találkozik; ezek a világfa mítoszának maradványai. Mert a puszta nem üresség, hanem tágasság, s legközepén a világfa áll, amely összeköti az eget a földdel.

A próféta azt mondja: a világfa létezik. Krisztus keresztje az.

Jézus Krisztusban, a megfeszítettben és föltámadottban, a magyar magányosság feloldódik, a magyar titok megdicsőül, a magyar identitás megkapja kulcsát.


Azonnal megjegyezném, hogy a fenti cikk az Új Jeruzsálem kozösség weblapján található, ami nem véletlenül két évvel 1999-e előtt alakult meg...

Magyar titokról szól az előadás, megemlíti Jézus keresztjét, ami szerinte a világfa, és a magyarságot igyekszik ezzel kapcsolatba hozni. Jézus és Álmos általam igazolt és bemutatott kozmikus jellegű párhuzamával értelmezhető ez csak, azaz az Álmos és a többi hat vezér vérszövetségével, ami hasonló kozmikus kereszt égisze alatt zajlott le, mint Jézus keresztre feszíttetése, illetve a Jelenések könyve által beharangozott "Jézus második eljövetelével", amihez természetesen az 1986 évvel ezelőtt kínhalált halt anya szülte Jézusnak sajnos nem lehetett a valóságban semmi köze, de a születésekor együttállt Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz égitestek az említett "visszajövetelkor", azaz 1999.08.11-én egy olyan kozmikus keresztet alkottak a Zodiákusban, ami teljes napfogyatkozással párosult, és ennek a keresztnek a szellemi hatása a Bakonyban érte el a tetőfokát. Ez a kereszt az úgy nevezett "bölcsek köve" (lapis philosophorum), ami a vallások többsége misztériumának a végkifejlettje.

További néhány érdekes idézet:

René Guénon: A Világkirály (1993) ISBN 963 450 0641ö
(81. old.) A mindenség újjáalakítása ugyanannak a ciklusnak a végén következik be, de megjegyzendő, hogy a "mennyei Jeruzsálemet" jelölő négyszög váltja fel a kört, így jelölve annak a végrehajtását, amit a hermetikusok a "kör négyszögesítésének" hívnak.

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/20 ... /0202.html
Az Új Jeruzsálem közösség 1997. január elsején jött létre olyan katolikus fiatalokból, akik élethivatásuknak tekintik a tanúságtételt Jézus Krisztusról. (A tisztán magyar alapítású közösség alapjait Kunszabó Zoltán és László Viktor tette le.) Nevüket a Jelenések könyve 21. fejezetéből kölcsönözték: Isten városa, az új Jeruzsálem, a beteljesült, megdicsőült egyház jelképe.

Havi rendszerességgel 1997 májusától tart a Tűz evangelizációs sorozat, melynek során a közösség tagjai a fővárosban, illetve a Kárpát-medence kisebb-nagyobb településein tanúságot tesznek arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és miért fontos megismernünk őt.

http://www.zsido.hu/izrael/bibliai.htm
http://www.erec.hu/belso/content/szam01jun/45.htm (már nem lehet elérni)
Az õsi Jeruzsálem
A város neve minden bizonnyal két õsi sémi szó összetétele, a sok ezer éves település alapítói, a jebuszi nép nyelvén Uru Sálem (héberül Ír Hasalom), vagyis a béke városa. (Sajnos, ezt a nevet nem mindig igazolta a történelem.)

Amíg az õsi Róma tudvalevõleg hét dombra épült, addig a mai Jeruzsálem hetvenhét hegyen és dombon helyezkedik el, s középütt természetesen a Har habájit, a Szentély hegye áll, amely voltaképpen egy hatalmas sziklatömb. A hagyomány szerint ezen a hatalmas sziklán zajlott le Ábrahám próbára tétele, Izsák feláldozása, (helyesen megkötözése).

A zsidó néphit úgy tartja, Ábrahám helytállása vetette meg a késõbbi jeruzsálemi Szentély alapjait. Nem véletlenül: miután Isten megakadályozta Izsák feláldozását, jutalomként itt, a Mórija szent hegyén azonnal szövetséget kötött vele
: „Bizony, meg foglak áldani, és úgy megsokasítom utódaidat, mint az ég csillagai, és mint a föveny a tenger partján, magzatod meghódítja majd ellenségei kapuját. És áldottak lesznek utódaid által a föld összes népei, mivelhogy hallgattál szavamra” (Ugyanott, 22. fejezet, 17-18. vers).

http://www.logon.org/hungarian/s/p180.htm
Az Isten Városa
A Jelenések könyvében láthatjuk leírva az Isten Városának eljövetelét a földre. Ez az írás bemutatja ennek az Új Jeruzsálemnek a szimbolikus jelentését és jelentõségét.

Az Isten szent városa ugyan azon a rendszeren alapul amely mintaként adatott Mózesnek a Sínai hegynél.


Két eltérő jövendölés Magyarország jövendőbeli sorsát illetöen

http://orvidek.ewk.hu/utolso-idok
Hazátlan (Őrvidéki) Magyarok Honlapja
Utolsó idők
Pió atya Magyarországról szóló próféciája
Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"
(Lejegyezte Pió atya, forrás: Marana Tha, 2009/2. szám)

Prof. Konzionator Alfons (Franz Spirago): Der kommende große Monarch und die unter ihm bevorstehende Friedenszeit, nach den Weissagungen hervorragender katholischer Seher und Seherinnen (1920, Lingen/Ems)
(S. 13.) Das russische Reich wird in verschiedene Reiche zerfallen. Polen wird selbständig und eine der ersten Großmächte Europas werden, die ungarische Nation wird verschwinden.
(S. 59) "Der große Monarch in der Endperiode der Welt werde aus Pannonien (Ungarn) kommen.
--Konzionator Alfonz prof.:A jövendő nagy egyeduralkodó és az alatta köszöbön álló békeidő, jóslatok kiváló katolikus látóktól (1920, Lingen/Ems)
(13. old.) Az orosz birodalom különböző birodalmakra fog szétesni. Lengyelország önálló lesz és az egyik nagyhatalma Európának, a magyar nemzet el fog tűnni.
(59. old.) A utolsó időkben a nagy egyeduralkodó Pannóniából (Magyarországról) fog jönni.--


Kiemelnék a korábbi idézetekből négy mondatot:

- "A hagyomány szerint ezen a hatalmas sziklán zajlott le Ábrahám próbára tétele, Izsák feláldozása, (helyesen megkötözése).
A zsidó néphit úgy tartja, Ábrahám helytállása vetette meg a késõbbi jeruzsálemi Szentély alapjait. Nem véletlenül: miután Isten megakadályozta Izsák feláldozását, jutalomként itt, a Mórija szent hegyén azonnal szövetséget kötött vele:"


- "Az Isten szent városa ugyan azon a rendszeren alapul amely mintaként adatott Mózesnek a Sínai hegynél."

Ha az alábbi animációs fotót figyelmesen tanulmányozza az ember, akkor rá fog jönni arra, hogy a feltételezett Ábrahám és Mózes nevéhez fűzött történet kozmikus hátterei miként kapcsolódtak az általam korábban említett i.sz. 910.08.07-én és az 1999.08.11-én realizálódott kozmikus keresztekhez. Mind azonos felépítésűek voltak!

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának a kísérletétől Immánuel születési időponjával bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) 14 darab azonos felépítésű kozmikus kereszt realizálódott, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Ez a konstelláció a Biblia Istenének, JHVH-nak úgymond a "trónja" (Ezékiel 1,10-14; 10.14; Jelenések könyve 4,5-7):

Link
Kép

Link
Kép

Nem véletlenül található a budai várban lévő István király emlékművön a Zodiákus négy állatövi jegyére utaló bika (Bika), oroszlán (Oroszlán), sas (Skorpió) és ember/angyal (Vízöntő).

Az ószövetségi vallásetika tiltja a képi ábrázolást (Mózes II. 20,4/25; Mózes III. 26,1; Mózes V. 4,16/23/25; 5,8; 7,5; 12,3; 27,5), ezért értelemszerűen csak a keresztény templomokban, vagy keresztény képzőművészeti alkotásokon találkozhatunk ilyen motívumokkal. Az említett négy élőlény (bika, oroszlán, sas, ember/angyal) a keresztény szimbolikában a négy evangélistának, azaz Lukácsnak, Márknak, Jánsnak és Máténak az attribútuma.


Folytatás következik!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Attila, Álmos és a Turul

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:15

Klaus Matefi
Attila, Álmos és a Turul
(Harmadik rész)
A Turul elsőként Attila személyével lett kapcsolatba hozva. Több krónika is azt hangoztatja, hogy Attila által jelképként használt Turulnak korona volt a fején:

http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm
KÉZAI SIMON MESTER
MAGYAR KRÓNIKÁJA
Fordította: Szabó Károly
II. FEJEZET.
A húnok Pannoniába jövetelétől a zeiselmauri ütközetig.
6. §. Ethele jellemzése s udvara leirása.
Ethele király czimerén is, mellyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejü madár vala ábrázolva, mellyet magyarúl turulnak hívnak.

http://www.scribd.com/doc/59175442/29/T ... IKAJA-1488
KÁLTI MÁRK: KÉPES KRÓNIKA (1358)
Atyla magyar királlyá választásáról és egyeduralmi győzelméről
Atyla király pajzsán címert viselt, ami KORONÁS FEJŰ TURUL-hoz hasonlított. Ezt a címert viselték a magyarok a seregben mind közönségesen, míg magukat a közösség által kormányozták, egészen Toxun (Taksony) fia Geyche (Géza) fejedelem idejéig.

THURÓCZY JÁNOS: A MAGYAROK KRÓNIKÁJA (1488)
Attila királlyá választása, erkölcsei és fegyverzete, amelyet az ellenséggel szemben használt
Hadijelvényként mind a pajzsára, mind a zászlójára koronás sólyommadárféle volt festve. Ezt a hadijelvényt viselték a hunok, vagyis a magyarok egészen Taksony vezér fiának, Géza vezérnek az idejéig.
(Thuróczy, A magyarok krónikája, Európa könyvkiadó, Budapest 1980)

http://erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank. ... hp?cid=167
Demény István Pál
Emese álma
Kézai szerint: „Banerium quoque regis Ethelae, quod in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis habebat, quae Hungaricae turul dicitur, in capite cum corona. Istud enim banerium Hunni usque tempora ducis Geichae, dum se regerent pro communi, in exercitu semper secum gestavere.” (SRH. I. 152.)

Magyarul: „Ethele király címerén is, melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejû madár vala ábrázolva, melyet magyarul turulnak hívnak. Mert ezt a címert hordták volt magokkal a hunok mindig a hadban Gyeics vezér idejéig, míg magokat községben kormányozták.” (Szabó Károly fordítása)

Ugyanez a Képes Krónika (és a Budai Krónika) szövegezésében így tûnik fel: (Banerium) „quoque regis Atile, quod in suo scuto gestare consueverat, similititudinem austuris in capite habebat cum corona. Quod signum Hungari, dum se regerent per communitatem, usque tempora ducis Geyche filii Toxun, in exercitu semper communium gestavere.” (SRH. I. 263.)

Magyarul: „Attila király pajzsán címert viselt, ez koronás fejû madárhoz hasonlított. Ezt a címert a magyarok mindaddig, amíg a községek önmagukat kormányozták, Géza fejedelem, Taksony fia idejéig, a községek hadaiban mindenkor hordozták.” (Geréb László ford.)

Az austur tehát a turult jelenti. (Az más kérdés, hogy a címeres pajzs használata csak a XIII. században terjedt el,[3] attól az emblémát még használhatták. Esetleg mint harci jelvényt is, csak más tárgyakon.)


Ennek ellenére tudtommal nem maradt fenn olyan tárgyi emlék, ami azt bizonyítaná, hogy Attila idejében valóban a Turul fején korona lett volna...

Attila születési dátumával kapcsolatosan szokásos módon nincsen egységes álláspont. Vannak források, melyek meg sem említenek évszámot ezzel kapcsolatosan, de általában i.sz. 400. évet tartják Attila születési évének plusz ill. minusz 5-6 év intervallumon belül:

http://de.wikipedia.org/wiki/Attila
Attila († 453), Sohn des Mundzuk, war von 434 (als Mitherrscher zusammen mit seinem Bruder Bleda) bzw. 444/45 (als Alleinherrscher) bis zu seinem Tod König der Hunnen. Zentrum von Attilas Herrschaftsbereich war das heutige Ungarn, wo die Hunnen im 5. Jahrhundert ein kurzlebiges Reich errichteten.

Das neue Reich, über das er seit etwa 434 zusammen mit Bleda herrschte, umfasste zudem höchst verschiedene iranische und germanische Völkerschaften. Attila, der seinen Bruder Bleda um 444/445 tötete,[1] errichtete sein Hauptlager in der heutigen ungarischen Tiefebene an der Theiß, am Drehpunkt zwischen dem Oströmischen Reich und dem Weströmischen Reich, wo er in einem prächtigen Holzpalast residierte.

Attila lebte als legendäre Figur weiter, so in der Servatiuslegende, insbesondere aber in der Gestalt des Etzel im Nibelungenlied (bzw. des Atli in der Völsunga-Saga und des Attilius in der Thidrekssaga).[7]

http://terra-x.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0, ... 87,00.html
Sagenhafte Völker: Der Hunnensturm
Kult um Attila
Charismatischer Kriegsführer

Glaube und Kult
Attila baute auf zwei Punkte: den alten Glauben, der tief in der Bevölkerung verwurzelt war, und auf einen Personenkult, der sich um ihn selbst als charismatischen Kriegsführer drehte. Die Quellen erzählen, dass in den Steppen ein Schwert gefunden wurde, das für das Schwert des Gottes Mars gehalten wurde, dem Gott des Krieges. Mit diesem Schwert besaß Attila eine Art Naturgewalt, die ihm stets den Sieg garantierte.

http://www.newadvent.org/cathen/02061b.htm
Attila
King and general of the Huns; died 453. Succeeding in 433 to the kingship of Scythian hordes disorganized and enfeebled by internal discords, Attila soon made of his subjects a compact and formidable people, the terror of Europe and Asia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Attila
Attila (?–453), more frequently referred to as Attila the Hun, was the ruler of the Huns from 434 until his death in 453.

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Attila.html
Attila Khan ( um 395 - 453 ) war der König der Hunnen die als "Geißel Gottes" Europa bedrängten. Der Name stammt wohl vom Geburtsort Attilas her: Dieser wurde in der Nähe der Wolga geboren die die Onoguren Atil und die Sabiren Etil nannten.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Attila
Attila (d. 395 - ö. 453), Hun İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Avrupa kıtasının önemli bir bölümüne egemen oldu.

http://es.wikipedia.org/wiki/Atila
Atila (395 llanuras danubianas - Valle de Tisza, 453) fue el último y más poderoso caudillo de los hunos, tribu procedente probablemente de Asia, aunque sus orígenes exactos son desconocidos. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, desde el 434 hasta su muerte en 453.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... aphael.jpg

http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/008.html
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KULCSA: A BELSŐ-ÁZSIAI HUNOK
Attila valahol a Duna-völgyben született Kr.u. 396 körül; gyermektúszként tizenkét évesen Honorius császár udvarába került, ahol megismerte a rómaiak kül- és belpolitikáját.

http://users.atw.hu/magtar/cikkek/turul/turul2.htm
Attila király: 400-445

http://de.wikipedia.org/wiki/Attila
Jörg Fündling: Horden gegen das Abendland? Attila (ca. 400–453). In: Stig Förster (Hrsg.): Kriegsherren der Weltgeschichte. 22 historische Portraits. München 2006, ISBN 3-406-54983-7, S. 93–109.

http://www.astercenter.net/personaggi/b ... attila.htm
Attila (400 - 453), fu re degli Unni, una popolazione nomade originaria dell'Asia mediorientale che nel corso dei primi secoli si spinse all'invasione violenta sia dell'India che dell'Europa.

http://www.articlesnatch.com/Article/At ... ome/502528
Attila was born around the year 400. By 405 war broke out between factions. Then in the year 405 AD, a serious crisis broke out between competing Germanic chieftains.

http://www.slm.uni-hamburg.de/ifg1/Pers ... tung_1.pdf
Hunnenkönig Attila (ca. 400-453).

http://www.geschichte.2me.net/bio/cethe ... ttila.html
Attila (ca. 400 bis 447)
Der historische Attila fand als Etzel Eingang in die Sage.
Über das genaue Geburtsdatum des Hunnenkönigs sind sich die Historiker nicht einig, es liegt wohl um das Jahr 400. Zu dieser Zeit waren die Hunnen weit nach Westen vorgedrungen und hatten ganze Reiche auf ihrem Weg erobert - auch das Oströmische Reich war Ihnen tributpflichtig. Attila bestieg den Thron im Jahre 434 gemeinsam mit seinem Bruder Bleda, den er jedoch im Jahre 445 ermorden ließ.

http://terra-x.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0 ... 95,00.html
Sendung vom 20.06.2004
Sagenhafte Völker: Der Hunnensturm
Protokoll des Chats mit Dr. Michael Schmauder
Frage: Attila ist angeblich ca. 400 n.Chr geboren worden. Stimmt das?
Michael Schmauder: Ja, man nimmt an, dass Attila bei seinem Tod ungefähr 50 Jahre alt war.

http://www.bakimliyiz.com/tarih/33091-a ... -453-a.htm
Atilla Hun İmparatoru (400-453)
Konu etiketleri: atillahun, atillahun imparatoru, atilla hun imparatoru, imparator atilla, atilla huun imparotor, imparatoru atilla biyografi, attila hun imparatoru, atilla hün, atilla 400, attila hun imparatorluğu, atilla hun imparatorlugu, attila 400 453 büyük hun imparatoru, atillahun kimdir, atillah hun, wwwhunimparator, atilla hun hangi tarih, 400 453 atilla, atilla hun imparatorluğu, tilla hun, atilla hun,
Atilla Hun İmparatoru (400-453) konusu, Tarih forumunda tartışılıyor.

http://nigdelive.tr.gg/Atilla.htm
Attila(400-453),Batı Hun İmparatorluğu’nun en büyük hükümdarı(434-453)Mancuk’un oğlu. Atilla Truva kentini ele geçirdiği zaman kentin koruyucusu aziz Lupos,Attila’ya kim olduğunu sormuş ve “Ben Hunlar’ın kralı Attila’yım,Tanrı’nın kılıcıyım”cevabını alınca,”Yazık ki ben de Tanrı’nın sürülerini yok eden kurdum;Tanrı kırbacını hak ettim!”demişti.

http://la.wikipedia.org/wiki/Attila_%28rex_Hunnorum%29
Attila (rex Hunnorum)
Attila (404–453), vocatus Flagellum Dei a coaetaneis, Hunnorum ab anno 434 usque ad annum 453 rex fuit.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Attila_%28 ... d%C3%B3%29
Attila (majd germán hatásra Etzel, Etele) az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Az időszámításunk szerint 406 körül született Mundzsuk fiaként, aki a magyar mondákban Bendegúz néven szerepel. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig.

http://www.steppenreiter.de/hunnen.htm
Attila, Beiname Gottesgeißel (um 406 bis 453), König der Hunnen (um 433 bis 453), im Deutschen auch Etzel genannt.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attila
Attila (v. 406 (?)[1] – 453)[2],[3] est le roi des tribus hunniques, peuplades originaires d'une région allant de l'Europe de l'Est aux steppes d'Asie centrale. Selon l'historiographie romaine, il règne de 434 à 453 sur l'Empire hunnique (une grande partie de l'Europe centrale et de l'Asie centrale).

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7% ... 7%A0%D7%99
אטילה ההוני (406 - 453) היה מלכם האחרון של ההונים, ששלט במשך 19 שנים על אימפריה אירופית עצומה - גבולותיה נמתחו מנהר הריין שבמרכז אירופה עד לים הכספי ומנהר הדנובה עד לים הבלטי.


Korábbi források viszont azt állítják, hogy Attila i.sz. 400-ban, vagy 401-ben lett a hunok királya, ill. fővezére:

http://arpad.org/old/pages.php?&menuid=48
http://www.scribd.com/doc/59175442/29/T ... IKAJA-1488
ATILLA KIRÁLY
KÁLTI MÁRK: KÉPES KRÓNIKA (1358)
Atyla magyar királlyá választásáról és egyeduralmi győzelméről
(10) Az Úr megtestesülése utáni négyszázadik, a magyarok Pannóniába történt bejövetelétől számított huszonnyolcadik esztendőben a magyarok, vagyis a hunok, a rómaiak szokása szerint, egyező akarattal Atyla-t, Bendekuz fiát, aki eddig csak egy volt a kapitányok közül, királynak emelték maguk fölé.

AZ 1740. ÉVI NÉVTELEN MAGYAR TÖRTÉNET
MACAR TÁRIHI
Íszá próféta születésének 401. esztendejében egy hős, bölcs és éles eszű, Atila nevű személyt herszek címmel fővezérüknek választottak, és mindnyájan magukra vették az engedelmesség pányváját, és meghódoltak neki. Ügyeik intézésének gyeplőjét megbízható kezébe helyezték.
(II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus kiadása, Cleveland, Ohio, USA, 1988)

http://magtar.atw.hu/cikkek/turul/turul1.htm
A nemes és szent Turul nemzetség fája
A magyar nemzet szent uralkodó dinasztiája Atilla személyében indult útjára, akit a Képes Krónika híradása szerint a 400. évben választottak királlyá, így őt tekintik a magyarok első királyának. A Turul nemzetség történetében három fejezetet különböztethetünk meg. Az első korszak Atilla uralkodásától indul, majd a Turul nemzetség elhagyja a Kárpát-medencét. A második szakasz Álmos és Árpád nagyfejedelemmel indul, akik visszavezetik a nemzetet Atilla örökébe.


Attila nevéhez két lényeges és jellemző fogalom fűződött, éspedig, hogy birtokában volt az "Isten kardja" (Gladius Dei, der Schwert Gottes, the Sword of God), illetve ez által "Isten ostorává" (Flagellum Dei, Gottesgeißel, the Scourge of God) vált. Az "Isten kardjával" kapcsolatos néhány magyarázat:

http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/008.html
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KULCSA: A BELSŐ-ÁZSIAI HUNOK
Az "Isten kardja" mítosz nevéhez fűződik; a számára küldött hegyével fölfelé a földből kiálló kardból Attila arra következtetett, hogy e karddal Isten kezébe adta a világ fölötti uralmat.

http://nimrod-rendje.org/?modul=oldal&tartalom=1148935
Egyébként Atilla Nagykirályunk mondájában is szerepel őseink "szent madara", egyes értelmezések szerint ő adja át Isten kardját a hősnek. Atillát azután Isten ostoraként kezdik emlegetni, ez a kifejezés viszont szintén a Turulhoz kapcsolódik. Ipolyi Arnold 1845-es Magyar Mythológiájában a következőket olvashatjuk:
"Az elavult Turul nevet krónikákban Astur névvel találjuk magyarázva." Nos, az astur (a mai olasz astore is) sólymot jelent. Ennek fényében illene elgondolkoznunk, hogy mit is fejez ki valójában az Atillára vonatkoztatott "Isten ostora" elnevezés. Köztudott, hogy az összetételt nem a magyarok, hanem az idegen népek alkották, kiknek valószínűleg nem csekély félni valójuk volt az Úr haragjától és Nagykirályunktól. A "flagellum Dei" tehát őket ostorozza, de nekünk Atilla maradjon csak Isten Szent Sólyommadara, s hogy e név ne látsszon profánnak, legyen egyszerűen a Fény Fia, Turul.
Ősi soron, éppen Emese mondájából adódóan, minden Árpád-házi királyunk a Napisten földi megtestesítője volt, de a későbbiek is, pl. Mátyás (amint az eredeti képekkel díszített Szent Korona érintette homlokát), szakrálisan átlényegült, a lelkébe a Turul költözött. Meggyőződésem, hogy az Újszövetség keresztelési jelenetében szereplő madár (és ezt rési bizánci festmények is megerősítik) nem a zsidók "áldozati galambja", hanem egy sólyom volt. Szittya szokás volt ugyanis a sólyomra, mint a lélek hordozójára tekinteni. A Pártus Birodalomból előkerült egy kőtábla (Badinyi: Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig, 249. o.), melyen a Szentlélek ábrázolása egyértelműen és minden kétséget kizáróan a sólyomhoz köthető.
A Turulmonda szép példája annak, hogy az uralkodói hatalom fentről, Istentől származik. Nem adok igazat annak a "tudományos" szemléletnek, miszerint a magyar uralkodók pusztán európai társaik, az angol, német, francia királyok vagy a római "istencsászárok" mintájára hirdették azt, hogy hatalmuk Istentől származik. Népünk ugyanis nemesebb lélekről tesz tanúbizonyságot, bármelyik történelmi korszakról legyen is szó. Így tehát nem tudom elképzelni, hogy a Vérszerződésnél véletlenül választották volna Álmos vezér örökös családját.
Sokszor ismételt tény az is, hogy az ősturáni hagyomány szereti "az égre írt" üzeneteket, s lám, a Turul is fenn van a csillagképek között, a Csodaszarvas társaságában. Ugyanakkor szinte hallom már a jól ismert szavakat: "amint a mennyben, úgy a földön is..." Ezek szerint nem csak a mennyben, de a valóságban is létezik egy turulmadár, a mi madarunk. Ez pedig az un. Altáji kerecsensólyom, mely ma veszélyeztetett faj. Előfordulási helye Eurázsiának Mongóliától a Kárpát-medencéig terjedő része. Véletlen lenne csupán, hogy ez a büszke madár, az ural-altáji más néven turáni népek ősi szállásterületét választotta élőhelyéül?
Megjegyzendő és nem lebecsülendő, hogy a kazah testvéreink zászlaján ugyanez a madár látható, mely semmi esetre sem sas, jól kivehető, hogy sólyom. A kettő között elég nagy különbség van, méretben és egyebekben is. Régebben például a parasztok lelkendezve mesélték, ha láttak egy-egy sólymot a vadászterülete fölött, amint éppen elbánt a nála jóval nagyobb betolakodóval, egy sassal.
Szólnunk kell még a női jellem Turul-alakjának ábrázolásáról. A szumírok IM-DUGUD néven is említették azt a madárszerű lényt, amely mindenkor Innana istenanya segítője, így vele kapcsolatban sokszor találkozhatunk alakjával. IM-DUGUD emeli az égbe az istennőt, pontosan úgy, ahogy a Nap fiát jelképező szarvast. Az égberagadás pedig egyetlen cél miatt történik, az Istenanya áldott állapotát készíti elő. Innana (Éneh) egyik elnevezése ez volt: "a szűz, aki szül". Így lehetséges az, hogy már Kr.e. 4000 évvel ismerünk olyan leleteket, melyeken a Szűzanya kifejezés fogalmazódik meg. Az égberagadás jelenete a Nagyszentmiklósi aranykincs 2. számú korsóján látható, a 7. korsó pedis az ezt követő állapotra utal, tehát láthatjuk rajta a Turul ölelő karjaiban tartott, s az Élet Vizével megtermékenyített, életfát tartó szüzet.
A "pogány ősmagyarok" egyáltalán nem voltak pogányok, pogány vallás pedig csak a marxizmus óta létezik: elméletben. Anonymus leírja, hogy Árpád tisztelte a tüzet, és a szent helyeket, de egyedül csak a Mindenható Egy Istenhez könyörgött. Ezért sem lehet a Turulmadár hitét bálványimádásnak, totemizmusnak tekinteni, és minduntalan finnugor sámánisztikus elemekhez hasonlítani. Nekünk nem sámánjaink, hanem táltosaink voltak. (TAL-TUS - az ősi tudás tudója.) Esetleg mágusaink, mert a mágus szó is a tudás (Mag) kifejezésből származik. Az őrző szent emberek mindig tudták, hogy mi, azaz ki is a Turul valójában, és várták, ma is várják visszatértét. Mert a Tudás Népe csak akkor születhet újjá, ha újfent elérkezik hozzánk az Üdvözítő. Igaza van a költőnek, Sőlősi Sándornak:
"A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,amióta csak a történet rójaszámtalan évektől, sok ezer év óta"

http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/008/pc000834.html#2
A Pallas Nagy Lexikona
Attila kardja
Priskos rétor és Jordanes említik, hogy Attila feltalálta a had istenének szentelt és sok század óta elveszett kardot, melyhez az a hit volt füzve, hogy a ki birja, az egész világ urává lesz. A kardot egy pásztor találta meg, ki észrevette, hogy egyik tehene sántikál s a vér nyoma után menve, egy a földből kiálló kardra akadt, melyet kiásott és Attilának vitt el. (Priskos, Bonni kiad. 201 - Jordanes, Closs kiad. 93-94, 129-130 l.) A kardról egy későbbi német krónikás, aschaffenburgí Lambert (Pertznél VII. 185.), azt mondja, hogy a magyar királyok birtokában volt, Salamon király anyja azonban 1071-ben a bajor Ottónak ajándékozta, mert a kard szerencsétlenné tette, aki viselte. A kard tisztelete régi szkitha szokás (Hérodotos IV. 52), valamint megvolt a rokon szarmatáknál is, kiknek egyik ágáról az alánokról irja Ammianus Marcellinus (XXX. 2.), hogy náluk nincs egyház vagy hasonló szent hely, csupán meztelen kardot szúrnak barbár szertartások közt a földbe s azt tisztelik Mars gyanánt. Egy ilyen kard kerülhetett tehát Attila birtokába, miről az udvarában megfordult Priskos beszél. Hogy a magyar királyi ház birtokában volt-e olyan kard, melyről azt hitték, hogy Etele kardja: nem bizonyos. Igaza van Hunfalvynak (Magy. Ethn. 299.), hogy egy ilyen kardot a nemzet legszentebb ereklyéjének tekintettek volna s nem igen hihető hogy a mondákban emléke ne maradt volna. Mindamellett az alán szokásnak van valami nyoma. Ilyesmire emlékeztetnek legalább azok a XIII-XIV. századbeli kardok, melyeket a székelyföldi erdőségekben több helyen, mind a Bodzán, Páván, Dálnokon stb., a földbe szúrva találtak minden egyéb melléklet nélkül. Mintha utolsó maradványai volnának ezek a régi kardtiszteletnek, mely a szkitháktól és szarmatáktól egyéb kelet-európai néptörzsekhöz is elhatolt.

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_ar ... _id=364218
Attila, az Isten ostora
Tény, hogy az elmúlt másfélezer esztendő alatt, mióta a legendás hun király sírba szállt, "Isten kardja" több helyen is felbukkant. Előszeretettel ajándékozták királyok, fejedelmek, uralkodók egy-másnak "Attila király kardját".
A pásztorfiú, aki a teheneit, legeltette, s aki egy sebzett lábú üsző nyomát követve lelte meg a földből kiálló kardot, azt eljuttatta a királyhoz, maga sem sejthette, miféle évezredeken átívelő, talányok sorozatát magával hozó bonyodalmat indít útjára.
A monda szerint, aki e kardot birtokolja, a világ ura lesz.
"A hős, kinek Isten csuda által adja, Mind az egész Földet vele megbírhatja."
Tény, hogy Attila, az ázsiai sztyeppék nomád lovasait vezetve a Duna vonaláig jutott, és harcosaival megsarcolta Rómát is.
Kiváló politikus, nagy hadvezér volt, aki hatalmas birodalmát kitűnően kormányozta - egyedül.
Egyedül, hiszen bátyja, Buda, akivel korábban együtt vezették a népet, egy "véletlen vadászbalesetben" meghalt. Igaz, halála jól jött a nagyra törő terveket szövögető Attilának.
Érdekes véletlen az is, hogy nem sokkal később előkerült Isten Kardja, melyet a hun legendák szerint az ősök temettek el, hogy majdan, aki a kezébe fogja, ő legyen a hunok egyetlen, nagyhatalmú vezére. hogy éppen akkor, és éppen az akkori szálláshely közelében találta meg a "pásztor" a kardot?
Ez is a "csodák" közé sorolható. Az biztos, hogy Etele király ezzel megerősítette hatalmát. Szövetséget kötött több barbár törzzsel, és mire seregei élén megindult a Nyugat-Római birodalom ellen, mintegy félmillió harcost tudhatott maga mögött.
"Isten Ostora" lecsapott az egykor világbirodalomnak számító Rómára, és meg sem állt az Örök Város kapujáig.
Leó pápa küldöttsége élén találkozott Attilával.
- Ki vagy te? - kérdezte latinul, mire a hunok királya ugyanezen a nyelven válaszolt:
- Ego sum Attila, flaggellum Dei - azaz Attila vagyok, Isten ostora,
Mindez persze csak legenda, amit az életrajzírók előszeretettel jegyeznek le, ám az tény, hogy a nomád nép vezére térdre kényszerítette Rómát, és kincsek garmadájával térhetett haza.

http://www.pccd.hu/nemzetismeret/?id=1.13
Isten kardja
- Jordanes krónikája és egy debreceni népmonda nyomán -
Volt a szittya királyoknak egy csodálatos, nagy erejű kardjuk, amelyet azért kaptak az Istentől, hogy azzal minden népet legyőzzenek.
Ez az ősi kard elveszett, de híre fennmaradt a szittya vitézek között. Az öregek mindig mondták-mondogatták:
- Keressétek, kutassátok, mert az lesz a világ ura, aki Isten kardját megtalálja!
Hiszen keresték is, kutatták is, de Isten kardját senki meg nem találhatta.
Isten kardjának a hírét Attila is hallotta, hogyne hallotta volna! Az édesanyja elbeszélte neki, hogy egykor azt álmodta: csodálatos fiúgyermeket fog szülni. Álmában megjelent előtte ez a fiú, és egy fényes kardot kötött a derekára. Lángolt, sugárzott az a kard, mert Isten hajította le, és éppen az ő fiának szánta.
Ebből az álomlátásból Attila megértette, hogy Isten kardját ő köti a derekára, ő lesz "Isten ostora", aki minden népet meghódít.
Gyermekkorától fogva várta, egyre várta Attila a kard érkezését.
Nem is várta hiába.
Történt egyszer, hogy az egyik hun pásztor észrevette: sántál, erősen sántít az egyik tinója. Megnézi a lova lábát, s hát véres seb van rajta. Ugyan, mi sérthette meg?
Ahogy körülpillant, fényes lángnyelv villan fel előtte, s hát egy kard áll ki a földből, abból csapnak ki a lángok!
Odamerészkedik, kihúzza a kardot a földből, és futva fut vele Attila királyhoz:
- Ezt a csodakardot a mezőn találtam, úgy gondolom, téged illet!
Attila mindjárt megismerte Isten kardját.
Megmarkolta, suhintott vele a világ négy tája felé, és azt mondta:
- Isten kardjával a föld minden népét megbüntetem!
(Lengyel Dénes feldolgozása)

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-424.html
Magyar Néprajzi Lexikon
Attila
Attiláról szóló régi mondáink közül egyrészt a világbirodalmat megalapozó és jelképező fegyver, az Isten kardja, másrészt az Attila temetéséhez fűződő rítusszövevény figyelemre méltó. Attila 5. sz.-i kortársa, Priszkosz Rhétor szerint Isten kardját egy pásztor vitte ajándékul Attilának, miután a földben rejlő kard nyájának egyik üszőjét megsebezte; s Attila úgy vélte, e kard által maga Mars, a hadisten rendelte őt az egész világ urának. Középkori krónikáink ezt nem említik; a 11. sz.-i frank szerzetes, Lambert krónikája azonban az 1071. év eseményeit ismertetve előadja, mint került Salamon királyunk anyjának ajándékaként Ottó bajor herceghez az a kard, amellyel egykor Attila ádáz csatákat vívott a keresztények ellen, s amely végül IV. Henrik császár meghitt tanácsosának vesztét okozta. Humanista történetíróink, Callimachus és Bonfini ilyen előzmények után fűzik az Isten kardja mondáját műveikbe. – Hasonló isteni eredetű, világhódító csatákra képesítő kardokról Kelet és Nyugat mondái egyaránt párhuzamokkal szolgálnak; a földből heggyel kiálló kardok kultusza a szkítáknál az i. e. 5. sz. óta ismert, ilyenek a múlt század erdélyi régészeti leletei között is felbukkannak. Azt, hogy a földből kinövés, növény módra szakasztott kardok birtokosai emberfölötti hatalmakat is le tudnak győzni, egyes népmeséink is emlegetik. Ez a hagyomány tehát az Isten kardja monda ősi eredetét látszik bizonyítani.


Nagy hiba lenne "Isten kardjával" kapcsolatosan egy fémből készült harci eszközre gondolni. Isten adományai szellemi eredetűek ebben az esetben, így az említett kard se lehetett valójában egy tényleges kard, hanem egy olyan isteni szellemi hatás, ami egy bizonyos kozmikus konstellációnak kellett a következtménye legyen. Szükségtelen tehát bármilyen, esetleg Attilának tulajdonított fegyvert keresni, kutatni, illetve bemutatni, mivel ennek a fogalomnak az eredetét az "égben", helyesebben a Zodiákusban célszerű keresni.
Az egyik fenti cikk is helyesen említette, hogy "Atilla Nagykirályunk mondájában is szerepel őseink "szent madara", egyes értelmezések szerint ő adja át Isten kardját a hősnek". Ez a "szent madár" a már korábban tárgyalt Turul, ami szerintem az ősi Mezopotámiából származó Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme"), illetve ezek kozmikus forrásai.

Nem véletlenül használta Attila is ugyanúgy jelkép gyanánt a pajzsán a Turult, mint Álmos, illetve Árpád:

Link
Kép
Atilla turulos pajzzsal a Képes Krónikából (*Kálti Márk)

Link
Kép
Álmos és a másik hat vezér

Kétféle lehetőség jöhet számításba tehát az eddigiek alapján Attilával kapcsolatosan:

1, Attila i.sz. 400 körül született
2, Attila i.sz. 400-ban lett a hunok királyává megválasztva

Vizsgáljuk meg a két teóriának a kozmikus vonatkozásait:

1, I.sz. 400 előtti, és az azt követő néhány évtizedben az alábbi Shem ha-Mephorash-féle konstellációk realizálódtak a Zodiákusban:

364.01.20. 22:16 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold
-Neptunusz konjunkció:1,2°/1,2°/6°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:29,6°Rák; -Mars-Plútó quadrat:25,4°Kos/3,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:25,9°Mérleg
(5,8°/10,6°)

379.01.05. 09:01 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold konjunkció:15,8°Bak; -Mars-Szaturnusz quadrat:8,6°/7,4°Kos; -Uránusz oppozíció:12,7°Mérleg
(8,4°)

399.12.29. 09:37 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:8,6°/2,1°/10,5°Bak; -Hold-Mars oppozíció:8,6°/8,9°Rák
(8,4°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

400.03.26. 14:49 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold oppozíció:6,7°Kos/Mérleg; -Mars quadrat:10,4°Rák; -Szaturnusz-Uránusz oppozíció:9,9°/14,4°Bak
(7,7°)

400.12.31. 24:00 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:12,1°/12,1°/12,4°/12,6°/14,5°Bak
(2,4°)
(Annular-gyűrűs napfogyatkozás)

420.12.21. 08:11 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold konjunkció:1,3°Bak;
-Plútó oppozíció:28,2°Iker; -Mars-Szaturnusz quadrat:2,3°/4,2°Mérleg; Uránusz oppozíció:1°Kos
(3,2°/4,4°)

433.02.06. 10:11 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold konjunkció:19,1°/19,1°/14,9°/13,9°Vízöntő; -Uránusz quadrat:20,9°Bika
(7°)

434.02.09. 20:07. UT +3.00 Volga mellett
Nap-Szaturnusz konjunkció:22,2°/25,1°Vízöntő; - Hold-Mars oppozíció:22,2°/20,2°Oroszlán; - Uránusz quadrat:25,2°Bika
(5°)

434.05.24. 15:02 UT +3.00 Volga mellett
Nap-Hold-Uránusz konjunkció:3,2°/3,2°/Iker/29,6°Bika; -Mars quadrat:29°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:5°Halak
(6°)

Amennyiben i.sz. 400-ban született volna Attila, akkor a születési éve egy ugyanolyan együttállással (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) hozható kapcsolatba, mint aminek az égisze alatt Álmos látta meg a napvilágot!

http://tortenelem.ektf.hu/tanszekek/pap ... glalas.htm
A magyarság őstörténete és a honfoglalás
A fejedelmi dinasztia, az Álmos-Árpád család eredetmondája szerint, Emese álmában a Szent Turultól (sólyom), Attila jelképétől esett teherbe, így Álmost gyakorlatilag újjászületett Attilaként fogták fel.


Ha valóban Attila inkarnációjának tartották Álmost, akkor viszont Attila születésnapjaként kizárólagosan csak az i.sz. 400.12.31-i dátum jöhet szóba a bemutatott kozmikus okok miatt.

A királlyá történt megválasztása, ami ezen elképzelés szerint ~i.sz. 434-ben történt, szintén a Shem ha-Mephorash kozmikus forrásának az égisze alatt valósulhatott meg, úgy nevezett égi "felkentség" kíséretében.

2, Ha Attila i.sz. 400-ban lett a hunok királya, akkor a hatalomra jutásának az éve hozható csak kapcsolatba azzal a Turullal, ami Álmos világrajövetelét is jelezte. Ebben az esetben a születése valóban a IV. század utolsó évtizedeire lenne tehető:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%81r ... ond%C3%A1i
Attila (Ethele, Ethel, Etele, Etel), a hunok vezére valószínűleg 385–388 között született Bendegúz fiaként, a Volga folyam táján. Neve folyót, folyamot jelent. Ilyen értelemben találkozhatunk a szóval Etelköz kapcsán, amely két folyó közét jelenti. A folyó a kiáradó hatalom gyakori jelképe. (Lásd még az „Emese álma” mítoszt, ahol az Emese méhéből kiáradó folyóból dicső királyok származnak.) 400-ban királlyá választják.

Attila egyesítette először a germán törzseket, birodalma az Uraltól a mai Franciaországig terjedt.


Számomra az első variáció tűnik elfogadhatóbbnak és megalapozottabbnak. Hogy miért Attila születési évét adta meg Kálti Márk a Képes Krónikájában a királlyá választása évének, arra szerintem logikus és elfogadható magyarázat is adódik. Kálti Márk, mint Ferences-rendi szerzetes, tehát egyházi krónikaíróként érthető módon nem adhatta meg Attila születési éveként az i.sz. 400. évet a misztériumok titoktartása érdekében és értelmében, viszont tévesen ugyan, de célozhatott erre az évre az Attila királlyá választása téves dátumának a megadásával. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nemcsak Attila és Álmos látta meg a napvilágot a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció égisze alatt, hanem maga a kínhalált halt Názáreti Jézus is!
Itt újra nem árt arra emlékezni, hogy a lelki adottság nem azonos az egyén személyiségével, ugyanis az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének a lenyomatait is), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.

Attila személyét annak ellénére, hogy az európai (egyházi) források igyekeztek lejáratni, mégsem szabad arról megfeledkezni, hogy a pápa kérésére eltekintett Róma elfoglalásától... Azokban az időkben a tényleges isteni törvények, azaz a természet (vadon) törvényei uralkodtak, mint az Ószövetségben is.

Link
Kép
Attila és a pápa (Képes Krónika)

Már csak arra a kérdésre kellene a választ megtalálni, hogy melyik konstellációt tekinthetjük "Isten kardjának", ami úgymond a világ részbeni urává, és "Isten ostorává" tette Attilát?

Szerintem az Álmos és Attila születésével kapcsolatba hozható Turul, azaz a Nap-Hold-Mars, Szaturnusz-Uránusz konjunkció mindenképpen kiemelkedő szerepet kellett játszon Attila életében, és az ezt követő konstellációk is.

A továbbiakban érdemes azt megvizsgálni a felmerült kérdés helyes megválaszolása érdekében, hogy a későbbi korokban élő valamelyik uralkodó kapcsolatba hozható-e vajon "Isten kardjával"?


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Attila, Álmos és a Turul

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:16

Az általam igen nagyra becsült Dr.Kiszely István tudós kutató nagy ismerője a tárgyalt témának. Ezért is ajánlottam neki behatóbb tanulmányozásra, hiszen a kozmikus hátterét rajtam kívül még senki nem tárta fel tudtommal:

September 18, 2011 9:32 PM

Tisztelt Dr. Kiszely István Úr!


Közel húsz esztendő óta folytatok intenzív kutatást a bibliai vallások és a titkos társaságok misztériumainak kozmikus kapcsolatait illetően.

Néhány hónap óta behatóbban foglalkozom a magyarság eredetlegendáival is, így az első magyar nagyfejedelemnek, Álmosnak a születésével, illetve az azt követő évtizedekkel, egyelőre a magyarok honfoglalásával bezárólag.

Nagy segítség volt számomra az Ön igen részletes és értékes két kötetes műve : „A magyarok eredete és ősi kultúrája”.

Meg vagyok győződve arról, hogy Álmos születése, majd a hét vezér vérszerződésének az időpontja az ősi asztrológia figyelembe vétele nélkül feltárhatatlan ugyanúgy, mint pl. a Názáreti Jézus születésének és kereszthalálának a helyes dátumai.
A bibliai vallások misztériumainak a kozmikus vonatkozásait már sikerült nagyvonalakban felderítenem, jelenleg az Ön által is részletesen tárgyalt Turul mibenlétének, Álmos születésének, a vérszerződésnek, a magyarok honfoglalásának és az Attilával kapcsolatos legenda ("Isten kardja") kozmikus kapcsolatfeltárásán dolgozom.

Amennyiben érdekli Önt az ilyen irányú megközelítése ezeknek a dolgoknak, úgy tudnám tisztelettel ajánlani a fórumomon már elérhető kutatási eredményeim kritikus tanulmányozását.
Egy átfogó mű elkészítésén serénykedem, ami az eddig még feltáratlan kozmikus misztériumok megoldásait is tartalmazni fogja. A mitológiák kutatásai szerintem a tényleges kozmikus vonatkozások figyelembevétele és felderítése nélkül nem lehetnek sikeresek. Ha ezek úgymond a "tudománytalan" ősi asztrológiára bazíroztak, márpedig arra, abban az esetben hiba volna ezt ignorálni, hiszen nélküle megfejthetetlenek...

Megtiszteltetésnek venném, ha egy olyan komoly és elismert tudós, mint Ön, érdeklődést mutatna a kutatási eredményeim iránt.

A Turullal és Álmossal kapcsolatos eddigi megállapításaim itt tekinthetőek meg:

Attila, Álmos és a Turul


Üdvözlettel:

Klaus Matefi
Hintere Gasse 4.
73529 Schwäbisch Gmünd
Németország
E-mail: klaus_matefi@web.de
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45


Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron