Cluny mozgalom
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Cluny mozgalom

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:36

Klaus Matefi
Cluny mozgalom
A Katolikus Egyház keretein belül az egyik leglényegesebb eseménynek mondható a franciaországi Cluny-ban történt kolostor megalapítása i.sz. 910 szeptember 11-én:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cluny_ap%C3%A1ts%C3%A1g
Cluny főtemplomát a kolostor fejlődése és a szerzetesek egyre növekvő száma miatt egy évszázad alatt háromszor építették újjá román stílusban- Clunyt Aquitániai Vilmos magánkolostorként alapította 910-ben.
A kolostor közvetlenül a szentszéknek volt alárendelve, így Cluny nem a püspökök és a földesurak, hanem közvetlenül a pápa fennhatósága alatt állt.

http://mek.niif.hu/07100/07139/html/index.html
http://mek.niif.hu/07100/07139/html/0001/index.html
http://mek.niif.hu/07100/07139/html/000 ... 07-c4.html
Hóman Bálint: Egyetemes történet - Középkor története
III./7: A cluny mozgalom
Mialatt a császárság az első Száliak alatt egészen római jelleget vett fel és azon fáradozott, hogy magát a Szent Széket is a birodalmi egyház szervezetébe vonja, a papalizmus hívei megindították a harcot a császárság és minden Krisztus-helytartó király egyházfősége ellen a hierokratizmus megvalósítása érdekében. Eddig a reform-mozgalom jól megfért a világi hatalommal, sőt annak támogatásával ért el mind nagyobb és nagyobb eredményeket, most megtalálja kapcsolatát Rómával és a pápa-monarchia elő-harcosainak sorába lép. Így nemcsak a pápaság, hanem a reform-mozgalom történetében is új fejezethez érkeztünk. A pápaság a reform-mozgalom szárnyán emelkedett a hierokratizmus magaslatára.

Mikor ideje elérkezett, három gócpontból terjedt szét a reformmozgalom: Burgundiából, Lotharingiából és Itáliából. A három körülbelül egyidőben lépett fel, rövid idő alatt azonban a burgundi Cluny hírnévben és eredményben mind a többit túlszárnyalta. A kezdetek még a Karoling-korba nyúlnak vissza, mint ahogy az egész reformmozgalom tulajdonkép a Karoling-kor törekvéseihez kapcsolódott és Jámbor Lajos szerzetesének, Aniane-i Benedeknek regula-szabályozását követte. Cluny-t a burgund hercegségben, Mâcon melletti vadászbirtokán 910-ben alapította I. Vilmos Aquitania hercege. Első apátja jellemzően egy burgundi grófi ház fia, Berno volt. A cluny szervezkedéssel egyidőben a szomszédos Lotharingiában szintén reform-kolostorokkal találkozunk.

A szerzetesi eszme a kolostorok falain túl árad és hatalmába vonja az egész egyházi és világi társadalmat. Adalbero laoni püspök gúnnyal telve említi meg a királynak szóló iratában, hogy a nemesség szerzetesi szokásoknak hódol, komor ábrázattal jár-kel, Odilo cluny apát pedig mint valami király és seregvezér uralkodik a szerzetes hadon. E visszás viszonyok – jelenti ki a francia püspök – nem vezethetnek jóra, előbb-utóbb a birodalom bukását fogják eredményezni. Felszólítja tehát Róbert királyt, hogy szabadítsa meg magát a szerzetesek túlzott befolyása alól. A korviszonyok e szatirikus ábrázolásából jól kivehetjük azt a mély hatást, amelyet a szerzetesség fejtett ki az egész társadalomra. A cluny mozgalom nagy sikerének tulajdonkép abban van a nyitja, hogy magának a kornak törekvéseit szólaltatta meg. Akárcsak Nagy Gergely idejében, ismét a szerzetesek a kor nagy hősei és ideálalakjai. A nemesség, mely eddig a szerzetes-házakban csak gazdasági erőforrásokat látott, most térdre ereszkedik a mozgalom eszméi előtt és maga segíti a reformot diadalra. Bizonyos, hogy a reform sohasem terjedt volna el oly rohamosan, ha a kolostorok urai, a királyok és főrangúak, világiak és püspökök nem nyujtanak neki segítő jobbkezet. Sokszor, meg kell adni, a kolostorok megreformálása nem ment símán, fegyver és erőszak nélkül. A szerzetesek sok helyütt felfegyverkezve lovon várták Cluny papjait és a kolostort, melynek birtokait maguk és családjuk közt felosztották, mint tulajdon házukat védték a betolakodókkal szemben.

Cluny apátja ténylegesen egy szerzetes-monarchia élén áll, melynek szervezete a hűbéri formák utánzását árulja el. Még Aniane-i Benedek reform-korában is az egyes kolostorok különálló zárt egészet alkottak. Az alárendeltség és az engedelmesség elve csak a kolostorok falain belül érvényesült, de nem a kolostorok egymásközti érintkezésében. Cluny az első kolostor, mely igazi szerzetes-renddé bővül. Franciaország leghűbéribb országában, hol az egyház feudalizációja a legelőrehaladottabb volt, a világi élet politikai formái a kolostorok egymásközti viszonyában is érvényesülni kezdtek. Cluny apátja mint valami legfőbb hűbér-úr uralkodik a reform-kolostorok egész raja felett. A hierarchia, mely a pápa-monarchiában pár évtizeddel később megvalósult, kezdetben a szerzetes-mozgalmon belül érvényesült. Ez a szervezkedés, persze, teljesen ellentétben állott-minden régebbi kánoni szabállyal.

http://de.wikipedia.org/wiki/Cluny_(Abtei)
Cluny wurde mit Urkunde vom 11. September 910 durch Wilhelm I. Herzog von Aquitanien und Graf von Mâconnais als Benediktinerkloster gegründet. Dabei verzichtete Herzog Wilhelm auf jede Gewalt über das Kloster und schloss jegliche Einmischung weltlicher oder geistlicher Gewalt in die internen Angelegenheiten des Klosters aus (Exemtion und Immunität).

Gebet und Liturgie als Hauptaufgabe der Mönche
Die Liturgie stand in Cluny im Vordergrund. Mit der Zeit wurde das Chorgebet immer umfangreicher. So betete jeder Mönch unter Abt Hugo täglich 215 Psalmen, gegenüber den von Benedikt in seiner Regel vorgesehenen 37 Psalmen täglich.

http://de.wikipedia.org/wiki/Psalm
Als Psalm (gr. ψαλμός psalmós „Saitenspiel“) werden vor allem die 150 geistlichen Lieder in der Bibel bezeichnet, die im Buch der Psalmen zusammengefasst sind. Aber auch an weiteren, meist strukturell herausragenden Stellen finden sich poetische Texte, welche die Merkmale eines Psalms tragen: im Pentateuch sind etwa das Siegeslied am Schilfmeer (Ex 15,1-18 ELB) oder das Lied des Mose (Dtn 32,1-43 ELB) zu nennen. Dazu kommen weitere, wie die Psalmen aus dem Hohelied Salomos, der Königs- und der Prophetenbücher.

Das aus dem Judentum entstehende Christentum übernahm die Psalmen als Grundstock der eigenen Gebetssprache.

http://www.orden-online.de/wissen/c/cluny/
Cluny
Die Abtei Cluny war eine Benediktinerabtei in Cluny (Frankreich).
Gegründet wurde die Abtei Cluny am 11. September 910 durch Herzog Wilhelm III. von Aquitanien. Einerseits ist die Abteigründung eine klassische frühmittelalterliche Klosterstiftung, durch die sich ein Adeliger Gebetsbeistand für sich und seine Familie sichern wollte. Andererseits enthält die Gründungsurkunde auch etwas für die damalige Zeit völlig Neues: eine doppelte Exemption, die das Kloster dem Einfluss des Bischofs und der weltlichen Fürsten entzog und direkt dem Papst unterstellte. Der erste Abt, Berno von Baume, wurde von Herzog Wilhelm ernannt, alle weiteren Äbte wurden nicht wie zu damaliger Zeit sonst üblich von einem weltlichen Fürsten ernannt, sondern vom Konvent gewählt.

http://www.heiligenlexikon.de/MRFlorile ... ember.html
Cluny war erst am 11. September 910 vom heiligen Berno von Cluny (13. Januar 917) gegründet worden, als Reformabtei des Benediktinerordens, die von Anfang an direkt dem Papst unterstand und so dem Zugriff weltlicher und kirchlicher Fürsten und Bischöfe entzogen war.

http://books.google.de/
Gerhard Krause,Gerhard Müller: Theologische Realenzyklopädie, Band 8 (1981) ISBN 3110085631, 9783110085631
(S. 126) Mit Urkunde vom 11. September 910 stiftete Herzog III. von von Aquitanien das Kloster Cluny.

http://books.google.de/
Werner Goez: Kirchenreform und Investiturstreit 910-1122 (2008) ISBN 3170204815, 9783170204812
(S. 17) Am elften September 910 unterfertigte Herzog Wilhelm I. von Aquitanien (886-926) mit eigenen Hand die Urkunde über die Neugründung eines Klosters in Burgund: Cluny.

http://www.michael-buhlmann.de/mbhp_va10/artcluny.htm
Cluny
Die Gründungsurkunde vom 11. September 910 steht am Anfang der Geschichte des burgundischen Klosters Cluny. Danach wurden Gebet, Totengedenken und Barmherzigkeit als (immer umfangreicher werdende) Verpflichtungen der Mönchsgemeinschaft bestimmt. Das Kloster war unabhängig, wirtschaftlich und politisch autonom von weltlichen und geistlichen Gewalten (libertas, „Freiheit“), insbesondere von eventuellen eigenkirchlichen Bestrebungen des Stifters, Herzog Wilhelms I. von Aquitanien (886-918).

http://www.traveling-world.de/reisenews ... eschichte/
Die Abtei von Cluny, mehr als drei Jahrhunderte lang das größte Gotteshaus der Christenheit, war der zu Stein gewordene Wille, Gott zu Ehren etwas Einmaliges zu schaffen. 2010 feiert der Ort in Burgund die Abteigründung vor 1100 Jahren.

Es handelt sich allerdings nur um einen Nebenturm unter den einst fünf Türmen des Gotteshauses. «Es war eine Architektur der Superlative. Sie war maßlos, überdimensioniert, vollkommen aus den Fugen geraten», erklärt Verger. 187 Meter war die Kirche lang - 40 Meter länger als der Kölner Dom.

Dabei hatte alles so bescheiden angefangen. Zwölf Mönche waren es, die sich im Jahr 910 in Cluny niederließen, um die Ordensregel Benedikts wieder genauer zu befolgen, als es üblich geworden war. Die Reform-Mönchsgemeinschaft wurde direkt dem Papst unterstellt, der Abt von den Mönchen gewählt - und nicht wie üblich von weltlichen Herrschern bestimmt. Vor allem aber durfte Cluny Tochterklöster gründen. Die Reformbewegung verbreitete sich dadurch in ganz Europa. Etwa 1200 Klöster mit gut 20 000 Mönchen zählten schließlich dazu.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abadia_de_Cluny
Guilherme I, o Pio (893 - 918) foi Conde de Auvergne, Conde palatino da Borgonha, Duque da Aquitânia e foi também o fundador desta abadia de Cluny em 11 de Setembro de 910.


Innen indult ki a keresztény világot megreformáló Benedek rendi cluny mozgalom is, és innen kerültek ki abban az időben a megválasztott pápák is. A hagyományos Benedek rendi kolostorokkal ("Imádkozzál és dolgozzál" - "Ora et labora") ellentétben a cluny mozgalom kolostoraiban nem végeztek fizikai munkát a szerzetesek a szervezet anyagi jólétének a következtében.

A kolostor megalakulásának az ideje feltehetőleg nem véletlenül esett éppen i.sz. 910 szeptember 11-re (közelítőleg 4671 Tisri 1., azaz Ros Hásaná):

910.08.07. 23:13 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,1°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:12,7°Vízöntő; -Mars quadrat:10,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:13,5°Bika
(annular napfogyatkozás)
-A Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalomnak az"égi" motivációja.


Ugyanilyen felépítésű kozmikus kereszt közelítőleg ugyanott helyezkedett el a Zodiákusban 1999.08.11-én, és a Jelenések könyvében említett "ezeréves béke" végén is:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- "Jézus visszajövetele" (amihez nem volt köze Jézusnak), és a holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-1999.08.11-e után "ezer esztendővel" (az "ezeréves béke" végén) újra szabadjára lesz engedve a gonosz (Jelenések könyve 20,5/7), ami azonos az úgymond "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" (Jelenések könyve 20,11-15).


A bemutatott három azonos felépítésű kozmikus kereszt elhelyezkedése azonos jegyekben történik, és mindegyik esetében napfogyatkozással párosult azzal a különbséggel, hogy i.sz. 910 augusztus 7-én még csak annular napfogyatkozásról beszélhetünk.
Se i.sz. 910 előtt, se pedig i.sz. 3088 után nem realizálódott ez a fajta kozmikus kereszt ilyen elhelyezkedéssel.

Joggal feltételezhető, hogy a Cluny kolostor alapításának a motivációja kizárólagosan kozmikus jellegű volt, ami előre mutatott a jövőbe.

Nem véletlen az sem, hogy a cluny kolostorokban naponta elimádkozott Ószövetségből származó zsoltárok száma közel a hatszorosára emelkedett a Benedek (Bencés rend megalapítója) által előírtakéhoz képest:

http://lexikon.katolikus.hu/C/clunyi%20reform.html
clunyi reform:
A ~ lényege a lit. és a felebaráti szeretet újrafelfedezése volt; az a fölismerés, hogy Isten országát először a hívők tanítóinak, a szerz-ek és papok lelkében kell kialakítani, s ebből megszülethet a megújult ker. társad. Ezért Clunyben mindennél fontosabbá vált a lit., abból a meggondolásból, hogy Istent, aki a királyok Királya, s az Úr Krisztust, aki a Király, a legnagyobb és állandó hódolat illeti meg. E hódolat a szerz-ek dolga, az „opus Dei”. A lit. lényeges része volt a reggeli sztmise és a délelőtti ünnepélyes konventmise. Magánmisét ekkor jobbára csak vasárnap mondtak, körmeneteket viszont vasárnap, szerdán és pénteken tartottak. A konvent fő feladata a napi nagy officium, melyhez különféle kis officiumok (Szűz Mária, Mindensztek, halottak officiuma) és zsoltárcsoportok (graduális, bűnbánati) csatlakoztak. Így Clunyben naponta kb. négyszer annyit (*) zsoltároztak, mint amennyit a regula előírt. A szerz-ek Isten udvari népének tekintették magukat, s a szakadatlan istendicséret alól csak azok kaptak fölmentést, akik dolgoztak v. a kv-eket másolták.

(*saját megjegyzés: 37 helyett 215, azaz közel hatszor annyit...)

http://de.wikipedia.org/wiki/Cluny_(Abtei)
Gebet und Liturgie als Hauptaufgabe der Mönche
Die Liturgie stand in Cluny im Vordergrund. Mit der Zeit wurde das Chorgebet immer umfangreicher. So betete jeder Mönch unter Abt Hugo täglich 215 Psalmen, gegenüber den von Benedikt in seiner Regel vorgesehenen 37 Psalmen täglich.
--Az imádság és az istentisztelet, mint a szerzetesek fő feladata
Az istentisztelet állt előtérben Cluny-ban. Idővel a kórusban az imádkozás lett egyre terjedelmesebb. Így imádkozott Hugo apát alatt minden szerzetes naponta 215 zsoltárt, szemben a Benedek szabályzatában előirányozott napi 37 zsoltárral.--

http://www.uni-tuebingen.de/uploads/med ... .12.10.doc
Prof. Dr. A. Holzem - Vorlesung im WS 2010/11 (Diplom, Staatsexamen PO 2001)
(S. 55) 10.6 Liturgie und Armensorge im Kloster
Stundengebet: Benedikt – 37 Psalmen
Cluny – 215 Psalmen

http://www.eletestudomany.hu/content/ak ... tt_orszaga
Megjelent az Élet és tudomány 2009. szeptemberi számában
1100 éve alapították a Cluny apátságot - Isten elveszett országa
Ki kerül be az Élet Könyvébe?
Cluny imaéletében fontos szerepet játszott az alapítóért és az elhunyt jótevőkért végzett officium. A halottakat az Élet Könyvébe (Liber vitae) jegyezték fel, és több száz szentmisét mondtak lelki üdvösségükért. A gazdag szponzorokat ez különösen vonzotta, mert mindnyájan be akartak kerülni az Élet Könyvébe. Számos arisztokrata család tett misealapítványt Cluny-ben: a Liber vitae nemcsak a középkori liturgia, hanem a nemesi társadalom kiemelkedő forrása is.

Cluny háromszáz éven át megőrizte vezető szerepét a latin kereszténységben annak ellenére, hogy hatalma és gazdagsága miatt sokszor sokfelől támadták.

Templomból kőbánya

Cluny utolsó nagy apátja, Petrus Venerabilis (1122-56) részt vett a keresztes hadjáratban és a Szentföldön is kolostorokat alapított. Clairvaux-i Bernáttal vitát folytatott a kolostori szegénységről. Cluny a koldulórendek megjelenésével hanyatlásnak indult. A XVI. században kommendás apátság lett: az apátok a jövedelem kétharmadát a királyi udvarnak szolgáltatták be. A jövedelem növelése érdekében csökkentették a szerzetesek számát. 1790-ben az alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlatta a maradék szerzetet, az apátságot államosították, a hatalmas templomot kőbányának használták. Edwin Mullins amerikai történész szerint „ez volt Európa vége.”


A cluny mozgalom a pápa fennhatósága alá tartozott ugyanúgy, mint a két évszázaddal később szintén egy ilyen felépítésű kozmikus kereszt égisze alatt megalakult Templomos Rend:

1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9°Bak; -Uránusz oppozíció:15,5°Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A Templomosok felfedezik JHVH-kozmikus Krisztus valódi szellemi forrását.
-Az 1114-ben Esztergomban üllésező szinódus megtiltotta a zsidóknak a keresztény rabszolgák alkalmazását a földbirtokaikon. Ettől kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódnak.


A Templomos Rend felemelkedése végül a mozgalom hanyatlását eredményezte.

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának (Izsák/Ismáel) a kísérletétől a "végidőkre", azaz napjainkra megjósolt Immánuel születésével bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) összesen 14 ilyen azonos felépítésű kozmikus kereszt alakult ki a Zodiákusban:

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Ezek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát.
A "mindent látó szem" ("All Seeing Eye") a napfogyatkozással hatásfokozott 14. kereszt, ami a leghatásosabb szellemi forrása negatív szempontból a már többször említett Shem ha-Mephorasnak ("Isten 72 szellemének"), és egyesek "Lucifer szemeként" emlegetik:

http://mek.niif.hu/01500/01560/html/06.htm#26
Dr. Drábik János írásai
A háttérhatalom stratégiája
A pénzoligarchia illuminátus struktúrája
Az illuminátus rend ajánlására Roosevelt elnök 1933-ban elrendelte, hogy a szabadkőműves szimbólumot, a piramist a mindent-látó szemmel, rányomják a magánkartellként működő FED egydolláros magánbankjegyére. Helmut Finkenstädt idézi John Todd-ot, aki szerint a Rothschild család rendelkezésére készítették el ezt a szimbólumot, amely az illuminátusok hatalmi struktúráját tükrözi. Az egydolláros magánbankjegyen található piramis tizenhárom titkos fokozatra van felosztva, ennek tetején őrködik a mindent-látó szem. John Todd szerint a piramis tetején található szem Lucifer szeme.


Néhány fotó a "mindent látó szemről":

Link
Kép

Link
Kép

Az USA-ban 1782-ben lett bevezetve az a címer, aminek a hátoldalán a látott pramis található, a "mindent látó szem"-mel a tetején, körülöttük pedig az Annuit cœptis és a Novus Ordo Seclorum felirat.
Ez a piramis a szabadkőműves Franklin Delano Roosevelt (elnök: 1933.03.04. - 1945.04.12.; a Skót Ritus 32. fokú beavatottja) elnök rendelete alapján került fel 1933-ban az amerikai egy dollárra is.

Egy modern templomos gyűrű:

Link
Kép
Templer Gold- & Silberschmuck - Ringe
--Templomos arany- és ezüstékszerek - Gyűrűk--
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 21:36

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron