Izsák feláldozásának kísérlete
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Izsák feláldozásának kísérlete

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 21:22

Klaus Matefi
Izsák feláldozásának kísérlete
Az i.e. 445-re elkészült Tóra szerint a feltételezett Ábrahám (אַבְרָהָם, Avraham; arabul: ابرَاهِيم, Ibrahim) isteni utasításra megkísérelte fiát, Izsákot (Yitzchak -יִצְחָק) feláldozni JHVH-nak a Morija-hegyen.

Link
Kép
Ábrahám feláldozza Izsákot Laurent de La Hyre festménye, 1650

Mózes I.
22,1 Isten próbára teszi Ábrahám hitét
Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok.
22,2 Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!
22,3 Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.
22,4 A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről.
22,5 Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok.
22,6 Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt.
22,7 De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány?
22,8 Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.
22,9 Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére.
22,10 De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát,
22,11 kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok.
22,12 Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
22,13 Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.
22,14 Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.
22,15 Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből,
22,16 és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet,
22,17 azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját,
22,18 és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

http://www.vigilia.hu/2009/8/uri.htm
Három Ákédá változat
Jubileumok könyve (17–18)
17. fejezet
19. És történt annak a Jubileumnak hetedik hetén az első évben az első hónapban a hó tizenkettedik napján az égben bizonyos dolgok hangzottak el Ábrahámról.
20. És elmondták hogy a lelke hűséges az Úr minden szavához, melyet néki mond és szereti őt és szíve kész minden megpróbáltatásra.
21. És jött a Másztemá herceg és szólt az Isten előtt, lám Ábrahám szereti fiát, Izsákot aki neki mindennél drágább.
22. Parancsold meg neki hogy áldozza fel őt égőáldozatnak az oltáron, hogy meglásd vajon megteszi ezt, hogy megtudd, vajon lelke hűséggel kiállja a mindenben a próbát.
23. És Isten tudta hogy Ábrahám lelke hűséges minden csapásban melyet rámért, mert már próbára tette a királyok kincsével és aztán feleségével mikor elvette tőle.
24. Azután Ismáellel és Hágárral szolgálójával, elküldve őket, és minden próbánál szívét hűségesnek találta.
25. Lelkét nem cserélte fel és nem habozott cselekedni mert hűséges volt és az Urat szerette.

18. fejezet
1. És szólt az Úr Ábrahámhoz, mondván: Ábrahám, és szólt itt vagyok.
2. És szólt neki, vedd szeretett fiadat Izsákot, és menj magad a magas hegyhez és emeld (áldozd) őt fel az egyik hegyen melyet mondok néked.
3. És felkelt onnan reggel, felnyergelte nőstény szamarát, és magával vitte két szolgáját és fiát Izsákot, és égőáldozathoz való fát hasított, és ment a helyig három napon át és látta a helyet messziről.
4. És kúthoz érkezett, és szólt a szolgáihoz maradjatok itt a nőstény szamárral, és én és a gyerek odáig megyünk és leborulunk és visszatérünk hozzátok.
5. És vette az égőáldozatnak való fát és fia Izsák vállára tette, és kézbe vette a tűzet és a kést, és mentek ketten együtt addig a helyig.
6. És szólt Izsák az apjának, és szólt: apám, és szólt: itt vagyok fiam. És szólt: íme a kés és a fák, de hol az égőáldozatnak való bárány, apám?
7. És szólt: Isten talál magának égőáldozatnak való bárányt fiam. És az Isten hegyének helyéhez érkezett.
8. És oltárt épített és elrendezte a fákat az oltáron, és fogta fiát Izsákot és a fákra tette az oltár tetejére.
9. És nyúlt a kezével hogy vegye a kést és levágja a fiát Izsákot.
10. És én előtte állok és a Másztemá herceg előtt, és szólt az Úr: szólj neki nehogy kezet emeljen a gyerekre és ne tegyen vele semmit, mert tudom ő az Istent féli.
11. És szólítottam őt az égből és mondtam neki: Ábrahám Ábrahám, és megrettent és szólt: itt vagyok.
12. És szólt neki: ne emeld kezedet a gyerekre és ne tégy vele semmit, mert most megtudtam, hogy te Istent féled, és nem sajnáltad tőlem fiadat, elsőszülöttedet.
13. És szégyenpír borította el herceg Másztemá arcát.
14. És Ábrahám felemelte szemeit és látta íme kos szarvaival fennakadva, és Ábrahám ment és fogta a kost és felemelte (feláldozta) égőáldozatul fia helyett.
15. És Ábrahám úgy hívta annak a helynek a nevét, az Úr meglátta, vagy ahogy mondják, az Úr meglátta, ez Cion hegye.
16. És szólt az Úr Ábrahámnak a nevén másodszor az égből, amint megparancsolta nekem, hogy szóljak hozzá az Úr nevében.
17. És szólt: magamban megesküdtem mondta az Úr, mivel ezt a dolgot cselekedted és nem sajnáltad tőlem a fiadat, elsőszülöttedet, akit szerettél.
18. Mert igazán áldva áldalak és sokká sokasítom magodat, mint az ég csillagai és mint a homok a tengerparton és magod örökli ellensége kapuját.
19. És megáldattak magodban a föld nemzetei mivel hallgattál hangomra, és mindenkinek megmutattad hogy hűséges vagy hozzám mindenben amit neked parancsoltam menj békével.
20. És Ábrahám visszatért szolgáihoz és felkeltek és mentek együtt Beer Sevába, és Ábrahám Beer8 Sávánál lakott.
21. És ősidők óta megtartotta ezt az ünnepet örömmel, hét napig, és elnevezte az Úr ünnepének arról a hét napról, melyen ment és visszatért békében.
22. Aztán eldöntetett és megíratott az ég tábláira Izraelnek és mag­vának hogy hét napig örömmel ünnepeljen.
Midrás Tánhumá, vájérá9 (23)

Izsák ekkor már egy felnőtt férfi volt. A Tóra szerint akkor született, amikor Ábrahám 100 éves, Sára (Szārā -שָׂרָה) pedig 90 éves volt (Mózes I. 17,17 ).

A középkor legnagyobb T'nákh és a Talmud szaktekintélyének, Rásinak (Rabbi Slomo Jiccháki; 1040 - 1105) a magyarázatai elfogadottak az ószövetségi vallásos körökben:

http://www.or-zse.hu/resp/hallgatoi/ronatamas2003.htm
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
RABBI SLOMÓ JICCHÁKI - RÁSI (1040 - 1105)
Rási, rabbi Slomó Jiccháki 1040-ben született Troyes champagne-i városban. Egy legenda szerint (melyet sokan elvetnek, és valószínűtlennek tartanak) abban az évben született, melyben Rabbénu Gerson, a Gálut Fényessége elhalálozott, s így beteljesült az Írás: "a nap lementével újra feltűnt a nap." Rási a leghíresebb askenáz jesívákban, előbb Mainzban, majd Wormsban végezte tanulmányait. A diaszpóra minden országában a Biblia és a Talmud legnagyobb magyarázójaként ismerik el. Alig van olyan Talmud- vagy Biblia-kiadás, melyhez nem csatolják az ő kommentárját. Az első nyomtatott héber könyv, amely az olaszországi Reggio di Calabriában jelent meg 1475-ben, Rási kommentárja a Tórához.

http://www.zsido.com/upload/attachments ... vajera.pdf
A Rási kommentár a Tórához
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(7. old.) Bevezetés
A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermeléssel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási
lyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a „Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják.

Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát adják.
Budapest, 5769. niszán 14., erev peszách
Oberlander Báruch

Rási szerint Sára akkor halt meg 127 éves korában (Mózes I. 23,1) , amikor férje megpróbálta Izsákot feláldozni:

http://www.zsido.com/upload/attachments ... 0szara.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(264. old.) – ...hogy meggyászolja Sárát és megsirassa. – A Tóra egymás mellett említi Sára halálát és Izsák feláldozását,2 – mivel mikor eljutott hozzá (Sárához) a hír,
– hogy fia feláldozásra kerül, – amit kis híján meg is tettek, – akkor szállt el belőle a lélek – és meghalt.

http://www.zsido.com/upload/attachments ... vajera.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(257. old) Ábrahám fölemelte szemét és íme, látott utána egy kost, amely szarvával megakadt a bozótban; odament Ábrahám, megfogta a kost és azt áldozta égőáldozatul fia helyett. (1Mózes 22:13.) – egy kost.326 – [Kifejezetten] erre a célra lett előkészítve – a Teremtés hat napja során.327

327 Vagyis a - (vöhiné ájil) egy különleges kosra történő utalás.

(258-259. old.) – [Vagyis] az után, hogy az angyal azt mondta neki: – „Ne nyújtsd ki kezedet,” – megpillantotta a [bozótba] gabalyodva. – Onkelosz ezt szem előtt tartva fordítja így: – „És Ábrahám e [szavakat] követően fölemelte tekintetét.”328 – a bozótban. – Egy fa [ágai között]. – szarvával. – Mert [éppen] Ábrahám felé futott, – de a Sátán megragadta és megakasztotta a fák között, – hogy feltartóztassa.

- fia helyett.329 – Ha egyszer már le lett írva, hogy „és azt áldozta égőáldozatul,” – akkor már nem hiányzik semmi a versből. Akkor hát miért [áll a versben az, hogy]
„fia helyett”? – [Azért, mert] a szolgálat minden egyes [aktusa előtt], – amelyet [Ábrahám] elvégzett, – így imádkozott: – „Legyen [Isten] akarata, – hogy ez [az aktus] úgy tekintessék, mintha – a fiammal cselekedtem volna meg; – mintha a fiamat vágtam volna le, – mintha az ő vérét hintettem volna, – mintha a fiamat nyúztam volna meg, – mintha ő égett volna el és vált volna hamuvá.”

És Ábrahám elnevezte azt a helyet: Az Örökkévaló lát; ahogy ma mondják: Az Örökkévaló hegyén látható lesz. (1Mózes 22:14.) – Az Örökkévaló lát. – Az egyszerű jelentés
megegyezik Onkelosz fordításával: – az Örökkévaló kiválasztja ezt a helyet, – hogy rajta nyugtassa az Ő Szent Jelenlétét, – és az ott bemutatandó áldozatok számára.
– ahogy ma mondják. – Az eljövendő nemzedékek azt mondják majd róla: – „Ezen a hegyen az Örökkévaló megmutatkozik népe előtt. – ma. – [Vagyis] az eljövendő napokon, – mint a „mind a mai napig” kifejezésben, – amely mindenhol olvasható a Szentírásban. – Mert minden eljövendő nemzedék, – aki olvasni fogja ezt a verset, – azt fogja mondani: – „mind a mai napig,” – utalva [ezzel] arra a napra, amelyen [éppen] léteznek. – A midrási magyarázat [a következő]: – Isten látni fogja330 ezt az ákédá-t, – hogy megbocsáthasson Izraelnek minden évben331, – és megóvja őket a büntetéstől. – Hogy elmondhassuk: „Ezen a napon,” – minden eljövendő nemzedékben, – az Örökkévaló hegyén látni lehet majd – Izsák hamvait – az engesztelés céljából felhalmozva.

http://www.zsido.com/upload/attachments ... toldot.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (-) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(298. old.)
Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.) – negyvenéves.4 – Ugyanis amikor Ábrahám visszatért a Morijá hegyéről, – hírt kapott Rebeka születéséről. – Izsák pedig [ekkor] harminchét éves volt, – mert ekkor történt, hogy Sára meghalt. – És Izsák születésétől az ákédá-ig5, – amikor Sára meghalt, – harminchét év telt el.

5 Az ákédá „megkötözés”-t jelent. Ezzel a héber szóval utalunk arra az eseményre, amikor Ábrahám megkötözte Izsákot, hogy feláldozza az Örökkévalónak az Ő parancsára.

(299. old.) Toldot (1Mózes 25:19–28:9)
Sára kilencven éves volt Izsák születésekor – és százhuszonhét, amikor meghalt [ti. ő maga, vagyis Sára]. – Mert írva van: – „És volt Sárának élete, stb.,”6 – vagyis Izsák harminchét éves volt, – és Rebeka ekkor7 született. – [Izsák] várt, amíg [Rebeka] alkalmassá nem vált a házasságra, – ez a hároméves kor, – és akkor feleségül vette.

7 Vagyis amikor Izsák harminchét éves volt.

Rási egy különleges kosról tett említést, ami úgymond (kifejezetten) erre a célra lett előkészítve a Teremtés hat napja során.

Az "angyal", aki megjelent Ábrahámnak a Morija-hegyen, az nem volt más, mint maga JHVH (Marduk, Ámon, Zeusz, Jupiter, Wotan/Odin, stb.), azaz a kozmikus Krisztus.

Az ószövetségi vallásos hagyományok szerint a manapság is vallási célokra használatos sófár (שופר) első példánya az említett különleges kos szarvaiból készült, melyet Ábrahám leölt a fia helyett a Morija-hegyen (Mózes I. 22,13). Az elképzelések értelmében ennek a Sófárnak a hangja hallatszott a Sínai-hegyen is, amikor úgymond a feltételezett Mózes szövetséget kötött JHVH-val, és a "végidőkre", azaz napjainkra várt ószövetségi messiásnak, Immánuelnek az eljövetelekor (születésekor) is ez fog megszólalni:

http://mazsihisz.hu/ujev--ros-hassana--27.html
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Újév (Rós Hássáná)
A kos szarvából készült kürt a legrégibb zsidó hangszer. Az ünnepen Izsák feláldoztatási kísérletére emlékeznek. A második nap bibliai olvasmánya is ez. A legenda szerint az első sófár az Izsákot helyettesítő kos szarvából készült. A sófárfúvás már a Talmudban is a rossz szellem elűzését szolgálja.

Sófárt fújtak baj eltávoztatására, temetésen, esőt kérő szertartáson; fekete sófárt a kiátkozásnál. Sófárral várják a Messiást az idők végén (Jes. 27: 13.).

http://www.zsido.hu/vallas/ujev3.htm
Raj Tamás fõrabbi
Jom truá — A riadó napja
Rendkívül sok bibliai történet fûzõdik hozzá: a hagyomány szerint az elsõ sófár annak a kosnak a szarvából készült, amelyet Ábrahám õsapánk áldozott fel fia, Izsák helyett.

A sófár hangjai szinte végigkísérték a zsidó nép egész történetét. Ez a hangszer szólalt meg akkor, amikor kivonultunk Egyiptomból, a "szolgaság házából", ez kísérte a Szináj hegyénél az Örökkévaló által adott Tízparancsolat szavait.

Természetesen az sem véletlen hogy a három hang közül épp a harmadikat emeli ki az (a 89. zsoltárból vett) imádság is, amelyet ros hasaná, újév napján, közvetlenül a sófárfúvás után, hagyományosan szép dallammal mindmáig énekelünk:
ÁSRÉ HAÁM JODÉ TRUÁ, HASÉM, BEÓR PANECHÁ JEHALÉCHUN — “Boldog a nép, amely érti a sófár bíztató hangját: Örökkévaló, a Te fényedben járnak õk”.

http://www.zsido.hu/vallas/elul.htm
Elul: a megtérés hónapja
A hagyomány szerint az elso sófár annak a kosnak a szarvából készült, amelyet Ábrahám õsapánk áldozott fel fia, Izsák helyett - Isten akaratara - a Mórija hegyén. Õseink (köztük Ábrahám, az elsõ héber) fõként pásztorok voltak.

A sófár hangjai szinte végigkísérték a zsidó nép egész történetét. Ez a hangszer szólalt meg akkor, amikor kivonultunk Egyiptomból, a "szolgaság házából", ez kísérte a Szináj hegyénél az örökkévaló által adott Tízparancsolat szavait. A sófár hangjára omlottak össze Jerikó falai, mielõtt Izrael fiai elfoglalták volna, és hitünk szerint ez a hang jelzi majd a megváltás kezdetét.
Raj Tamás fõrabbi

http://www.zsido.hu/vallas/szimbol.htm
http://www.zsidomuzeum.hu/index.php?pag ... ery&fgid=3
Zsidó vallási szimbólumok
7. A sófár
A zsidó vallási és művészeti élet egyik legjellegzetesebb tartozéka ez az ősi hangszer, a sófár, amely még a nomád pásztorkodás korából ered: egyszerű kosszarv, amelyet megtisztítanak, hegyét levágják, és máris fújható. Rendkívül sok bibliai történet fűződik hozzá: a hagyomány szerint az első sófár annak a kosnak a szarvából készült, amelyet a Biblia szerint Ábrahám áldozott fel fia, Izsák helyett.

A sófár hangjai szinte végigkísérték a zsidó nép egész történetét. Ez a hangszer szólalt meg akkor, amikor csodálatos módon kivonultak Egyiptomból, a “szolgaság házából”, ez kísérte a Szináj hegyénél az Örökkévaló által adott Tízparancsolat szavait. A sófár hangjára omlottak össze Jerikó falai, mielőtt Izrael fiai elfoglalták volna, és a zsidó néphit szerint ez a hang jelzi majd a megváltás kezdetét, a Messiás eljövetelét.
Raj Tamás
(Részlet a „Zsidó tárgyak mûvészete” címû könyvbõl)

http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
Jeruzsálemben mindmáig ismerik azt a népi legendát, amely szerint, ha eljön a messiás, az Olajfák hegyén megszólal majd a sófár, az õsi bibliai kürt, hadd hallja mindenki, s készüljön fel a szent pillanatra.
Raj Tamás

http://hagyomanyaink.blogspot.com/2009/ ... 70_13.html
Sófár
Az utolsó, hosszú sófárhang, a tekiah gedolah, már más jelentést hordoz, ez már sokkal vidámabb, mert ez azt juttatja eszünkbe, hogy majd egyszer az összes száműzetésben élő zsidó összegyűlik a Szent Földön annak a nagy sófárnak a hangjára, amit az eljövendő Messiás fog megfújni.

A sófár egy kosnak a szarva. Arra a kosra emlékeztet minket, amit Izsák helyett kellett Ábrahámnak feláldoznia.

http://www.mtv.hu/modernkepmesek/cikk.php?id=64572
http://www.hitkozseg.hu/modules.php?op= ... ry&page=31
A hagyomány szerint a Sófár hangja hallatszott a Sínai kinyilatkoztatás alkalmával. S ez a hang jelzi a Messiás eljövetelét is. Így válik történetünk egésszé.

http://www.hit.hu/article.html?id=213
Rós hasaná – a kürtzengés ünnepe
A kürt jelzi, ha Istennél lejár egy határidő, vagy megtörténik egy komoly apokaliptikus beavatkozás. Amúgy a sófár a héber írásokban Istennek az eljövetelét, a néppel való szövetségkötést és találkozást szimbolizálja.

Az Egyház elragadtatása az utolsó sófárjelzés pillanatában, hirtelen fog bekövetkezni. A szentek eltávoznak, kiemeltetnek ebből a világból. A hívők számára az az elsődleges program tehát, hogy jól munkálkodjanak az aratásban, hogy készek és alkalmasak legyenek az Úrral való találkozásra.

http://kitekinto.hu/iszlam/2010/09/08/itt_a_zsido_ujev/
2010. szeptember 8.
Itt a zsidó újév
Ilyenkor a hívők este a zsinagógában ünneplik az újévet, ahol áldást mondanak, majd megfújják az általában kos szarvából készült sófárt, amely arra a kosra emlékeztet, amelyet Ábrahám kapott, hogy fia helyett feláldozza. A hagyomány szerint a sófár hangja hallatszott a sínai kinyilatkoztatás alkalmával, és ez jelzi majd a Messiás eljövetelét.

http://www.hhrf.org/nepujsag/07sep/7nu0913t.htm
http://www.bpi.hu/index.php?action=full ... tegory=299
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=18312
2007. szeptember 14. 08:00
A teremtésre emlékeznek a zsidó újévkor
A zsinagógában áldást mondanak, majd megfújják a sófárt (ez eredetileg kosszarv, amely az Ábrahám által feláldozni kívánt fia helyett kapott kosra emlékeztet). A hagyomány szerint a sófár hangja hallatszott a sínai kinyilatkoztatás alkalmával, ez jelzi majd a Messiás eljövetelét,...

http://zsido.com/konyvek/zsido_tudomany ... a_hangokat
http://zsido.pontez.hu/konyvek/Zsid%F3+ ... ./177/2259 (már nem lehet elérni)
2002. április 12–14.
Zsidó Tudományok hétvégi szemináriuma 1.
Chászid filozófia
a lubavicsi rebbe, Menáchem Mendel
Schneerson rabbi írásai alapján
Látni a hangokat
Ami Jismáél rabbi nézetét illeti, azzal kapcsolatban az a kérdés vetődik fel, hogy voltaképpen mit is akar mondani nekünk ez a vers. A Tóra már leírta az Örökkévaló Szináj-hegyi leereszkedését kísérő mennydörgést, a sófár harsogását, a villámlást, a tüzet és a füstöt.

Szináj hegyénél felnyílt a szemünk: „láttuk Izráel Istenét”.

http://yachad.israel-live.de/msd/2003/10-feiertage.htm
Sept/Okt 2003
Rosh HaShana
Das Shofar
Das Shofar, ein Widderhorn, das älteste und seelenvollste aller Blasinstrumente, hat viele Bedeutungen. Es verkündet u.a. die Krönung G’ttes als König des Universums, es weckt uns auf um Reue zu empfinden und zu G’tt zurückzukehren (Teschuwa). Es erinnert uns an das Shofar, das am Berg Sinai gehört wurde, als wir die Gebote G’ttes für alle Zeiten akzeptierten, das Shofar repräsentiert den einfachen ursprünglichen Schrei aus der Tiefe der Seele, es nimmt den Ruf des großen Shofar vorweg, den G’tt ertönen lassen wird, wenn Moshiach kommt.
--A sófár
A sófár, egy kosszarv, a legöregebb és lélektelibb az összes fúvóshangszer közül, sok jelentése van. Ez adja hírül Isten megkoronázását, mint az Univerzum királyát, ez felhívja a figyelmünket Istenhez való visszatérésre (Teschuwa).
Ez emlékeztet bennünket a sófárra, amit a Sínai-hegyen lehetett hallani, amint mi Isten parancsait minden időkre akceptáltuk, a sófár reprezentálja az eredetileg természetes kiáltást a lélek mélységéből, ez megelőzi a nagy sófár hívását, amit az Isten fog megszólaltatni, amikor a Messiás jön.--

A vallási mítoszokban a hegyeken történő misztikus események Istennel, istenekkel történő találkozásra utalnak. Ez volt a helyzet a Mórija hegyhez kötött emberáldozat kísérletével, a Sínai-hegyhez utalt Istennel kapcsolatos szövetségkötéssel; Apollón szent hegyével, a Parnasszosszal, a Helikon-heggyel vagy az Olümposszal; a hindu és buddhista kozmológia szent hegyével, a Meruval; a perzsa Alborj(Alborz)-heggyel; az arab Qaf-heggyel; a Grál-legendák Montsalvat-ával ("Gyógyulás-hegyével"); és még sorolhatnám... Ezek a szakrális "helyek" leginkább spirituális jelentőséggel bírnak.
Asztrológiai és kabbalisztikus szemponból viszont logikus módon kozmikus konstellációkra utalnak.

Az ószövetségi írások a Sófár helyett kürtöt, az újszövetségiek pedig harsonát illetve trombitát emlegetnek:

Mózes II.
19,11 Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre.
19,12 És vonj határt a nép körül, és mondd: Őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek! Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt.
19,13 Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni; akár állat, akár ember az, nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre.

19,16 A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban.

19,18 A Sínai-hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett.
19,19 A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki.
19,20 Leszállt tehát az Úr a Sínai-hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment.

Ézsaiás
27,13 Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.

Zsoltárok
47,6 Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr.


Máté evangéliuma
24,23 Az Emberfia eljövetele (Mk 13,21-37; Lk 17,23-27.34-37; 21,25-31; 12,39-40)
"Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek!
24,24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.
24,25 Íme, előre megmondtam nektek!
24,26 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek!
24,27 Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.
24,28 Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk."
24,29 "Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.
24,30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.
24,31 És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig."

Pál levele a thesszalonikaiakhoz
4,13 A feltámadás rendje Krisztus eljövetelekor
Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.
4,14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.
4,15 Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat.
4,16 Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak,

Pál első levele a korinthusiakhoz
15,52 Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.

Jelenések könyve
8,1 A hetedik pecsét. A hét trombita
Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig.
8,2 És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita.


Rási arra utal, hogy Izsák jövendőbeli felesége, Rebeka (Rivka) akkortájt született, amikor Ábrahám megkísérelte Izsákot feláldozni. Ebből arra lehet következtetni, hogy feltételezhetően ugyanabban az időpontban:

http://www.zsido.com/upload/attachments ... vajera.pdf
פֵּירוּשׁ רַשִׁ"י לַתּוֹרָה
A RÁSI KOMMENTÁR
A TÓRÁHOZ
Mózes első könyve
Széfer Brésit – סֵפֶר בְּרֵאשִׁית
Kiadja a
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME
BUDAPEST, 2009
ISBN: 978-963-9743-19-9
(* saját megjegyzés: ahol az alábbi jel (–) látható, ott héber szavak vannak az eredeti szövegben)

(260. old.) És történt e szavak után, hogy hírül adták Ábrahámnak, mondván: Íme
Milka is szült fiakat Náchornak, a fivérednek. (1Mózes 22:20.)
És történt e szavak után, hogy hírül adták... [Hogyan kapcsolódik ez az előzőekhez?] – Visszatérvén a Moriá hegyéről, – Ábrahám tűnődve mondta:– „Ha levágtam volna a fiamat, – akkor most fiam nélkül maradtam volna. – Össze kellett volna már házasítanom – Ánér, Eskol, vagy Mámré valamelyik lányával.” – Mire tudtára adta az Örökkévaló, – hogy Rebeka, az ő [vagyis Izsák] kiszemelt párja, megszületett. – Így kell érteni azt, hogy „ezen szavak után”, – vagyis azon gondolt szavai után, – amelyek a feláldozás következtében
[fogantak meg és] hangzottak el.

(261. old.) És Betuél nemzette Rebekát; ezt a nyolcat szülte Milka Náhornak,
Ábrahám fivérének. (1Mózes 22:23.)
– És Betuél nemzette Rebekát. – Mindezen genealógiák – csupán ezen vers kedvéért lettek lejegyezve.

Rási szerint a 40 éves Izsák 3 éves korában tette magáévá Rebekát, a bibliai vallások ősanyját, aki önkéntesen vállalta ezt (Mózes I. 24,58)...


Az Ószövetség kozmikus misztériumának a kezdeti sarkalatos pontja Ábrahám emberáltozatkísérlete, majd ezt követi a feltételezett Mózes nevével fémjelzett sínai szövetségkötés, és a végkifejlett pedig a "végidőkre", azaz napjainkra bekalkulált messiás, Immánuel születése. Ezzel szemben szerintem a valóságos kezdeti sarkalatos pont az Ezsdrásék által megalkotott Tóra volt, amit egy kifejezetten ritka kozmikus kereszt realizálódása motiválhatott. Annyi biztos viszont, hogy az említett négy esemény azonos felépítésű kozmikus keresztek kialakulásához utalhatóak, melyek értelemszerűen a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásai voltak:

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntő; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán; -Mars quadrat:24,3°Bika; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
(8,8°)
- A Tóra szerint Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égő áldozatként JHVH-nak feláldozni, de az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt szellemének a sugallatára megváltoztatta a tervét...
- Izsák feleségének, Rebekának a születése


-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos; -Mars quadrat:10,8°Rák; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(6,9°)
(részleges-partiell napfogyatkozás!)
- Az ószövetségi magyarázatok szerint a Sínai-hegyen Mózes átvette Istentől a Tízparancsolatot és örök szövetséget kötött vele.

Sínai szövetségkötés a kereszt égisze alatt

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő
(7,3°)
- Purim kozmikus háttere
- Tóra megalkotásának a kozmikus motivációja
- Buddha (Siddhartha Gautama) születése

A Tóra keletkezése, Purim

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.

Immánuel, az Ószövetség messiása

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának a kísérletétől Immánuel születési időponjával bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) 14 darab azonos felépítésű kozmikus kereszt realizálódott, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye" - "Lucifer szeme") utal. A 14. keresztet (1999.08.11.), amit már említettem, a "mindent látó szem" jelképez, és az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:


Bild


Mint ahogy azt a "Betlehemi csillag" tanulmányomban részletezem, a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásait felépítő égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) együttállásai 1089 év múltával közelítőlegese ugyanott realizálódnak a Zodiákusban. A Tóra megírását motiváló kozmikus kereszt kialakulását követően 1089 év múlva egy hasonló felépítésű és elhelyezkedésű kereszt jött létre, ami a véleményem szerint a Mohamed nevével fémjelzett Korán megalkotásának volt az ihletője:

639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,6°Bika; -Uránusz oppozíció:20,3°Skorpió; -Mars quadrat:22,9°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:22°Vízöntő
(3,3°)
- Az arabok elfoglalják Jeruzsálemet
- A vallásos zsidók ezidő óta keseregnek a Siratófalnál, a templomuk elvesztése miatt, és imádkoznak a messiásuk mielőbbi eljöveteléért
- A Jokhang Templom Siddhartha Gautama (Buddha) születését követő 1089. évben épült fel

Az arabok elfoglalják Jeruzsálemet

Ezt kizárólagosan azért említettem itt meg, mivel a Korán igazolhatóan az Ó- és Újszövetség magyarázatainak az ötvezeteként született meg. Az iszlám szerint Ábrahám nem Izsákot akarta feláldozni a Morija-hegyen, hanem Iszmáelt, a muszlimok ősapját... A saját egyéni véleményem viszont az, hogy se Ábrahám, se pedig Mózes nem voltak valós személyek, hanem az Ezsdrásék által visszamenőlegesen megalkotott vallástörténet életrehívott szereplői, amit több más kutató is vall.

Az ószövetségi magyarázatok Ábrahámjának a valóságos történelmi személyét rajtam kívül még számos bibliakutató, régész, történész vonja joggal kétségbe:

http://epa.niif.hu/00700/00775/00022/1127-1131.html
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2000/9.
Szentségtörő régészek a Szentföldön
Amikor szóba került, hogy Izrael a béketeremtés első gesztusaként átadja a palesztinoknak Hebron város nyugati felét, egy izraeli tévéstáb meghívta Israel Finkelstein professzort, a telavivi egyetem régészét a helyszínre, a Mahpéla-barlanghoz, amely a közhit szerint Ábrahám, Izsák, Jákob és más ősatyák sírja. Sok zsidó telepes ugyanis azon a címen nem akarta elhagyni a kiürítendő kerületet, hogy ez a zsidó örökség része, hiszen itt temették el a pátriárkákat, következésképp joguk van bárhol a város területén élni.

Általános felzúdulást keltett a professzor nyilatkozata. Kijelentette, hogy a pátriárkák nem valós történelmi alakok, és a nekik tulajdonított sírok Nagy Heródes király uralkodása (i. e. 37-4) idején, több mint másfél ezer évvel Ábrahám és utódai feltételezett kora után készültek.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellscha ... 78,00.html
21.12.2008
ISRAELISCHER OBERRABBINER METZGER
"Mein Traum ist eine Uno der Religionen"
--Izraeli főrabbi Metzger
"Az én álmom a vallásoknak egy ENSZ-e"--

Jona Metzger fotója

SPIEGEL ONLINE: Warum gibt es dann eine Sonderbeziehung zwischen ihm und dem jüdischen Volk?
--Miért van akkor a zsidó nép és Ábrahám között egy különleges kapcsolat?--

Metzger: Im 1. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 12 steht: "Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden." Nach Isaaks Sohn Jakob, dessen Name später Israel wurde, werden Abrahams Nachkommen benannt. Aus ihm entsteht das auserwählte Volk der Juden.
--A Mózes I. 21,12-ben ez áll: "Mert csak Izsák után kell a te fajtád elnevezve legyen." Izsák fia, Jákób után, kinek a neve később Izrael lett, lettek Ábrahám lestármazottai elnevezve. Belőle jött létre Izrael népe.--

SPIEGEL ONLINE: Ist es für Sie wichtig, ob Abraham eine wirkliche historische Figur war? Historiker und Archäologen haben bislang keinen klaren Beweis für seine Existenz gefunden.
--Az Ön számára az lényeges, hogy Ábrahám egy valódi történelmi személyiség volt-e? Történészek és archeológusok eddig nem találtak világos bizonyítékot a személyének a létezésére.--

Metzger: Ich glaube daran, dass die Bibel die vollständige und wahre Geschichte der Welt darstellt. Wenn Historiker und Archäologen Hinweise finden, freuen wir uns, aber wir brauchen sie nicht.
--Én hiszek abban, hogy a Biblia a világ teljes és igaz történetét mutatja be. Ha a történészek és archeológusok utalást találnak, örülünk neki, azonban nekünk nincsen szükségünk ezekre.--
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 21:22

Anzeige
 

Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron