Pálos Rend misztériuma
A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai

Pálos Rend misztériuma

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:40

Klaus Matefi
Pálos Rend misztériuma

(Első rész)A középkori Magyarország területén létrejött Pálos Rend (Ordo Sancti Pauli primi eremitae) misztériumának a sikeres feltárásához feltétlenül célszerű, sőt szükséges a rend védőszentjének, szellemi példaképének, Thébai Remete Pálnak (~228 - ~341; általában a misztériumokkal kapcsolatos személyek életrajzi dátumai nem megbízhatóak...) az Alsó-Théba pusztaságában remeteként eltöltött életét, és az ehhez kapcsolódó legendákat (melyeket Athanáz és Jeromos foglalt írásba) tanulmányozni, összevetve, Boldog Özsébnek (~1200 - 1270) a Pilis erdőségébe vonulásának feltételezhető motivációjával.

http://palosrend.hu/dokumentum/palosrend.pdf
A PÁLOSOK NYOMÁBAN
„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.” (Pázmány Péter)

Közösségük égi patrónusává Remete Szent Pált tették meg, s magukat "Első Remete Szent Pál testvéreinek" nevezték. Mivel az első monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a "Szent Kereszt testvéreinek" is hívták őket.

Link
Kép
Remete Szent Pál

Remete Pál fiatalsága a Gaius Messius Quintus Traianus Decius római császár (249 - 251-ig uralkodott?...) által elrendelt keresztényüldözés idejére esett.

Link
Kép

Kép
Decius császár pénzérméi

Az őskeresztények által a Római Birodalomban (Imperium Romanum) tejesztett Pál-féle kereszténység eszméi aláásták a saját nemzeti vallásra épült császárság tekintélyét és hatalmát, ezért Decius császár úgy döntött, hogy a kereszténység visszaszorításával ismét stabilizálja a birodalmát és hatalmát.

Link
Kép
A Római Birodalom i.sz. 210-ben

http://lexikon.katolikus.hu/K/kereszt%C ... 3%A9s.html
Magyar Katolikus Lexikon
keresztényüldözés (lat. persecutio christianorum):
A tervszerű ~t Decius cs. indította meg. 249. XII: rendeletet adott ki, hogy a nagy ker. egyhközs-ek elöljáróit fogják perbe és a szokásos módon ítéljék el. 250 tavaszán elrendelte, hogy a cs. trónralépésének évfordulóján (dies natalis imperii) a birod. valamennyi alattvalója köteles áldozatot (supplicatio) bemutatni az állam isteneinek és a cs-nak, amiről a hatóságok igazolást (libellus) adtak. - Elhatározásában a néphangulat döntően befolyásolta, mert a birod. külső és belső bajainak okát a pogányság a kerségben kereste. Decius úgy gondolta, hogy az egységes államvallás fogja megmenteni a birod. egységét. Elrendelte, hogy mindenki, a nők és gyermekek is, mutasson be áldozatot az isteneknek, s vegyen részt az áldozati lakomán. Bevezette a kínzást, minek következtében sokan lettek félelemből hittagadóvá (lapsi), áldozatbemutatóvá (sacrificati, thurificati), v. igazolást szereztek be ezekről (libellatici).

A tervszerű ~ az egész birod-ra kiterjedt. Rómában az elsők között Fábián p. (ur. 236-250), Szicíliában Ágota, Galliában Saturninus pp., Szmirnában Pionius pap lett vt. Babülasz antiochiai, Sándor jeruzsálemi pp. börtönben halt meg, Órigenészt megkínozták. Ciprián Karthagóban, Csodatevő Gergely Neocaesareában, Dénes Alexandriában úgy menekült meg, hogy sikerült elrejtőznie. Egyiptomban a ker-ek nagy számban menekültek a sivatagba (→remeteség, Remete Szt Pál).

Gallus cs. (ur. 251-53) alatt a ker-eket tették felelőssé a járványért.

Thébai Remete Pál őskeresztény volt. Sógora ezért feljelentette a hatóságoknál, így nem volt más választása, mint hogy az Alsó-Théba pusztaságába meneküljön a várható felelősségrevonás elől:

http://www.palosrend.hu/remetepal.htm
Első Remete Szent Pál
249-ben kitört a Decius-féle keresztényüldözés. Az ifjú Pál a vértanúk mellett olyan keresztényekkel is találkozott, akik - megtörve a kínzásoktól - megtagadták hitüket. Talán ő sem érezte magát elég érősnek a vértanúsághoz. Mivel félt sógorától, hogy feljelenti őt, vidéki házába húzódott. Nővére férje valóban feljelentette Pált a római hatóságoknál, ezért menekülnie kellett.

A magyarázatok szerint Remete Pál 113 évet élt, ebből ~90/98 évet remeteként. A vele kapcsolatos kapcsolatos misztériumra egyegyértelmű utalásokat találunk az alábbi idézetekben:

http://palosrend.hu/cikkek_elemei/torok ... _PALOS.doc
SZERZETESRENDEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
TÖRÖK JÓZSEF ─ LEGEZA LÁSZLÓ ─ SZACSVAY PÉTER
PÁLOSOK
MIKES KIADÓ
BUDAPEST
1996
ISBN 963 8130 12 1
A korabeli irodalmi eszköz használatának jelentőségét a maga helyére téve biztosnak lehet venni, hogy Remete Szent Pál történelmi személy, még ha nem is tudni pontosan valamennyi életrajzi adatát. A legfontosabb a remetéskedése és az, hogy Isten szavát meghallotta a sivatagban, kiüresítette önmagát, vagyis lemondott az emberi vágyakról, hogy teljesen Isten töltse be.

S mialatt az üldözések végeztére várt, egyre jobban megszerette a zord, sziklás sivatagot, ami nappal katlan-forróságúra hevült, éjszaka pedig dermesztő hidegnek adott otthont. Jártában-keltében végül egy olyan hegyre bukkant, amelynek tövében jókora barlang rejtőzött. A bejáratot eltorlaszoló követ nagy nehezen odább gördítette, s várakozással teli kíváncsisággal nézte a barlang mélyébe vezető tágas járatot, amelynek túlsó végén, ismét a szabad ég alatt, öreg pálmafa ágai zöldelltek hívogatón... Pál megszerette ezt az oázist és megtelepedett. Mintha maga Isten ajánlotta volna föl neki ezt a lakot, s egész életét itt élte le, imádságban és magányban. Étel gyanánt a pálmafa gyümölcse szolgált, meg egy holló táplálta, ugyanis naponta megjelent, csőrében egy fél kenyérrel, amit Pálnak hozott. Víz is akadt, hiszen a pálmafa sem szomjazhatott. Ruházatról ugyancsak a pálmafa gondoskodott Pál ügyességének közbejöttével, aki a fa leveleiből készített magának öltözéket.

REMETE SZENT PÁL ÉLETE
A pusztaság másik végében többen is remetéskedtek hosszú évek óta. Antal, mint jóságos atya irányította imádságban, munkában gazdag életüket. Bár Antalt többször ostromolták kísértések, ő erős maradt. Egyszer azonban az a hiú és ostoba gondolata támadt, hogy a sivatagban nincs nála tökéletesebb remete. Az Úr, aki törődik szolgáival, jóságos volt hozzá: álmában figyelmeztette, hogy van nála buzgóbb, szentebb remete is, akit hiú gondolatainak gyorsabb és biztosabb legyőzése végett mihamar keressen föl. Alig virradt, amikor a tiszteletre méltó öreg remete elindult, „T” betű alakjában végződő botjára támaszkodva segítette vénséges tagjait. Nem tétovázott, hanem bátran haladt előre, a pusztaság ismeretlen tájain át: „Hiszem, hogy Isten, amit nekem megígért, meg is adja”.

Beesteledett, sötétség borult a félelmetes, sziklás tájra. Végre, a sötétben Antal valami kevéske fényt látott, sietve tartott hát az imbolygó lángocska irányában. Közben megbotlott, s a zajra a barlangban, mert onnan szűrődött ki a világosság, Pál fölfigyelt és abbahagyta az imádságot, barlangja ajtaját pedig eltorlaszolta, amint kóbor, idegen vadállatok miatt szokta tenni éjszakánként. A környéken lakó oroszlánok s egyéb állatok jól ismerték, nem bántották volna. Pál eszében megfordult az is, hátha gonosz szándékú ember akarna hozzá a vendégbarátság örve alatt behatolni. Legalább hatvan éve nem látott embert, miért akarna most látni? Az agg Antal a hosszú gyaloglástól fáradtan a küszöbre roskadt és hosszan könyörgött bebocsátásért, hogy a még nálánál is öregebb remete engedje be a barlangba. Pálban viaskodott a magány megőrzése iránti vágy és a felebaráti könyörület. A hosszas könyörgés megindította, Isten akaratát kezdte sejteni a látogató érkezésében és ezért derűs arccal bebocsátotta a sivatag porával borított jövevényt. A két élemedett korú remete egymás karjába borult, majd közös hálaadás következett. Az imádság után letelepedtek, beszélgetni kezdtek a magányos, remete élet veszélyeiről, vigasztalásairól. Alig vették észre az idő múlását. Hajnal érkeztével a nap első sugarai a feltámadott Krisztust juttatták eszükbe, ismét imádkoztak, hiszen a zsoltáros mondja: „Naponta hétszer dicsérlek téged, Uram, s éjszaka is felkelek, hogy neved magasztaljam.” Az imádság alatt szelíd világosság árasztotta el a tájat, a sötétségben oly félelmetes környék a fény visszatértével egyszerre barátságosabbnak tűnt. Már nem az alaktalan, sötét káosz, hanem a teremtett dolgok rendje uralta. Folytatták a szent társalgást, hiszen egész emberöltő tapasztalatait akarták egymással bőkezűen megosztani. A közeli pálmafa árnyéka egyre rövidült, jelezvén a delelő közeledtét. Holló érkezett, a pálmafa tetején habozás nélkül megtelepedett, kevés pihenő után a két aggastyán elé repült, és a csőrében tartott egész kenyeret letette, majd dolga végeztével kicsit tollászkodott, mintha a megszokott dicséretet várná, aztán szárnyra kapott és elrepült.

─ Az Úr ebédet küldött szolgáinak ─ szólalt meg. ─ Hatvan éve a holló útján naponta kapok fél kenyeret, de jöttödre Krisztus kétszeresére emelte katonája adagját, hogy harcostársának is jusson.

Egyszerre törték meg a kenyeret és fogyasztották el hálatelt szívvel, utána pedig forrásvizet ittak. Rövid pihenő után imádkozni kezdtek és zsoltározásban virrasztottak egész éjszaka

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... e39c849949
Magyarország védőszentje 545 éve óta, Remete Szent Pál
Már 113 éves volt és 90 évet töltött a pusztában imádság és elmélkedés között anélkül, hogy emberrel találkozott volna, amikor remete Szent Antal Isten parancsára meglátogatta őt. Sohasem látták, mégis néven szólították egymást, és istenes beszélgetésbe merültek, amikor délfelé egy holló egy egész kenyeret tett eléjük. A holló távozásával így szólt Szent Pál: „Látod, az Úr igazán jó és kegyes, küldött nekünk eledelt! Éppen hatvan éve, hogy naponta fél kenyeret kapok. Jöveteledre Krisztus most megkétszerezte az élelmet.” Nagy hálálkodással fogyasztották el az ételt, és amikor egy kissé felüdültek, ismét hálát adtak az Úrnak és az egész éjszakát Isten dicséretében töltötték. E szent együttlét után hatodnapra szent Pál lelke hófehéren, a próféták és apostolok korában, angyalseregtől körülvéve Szent Antal szemeláttára a mennyekbe szállt.

A történetírás szerint Remete Szent Pál testét a 12. században Konstantinápolyba, majd 1240-ben Velencébe vitték; innen Nagy Lajos királyunk alatt Magyarországra hozták és a Budaszentlőrincen épült pálos zárdában helyezték el.

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1890
A fehér barát a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890/00001/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(8-9. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos
De hogy visszatérjek oda, ahonnan elindultam, amikor már földön való mennyei
életének 113-ik évét töltötte be Szent Pál és egy másik pusztában Antal a kilencvenediket, ennek, mint maga szokta mondani, az a gondolata támadt (ostobán és hirtelen), hogy nincsen még a remeteségben olyan tökéletes szerzetes, mint ő. De éjszakai álmában megnyilatkoztatta néki az Úr, hogy van nála sokkal buzgóbb remete, akit sietve meg kell látogatnia. Nyomban, mihelyst kivilágosodott, elindult a tiszteletreméltó öreg, reszkető tagjait bottal támogatva,
maga sem tudta, merre. Már delelőn állott a nap és perzselőn sütött alá, mégsem tétovázott a már elkezdett úton, mondván: Hiszem, hogy megmutatja nekem Isten az ő szolgáját, kit megígért.

Ime — szólt Szent Pál — az Úr ebédet küldött nekünk : valóban Kegyes, valóban
Irgalmas ! Hatvan éve már, hogy félkenyeret kapok naponta, de a te jöttödre Krisztus megduplázta katonáinak porcióját.
Hálát adva tehát az Úrnak, mindketten leültek a kristályos forrás partjain.

http://palosrend.hu/dokumentum/palosrend.pdf
A PÁLOSOK NYOMÁBAN
A budaszentlőrinci monostor legfőbb támogatója Mátyás király volt, aki kedvenc pálosait nagyon szerette. Az uralkodó halálakor, 1490-ben a következőket írta róla évkönyvében a hálás Pálos rend: „A legjobb fejedelmet siratja a Pálos rend, amely elismeri, hogy egyrészt az egyik hollóstól, Isteni Pál atyánktól eredetét nyerte, másrészt a másik hollóstól, Mátyástól nem szerény anyagi javakat kapott s ezért gyászolva őt emlékezetében örökké megtartja.”

Link
Kép
Diego Velázquez: Remete Szent Antal és Remete Szent Pál

Link
Kép
Remete Szent Pál

Link
Kép
Budán előkerült faragott zárókő Remete Szent Pál ábrázolásával.

Link
Kép

Link
Kép

A fekete hollóval kapcsolatos tudnivalók:

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net ... htm#fekete
Szimbólumtár
Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

fekete: Az ősi sötétség, a káosz, az →éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe. A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma. A szégyen, a bánat, a lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a gonosz erőkhöz kötődik. • A hinduizmusban →Síva saktija, Káli (’fekete’) az isten energiájának pusztító aspektusát jeleníti meg, a pusztulás, a halál megtestesítője (→anyaistennő). • Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. →Hadész-Plutón/Orcus, Dis, →Hekaté, →Ozirisz/Szarapisz színe. Áldozati állataik is fekete színűek voltak (pl. Hadésznak fekete juhot áldoztak, míg az Olümposzon lakó isteneknek fehéret). • A zsidó hagyományban a királyság jelképe. • A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a Pokol, a bűnhődés jelképe. A Sátán különböző fekete színű állatokban ölt testet, pl. fekete →kecskebak (Goya: Boszorkányszombat; A nagy Bak c. képén, 1820–1823, Madrid, Prado); fekete →kutya (Goethe Faustjában); fekete →macska (Bulgakov: A Mester és Margarita). Az ördögök is megjelenhetnek ilyen alakban, valamint a mágusokhoz („fekete mágia”) és a boszorkányokhoz szintén fekete állatokat, általában macskát társítanak (→boszorkány, →ördögök/démonok). A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották. • Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe (→bölcsek köve, →holló).

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net ... holl%C3%B3
Szimbólumtár
Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

holló: Mint a madarak általában, az égi, isteni szféra és a földi világ közötti közvetítő. • Kínában az erő jelképe.

A Mithrasz-misztériumokban a beavatás első fokát jelezte; azt, aki az első beavatási szertartáson átesett, hollónak nevezték (→Mitra/Mithrasz). A perzsa hit szerint a napisten madara.

Mivel a hollót különösen okos madárnak tekintették, a jóslás képességét tulajdonították neki. Sztrabón szerint a holló jelzi a delphoi jósda bejáratát, tehát isteni közvetítő (Pindarosz ezt a szerepet a sasnak, míg Plutarkhosz a hattyúnak tulajdonítja, →köldök).

A germán és kelta mitológiában jósként szerepel.
A halál jelképe, megjelenése baljós előjel (Edda, Fáfnirölő Szigurd éneke, 34). Az →Ódin/Wotan vállán ülő két holló a gondolkodás és az emlékezet. A vándorló keltákat a monda szerint hollók vezérelték. • A mongol sámánok segítőszellemként tisztelik, valamint a sámánerő és a totemős megjelenítője is lehet. • A zsidó hagyományban a tisztátalanság, a halál, a pusztulás, a csalás szimbóluma (MTörv 14,14). Az özönvíz történetében →Noé elsőként hollót küldött, hogy jelet hozzon a szárazföldről, de a holló nem tért vissza, mert elegendő táplálékot talált a vízen úszó holttestekből. Úgy vélték, hogy a hollóanya cserbenhagyja fiókáit vagy korán kiűzi őket a fészekből, ha azok túl sok táplálékot kívánnak. Ekkor a róluk való gondoskodás Istenre marad (Zsolt 147,9; Jób 38,41); ennek következtében a keményszívűség megtestesítője. • A kereszténységben a pogányok, a tévtanítók, az elbukottak, azaz a bűnösök és a bűnök jelképe, néha magáé az ördögé. A bűnbeesés ábrázolásain gyakran látható a tudás fáján, ahonnan Éva gyümölcsöt szed. Minden rossz tulajdonsága ellenére Isten gyakran felhasználja terveinek eszközéül, hogy kiválasztottainak (1Kir 17,4–6), szentjeinek (pl. Szt. Benedeknek) eledelt vigyen (Szt. Hilarius magyarázatai a Ter 8,6, ill. az 1Kir 17-hez) (Velázquez: Remete Szent Antal meglátogatja Remete Szent Pált, 1642, Madrid, Prado).

Az alkímiában a koponyával és a sírral együtt a bomlás jelképe. A prima materiát, a →fekete anyagot kapcsolják hozzá, megtisztítandó hollófejnek nevezve azt (→ősanyag). A bölcsek kövének előállítási folyamatában a holló („negrido” állapot) átváltozik fehér galambbá (→bölcsek köve). • A gyűrűt csőrében tartó holló a Hunyadi-család címerállata, amely Mátyás király corvináin is látható. A beszélő név, a Corvin Mátyás is erre utal (lat. corvus ’holló’) (→gyűrű).

Az irodalomban leggyakrabban negatív jelentésben szerepel. Shakespeare Macbethjében a gonosztett előhírnöke: „Maga a holló is rekedt, / Mely falaim közé károgja Duncan végzetes útját.” E. A. Poe A holló c. versében a gonosz szimbóluma, amely sötétbe taszítja a lelket, megtámadja az értelmet. Mint az alvilági erők megtestesítője, Zrínyi eposzában a →sas, a mennyei madár ellentéte (Szigeti veszedelem, XV. 51); a varjak párjaként Arany János Vörös Rébék c. balladájában szerepel. Petőfi Szőke asszony, szőke asszony c. versében a boldogtalan sorsra utal, itt ellentétpárja a →hattyú; Minden virágnak c. költeményében így jelenik meg: „…fölöttem repdes / Sötét eszméim hollóserege.” Ady E nagy tivornyán c. világháborús versében a pusztulás madara: „Hollókkal és kóbor kutyákkal / Kész a lakoma.” →madár, →varjú [A. B.]

http://www.feketehollok.hu/szimbolika.htm
A Fekete Holló szimbolikája
A hollóról, önmagában: Lélekvivő madár, amely a két világ – az élők és a holtak világa – között képes haladni, érintve ezek határait. Több mitológiában az istenek küldötteként érkezik az emberekhez, a mesékben, mondákban különös, sötét aura lengi körül, még akkor is, ha élelmet hoz, vagy figyelmeztet a közelgő vészre. Ezen dolgok miatt titokzatos, kettős lénynek képzelték az elmúlt korok emberei, még az is előfordult, hogy megjelenése félelmet ébresztett, valószínűleg ez kékesfekete színének is köszönhető.

A holló 8 szárnytolla: Szárnya kiterjesztett, védelmezően vigyázza kincseit, amelyeket konok természete miatt nem akar feladni. A levegőbe ezek segítségével emelkedik, tehát képességeinek szimbólumai a szárnytollak, amelyek nélkül nem lenne képes semmire.
Ezért fontos, hogy a szárny minden része nagyon erős legyen.

A holló karmai: Mindkét lába négy körömmel kapaszkodik a világba, amelynek építőkőveiből ő maga is származik. Így tartja meg magát a kiválasztott helyen, mielőtt továbbrepülne. Szilárd támaszként szolgálnak számára a földön, de igazán otthon csak a levegőben érzi magát.

A holló 7 farktolla: A farktollak irányítják a holló repülését, ezek szabják meg, hogy életében mely tájakat keresi fel, s merre indul az élet útkereszteződéseinél. Három toll jobb oldalon, három bal oldalon, s egy középen.


Odin/Wotan-nak (aki nem volt más, mint Marduk, Amun, Zeusz, Jupiter, JHVH, kozmikus Krisztus, stb.) két fekete holló (Huginn és Muninn) volt a segítőtársa:

Link
Kép
Odin mit den beiden Wölfen Geri und Freki sowie den Raben Hugin und Munin, 1888

Link
Kép
Odin, der Göttervater

Link
Kép
Odin of Wodan (1832)

Link
Kép

Link
Kép
Bildnis von Odin auf einer Helmplatte des 7. Jahrhunderts

Mátyás király (1443 - 1490) címerállata egy gyűrűt tartó holló volt:

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1 ... ir%C3%A1ly
I. Mátyás magyar király
Ez a lap egy ellenőrzött változatarészletek megjelenítése/elrejtése
A Corvinus nevet Mátyás a család címeréről kapta, amely egy gyűrűt tartó hollót (latinul Corvus) ábrázolt. A Sziléziai Krónika szerint Mátyás király a kezéről egy vadászat alatt levette gyűrűjét, és azt egy holló elragadta. Mátyás üldözte a madarat és visszaszerezte gyűrűjét, és ezen esemény emlékezetére választotta a hollót címerállatául. Tudományosabb magyarázatként román források megemlítik, hogy Mátyás nagyapjának egy Holló Köve (román nyelven: Piatra Corbului) nevű birtoka volt, és hogy ez is kapcsolatba hozható a névvel. Megemlítendő, hogy a gyűrűt tartó holló már Hunyadi János címerén is látható volt, és V. László oklevele szerint korábbi királyi adományaként használta a család.[6]

Más elképzelés szerint Mátyás kedvenc állata a holló. Erre utaló emlék egy krónikában található. A híres legenda szerint, amikor a fiatal Mátyás Prága városában fogságban volt, akkor édesanyja egy holló segítségével küldött neki levelet. (A történetet Arany János is feldolgozta a Mátyás anyja című balladájában, eredeti szövegemlékek alapján.) Ez a történet volt az oka annak is, hogy a Magyar Posta reklámfigurája sokáig egy holló volt.

Kép
Mátyás aranyforintja Szent László képével és Magyarország címerével
(Felirata: •S•LADISL-AVS REX és +mATHIAS•D•G•R•VNGARIE)

Link
Kép
Les armoiries de Corvin dans un manuscrit allemand de Johannes de Thurocz (1490).

Link
Kép
Thuróczi János: Chronica Hungarorum (1488)

Link
Kép
A Fekete sereg zászlaja

Link
Kép
Das „Rabenwappen“ in der Matthiaskirche in Buda flankiert von Soldaten der Schwarzen Armee

Link
Kép
Hunyadi Mátyás címere

Természetesen a XIII. században létrejött, és 1308.12.13-án Gentilis de Monteflorum bíboros (V. Kelemen pápa követe) által engedélyezett Pálos Rendnek a címerében is holló található, a csőrében egy cipót tart:


A kutató joggal feltételezheti azt, hogy Thébai Remete Pállal kapcsolatos legendának/misztériumnak (halála előtt 60 éven keresztül egy holló táplálta naponta egy fél cipóval...) valamilyen kapcsolata kellett legyen a XIII. század közepén Boldog Özséb által elhatározott, majd megalapított Pálos Renddel.

A holló egy "isteni küldött" szerepét kellett betöltse, mint pl. az ősmagyar legendákban a Turul, vagy más legendákban a Főnix madár.

A zsidó-keresztény misztériumok kozmikus háttérrel rendelkeznek, melyek a Shem ha-Mephorash-ra ("Isten 72 szellemére"), illetve ezek kozmikus forrásaira bazíroznak. Remete Pálnak a halála előtt ~60 évvel egy olyan misztikus élményben, felfedezésben kellett része legyen, ami kapcsolatban kellett legyen a már említett Shem ha-Mephorash-sal. A hivatalosan propagált adat szerint, 113 éves korában, i.sz. 341-ben halt meg.

http://palosrend.hu/cikkek_elemei/torok ... _PALOS.doc
SZERZETESRENDEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
TÖRÖK JÓZSEF ─ LEGEZA LÁSZLÓ ─ SZACSVAY PÉTER
PÁLOSOK
MIKES KIADÓ
BUDAPEST
1996
ISBN 963 8130 12 1
Beesteledett, sötétség borult a félelmetes, sziklás tájra. Végre, a sötétben Antal valami kevéske fényt látott, sietve tartott hát az imbolygó lángocska irányában. Közben megbotlott, s a zajra a barlangban, mert onnan szűrődött ki a világosság, Pál fölfigyelt és abbahagyta az imádságot, barlangja ajtaját pedig eltorlaszolta, amint kóbor, idegen vadállatok miatt szokta tenni éjszakánként. A környéken lakó oroszlánok s egyéb állatok jól ismerték, nem bántották volna. Pál eszében megfordult az is, hátha gonosz szándékú ember akarna hozzá a vendégbarátság örve alatt behatolni. Legalább hatvan éve nem látott embert, miért akarna most látni? Az agg Antal a hosszú gyaloglástól fáradtan a küszöbre roskadt és hosszan könyörgött bebocsátásért, hogy a még nálánál is öregebb remete engedje be a barlangba. Pálban viaskodott a magány megőrzése iránti vágy és a felebaráti könyörület. A hosszas könyörgés megindította, Isten akaratát kezdte sejteni a látogató érkezésében és ezért derűs arccal bebocsátotta a sivatag porával borított jövevényt.

─ Az Úr ebédet küldött szolgáinak ─ szólalt meg. ─ Hatvan éve a holló útján naponta kapok fél kenyeret, de jöttödre Krisztus kétszeresére emelte katonája adagját, hogy harcostársának is jusson.

Egyszerre törték meg a kenyeret és fogyasztották el hálatelt szívvel, utána pedig forrásvizet ittak. Rövid pihenő után imádkozni kezdtek és zsoltározásban virrasztottak egész éjszaka.

Remete Pálnak az első találkozása a "hollóval" tehát ~i.sz. 281-re lenne tehető, amennyiben stimmelne a halálának az időpontja (i.sz. 341) és az említett 60 év... Az alábbi idézetek alapján bebizonyosodik az, hogy se az eddig említett születési, se pedig a elhalálozási éve nem fedheti a valóságot:

http://www.katolikus.hu/szentek/0115.html
REMETE SZENT PÁL
Január 15.
*Egyiptom, 228. +Egyiptom, 341. v. 343.
Halála évét 341-re rögzítették. Holtteste előbb Konstantinápolyba került: onnan a velenceiek vitték magukkal városukba 1240-ben.

A szent életét így írja le Szent Jeromos, aki maga is tapasztalatból ismerte a pusztai remeték életét:

Decius (259--261) és Valerianus (253--260) császárok idejében igen nagy üldözés támadt az egész világon a keresztények ellen, de főképpen Thébában, Egyiptom tartományában, a Nílus folyó vizeinél. A császárok szolgái vagy inkább ördögei minden igyekezetükkel keresték a keresztényeket, hogy igen kegyetlen gyötrelmekkel mind testi, mind lelki életüktől megfosszák őket, megtagadtatva velük az igaz hitet.

Pál tizenöt esztendős volt, mikor sógora -- hogy jószágát, amelyet atyja hagyott rá, megszerezze -- el akarta őt árulni a kegyetlen üldözőknek, nem tekintve felesége könnyeire. Ezért Pál elhatározta, hogy mindenét elhagyja, s a pusztába megy lakni a vadak közé, gondolva, hogy azok kegyesebbek lesznek hozzá, mint az emberek.

A pusztába érkezve egy barlangot talált, mellette egy forrást és egy pálmafát. Úgy megtetszett neki a hely, hogy elhatározta, ott éli le életét, mert ételt ad neki a pálmafa gyümölcse, italt a forrás, ruhát meg a pálmafa levelei. Pál kilencvennyolc esztendeig élt itt.

Ennek a dicsőséges Remete Szent Pálnak a halála Krisztus Urunknak 343. esztendejében történt.


http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1890
A fehér barát a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890/00001/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(8-9. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos
Ezidőtájt tehát, amikor ezek a dolgok történtek, alsó Thébaisznál Pálunk szüleinek halála után gazdag örökséget örökölt nővérével együtt, ki már férjnél volt. Pál körülbelül tizenötödik évében járt ekkor, a görög nyelvben és tudományban épúgy mint az egyiptomiban, kiválóan jártas, szelídlelkű fiú, ki nagyon szerette az Istent. Mikor az üldözések vihara kitört, egy távoli s rejtett villájukra vonult.

Pál sógora elhatározta, hogy följelenti azt, akit rejtegetnie kellene s nem tántoríthatták el őt e szörnyű bűntől sem feleségének könnyei, sem a vérrokonság tudata, sem a mindentudó Isten hivő tisztelete.

Amikor ezt észrevette Pál, a puszta hegyekbe szökött. S míg ott az üldözések végét akarta kivárni, kényszerű tartózkodásátmegszerette. S egyre beljebb hatolva, majd újra visszatérve — mindgyakrabban történt ez — végre egy sziklahegyre bukkant, melynek tövében egy nagy barlang volt nem messze.

Megszerette tehát ezt a helyet, melyet szinte Isten maga kínált fel neki, s egész életét itt töltötte : imában és elvonultságban.

De hogy visszatérjek oda, ahonnan elindultam, amikor már földön való mennyei életének 113-ik évét töltötte be Szent Pál és egy másik pusztában Antal a kilencvenediket, ennek, mint maga szokta mondani, az a gondolata támadt (ostobán és hirtelen), hogy nincsen még a remeteségben olyan tökéletes szerzetes, mint ő.

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00010/pd ... _02-04.pdf
A fehér barát 4. évf. 1. sz. (1941. március)
(3-4. old.) Remete Szent Pál élete
(228—341)
Keresztény, gazdag és nemes szülők gyermeke volt, kik nagy gonddal nevelték. Ám 15 éves korában, korán árvaságra jutott. A nagy örökségen nővérével osztozott, kinek kapzsi és pogány férje az egész vagyont akarta. Fenyegetődzött, hogy keresztény hite miatt följelenti sógorát a pogány hatóságoknál, hol sorsa nem lett volna kétséges. Décius császár újból a legvadabb üldözést zúdította Krisztus fiatal Egyházára.

Mint egykor a Szentcsalád Egyiptomban bolyongott száműzötten,várva a vihar lecsillapultát, míg hazatérhet, úgy futott ő is gyilkosainak szemei elől a thébai sivatagba, mely nagy, mély és magányos, mint az emberi lélek... Bizonyára maga sem gondolta, hogy a lármás és bűnös világ kapuja örökre bezárul mögötte s ő a puszta rabja lesz haláláig. De amint egyre beljebb hatolt a végtelenség csendjébe, egyre jobban megfogta nemes lelkét annak határtalan nyugalma és szépsége. Beleszeretett a magányos pusztába s többé ki nem mozdult onnan. Ugyan mit adhatott volna neki a világ, amikor a puszta Isten mérhetetlen titkairól beszélt s a csillagfényes éjszakák áldott békéjét semmi, de semmi sem zavarta. A friss forrásvíz és a datolyapálma testének éhségét és szomjúságát csillapította, míg lelkének Istenre éhségét és szomjúságát az imádság és az önsanyargátás enyhítette. Így élt 24 éves korától kezdve csaknem 90 éven keresztül Krisztusban elrejtve, mint aki — Szent Pál apostol szavaival szólva — meghalt egészen a világnak s egyedül az Úrnak él.

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00010/pd ... _18-20.pdf
A fehér barát 4. évf. 1. sz. (1941. március)
(18-20. old.) Remete Szent Pál ünnepének liturgiája a Pálosrendben
Valóban rokona haragja elől kellett menekülnie az alig 24 éves Pálnak Thébaisz pusztájába és hegyei közé és egyenes úton egyenesen Magához vezérelte őt az Úr és megmutatta neki az Isten Országát és megadta neki a szentek tudományát, küzködéseiben tiszteletreméltóvá tette őt és vezeklését kiegészítette.


Az alábbi jogos észrevételek merülnek fel:

1, Jeromos szerint Gaius Messius Quintus Traianus Decius római császár nem i.sz. 249 - 251-ig uralkodott, hanem i.sz 259 - 261-ig, azaz 10 évvel későbbre teszi ezt...

2, Amennyiben elfogadjuk azt, hogy Remete Pál 15 éves korában (mivel úgymond 98 töltött el a pusztaságban/barlangban...), és nem 24 évesen (mint ahogy azt egyes idézetek sugallják) került ki Alsó-Théba pusztaságába Decius római császár keresztényüldözése idején (i.sz 259 - 261), abban az esetben nem születhetett Pál semmiképpen i.sz. 228-ban, hanem ~i.sz. 245-ben, és ~i.sz. 260-ban vált barlanglakóvá, aminek a halála vetett végett 113 éves korában, azaz ~i.sz. 358-ban.
Ebben az esetben a hollóval ~i.sz. 298-ban ismerkedett volna meg.

3, "A szentek élete" írója nem volt valójában tisztában Remete Pál pontos születési dátumával, amit az általa megadott két évszám (341. v. 343.) is igazol... Ilyen alapon tehát ez történhetett akár egy korábbi, vagy egy későbbi időpontban is...

4, Tételezzük fel, hogy Decius római császár mégis csak i.sz. 249 - 251-ig uralkodott, és ekkortájt volt Remete Pál 15 éves. Ezután töltött 98 évet a barlangban, tehát a halála ~i.sz. 347 - 349. között kellett bekövetkezzen. Amennyiben ez a feltételezés fedi megközelítőleg a valóságot, úgy Remete Pál nem i.sz. 228-ban született értelemszerűen, hanem ~i.sz. 234 - 236 körül.
Remete Pálnak a hollóval történt megismerkedése ezek alapján ~i.sz. 287 - 289 körül kellett bekövetkezzen.


A véleményem szerint az utóbbi magyarázat a helyes, ami alapján lehetőség adódik nemcsak Remete Pál "hollójának" a titkát, kozmikus vonatkozását megfejteni, hanem Boldog Özséb rendalapítási motivációját is feltárni.

Ebben az időben két konstelláció realizálódott a Zodiákusban, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak voltak a kozmikus forrásai:

287.02.15. 19:55 UT
Nap-Szaturnusz konjunkció:27°/27,2°Vízöntő; -Hold-Uránusz oppozíció:27°Oroszlán/2,1°Szűz; -Mars quadrat:27,2°Bika;
-Jupiter oppozíció:23,6°Skorpió (5,1°/8,5°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

289.12.14. 11:07 UT
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

Szerintem a Remete Pállal kapcsolatos legenda "hollója" az utóbbi kellett legyen, ami egy szabályos kozmikus kereszt volt:

Thébai Remete Pál "hollója":
289.12.14. 13:07 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

A továbbiakban látni fogjuk, hogy Boldog Özsébet feltehetőleg egy ugyanilyen felépítésű kozmikus kereszt kialakulása serkenthette a Thébai Remete Pál oltalma alá helyezett Pálos Rend megalapítására...


Remete Pál legendája részletesebben:

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1890
A fehér barát a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890/00001/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(7-10. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos
Szent Jeromost (f 420) a pálosok és minden remeték Védőszentjének, Thébaiszi Szent Pálnak élete megírására kétségtelenül Kalchis pusztájában eltöltött remete-évek sarkalhatták. A Pálosrend hálából szent pátriárkájának, Remete Szent Pálnak e klaszszikus életrajzáért, Szent Jeromost, talán dalmát származása miatt is — (szülőhelyén : Stridonban pálos kolostor is volt) — egész különös módon tisztelte és égi patrónusainak sorába iktatta.

Decius és Valerianus császárok keresztény üldözése idején, amikor Kornél pápát Rómában, Ciprián püspököt Karthágóban ítélték boldog vértanúhalálra, sokat pusztított az egyiptomi és thébaiszi egyházakban ez a vad vihar. Akkor a keresztények szívesen hajtották fejüket bárd alá; ám a ravasz ellenség lassú kínokat keresett a halálra, hogy a lelküket ölje meg inkább, mint a testüket. És mint Ciprián maga mondja (aki szintén végig szenvedte ezt): Nem engedték azokat megölni, kik Krisztusért meg akartak halni. Kiknek kegyetlenségét, hogy jobban megismerjük, két esetet mondunk el jellemzésül.
A hitében állhatatos vértanút, ki a vastüskéket és tüzes lemezeket győztesen állta, mézzel öntötték le s a legforróbb napon, hátrakötött kézzel fektették hanyatt, azzal
a szándékkal, hogy a körülötte rajzó legyek csípésével törjék meg ellenállását annak, kit a tüzes serpenyők előbb meg nem ingathattak.
Egy másikat, alig fölserdült fiatalembert illatos kertekbe vezettek s ott ékes liliomok s lángoló rózsák között puha, tollas heverőre fektettek; mellette szelíd mormolással csörgedezett egy patak s a szél lágy suttogással motozott a lombok között... S hogy ne szökhessen meg, finom selyemzsinórokkal kötözték oda. Mikor pedig mindnyájan eltávoztak, egy szép és rossz nő közeledett hozzá s kezdte átfonni nyakát gyöngéd öleléssel, hogy testében fölgyújtva a gonosz
vágyak tüzét, elérje szemérmetlen célját...
— Mit csináljon, hova meneküljön, Krisztus leventéje nem tudta. Akit a kínzások meg nem törtek, azt most az élvezetek veszítsék el? Ekkor — égi sugallatra — leharapott nyelvét az arcába köpte annak, aki már csókolgatta s így a gyönyör érzetét felváltotta s elfojtotta a fájdalom.
Ezidőtájt tehát, amikor ezek a dolgok történtek, alsó Thébaisznál Pálunk szüleinek halála után gazdag örökséget örökölt nővérével együtt, ki már férjnél volt. Pál körülbelül tizenötödik évében járt ekkor, a görög nyelvben és tudományban épúgy mint az egyiptomiban, kiválóan jártas, szelídlelkű fiú, ki nagyon szerette az Istent.
Mikor az üldözések vihara kitört, egy távoli s rejtett villájukra vonult.
De mire nem «kényszeríted a halandók szívét Aranynak átkozott éhsége !?» (Horatius).
Pál sógora elhatározta, hogy följelenti azt, akit rejtegetnie kellene s nem tántoríthatták el őt e szörnyű bűntől sem feleségének könnyei, sem a vérrokonság tudata, sem a mindentudó Isten hivő tisztelete. Ehhez járult még kegyetlensége is, mely látszólag jámborságot színlelt.
Amikor ezt észrevette Pál, a puszta hegyekbe szökött. S míg ott az üldözések végét
akarta kivárni, kényszerű tartózkodásátmegszerette. S egyre beljebb hatolva, majd újra visszatérve — mindgyakrabban történt ez — végre egy sziklahegyre bukkant, melynek tövében egy nagy barlang volt nem messze. Elmozdítva a követ, mely elzárta, kíváncsian bekémlelt (az emberek mindig szenvedélyesebben szeretik megismerni az ismeretlen dolgokat), belül egy hatalmas folyosót látott, melynek felső nyílását egy vén pálma takarta el terebélyes ágaival. Kristálytiszta forrás is fakadt bent, melynek vizét, alighogy kiért, nyomban elnyelte egy kis mélyedésben a föld, mely fakasztotta. Volt azonkívül ebben az üreges hegyben számos fülke is, melyekben már egészen rozsdás üllőket és kalapácsokat látott; ezek
egykor pénzverésre szolgáltak, aminthogy ezt a helyet egyiptomi följegyzések hamis pénzek műhelyének mondják abban az időben, mikor Antonius Kleopátránál időzött...
Megszerette tehát ezt a helyet, melyet szinte Isten maga kínált fel neki, s egész életét itt töltötte: imában és elvonultságban. Ételt és ruhát a pálma adott; amit senki se tartson lehetetlen dolognak, mert Jézust hívom tanumul és az ő szent angyalait, hogy a remeteségnek ama részében, mely Szíria mellett a szaracénokhoz kapcsolódik, magam láttam szerzeteseket, kik közül az egyik már harminc éve bezárva árpakenyéren és tócsa-vízen élt, a másik egy régi ciszternában, melyet a szírek kubának hívnak barbár nyelvükön, naponta öt szem fügével tartotta fenn életét. Ezek hihetetleneknek tűnnek föl a hitetlenek előtt, de minden lehetséges a hivőnek!
De hogy visszatérjek oda, ahonnan elindultam, amikor már földön való mennyei életének 113-ik évét töltötte be Szent Pál és egy másik pusztában Antal a kilencvenediket, ennek, mint maga szokta mondani, az a gondolata támadt (ostobán és hirtelen), hogy nincsen még a remeteségben olyan tökéletes szerzetes, mint ő. De éjszakai álmában megnyilatkoztatta néki az Úr, hogy van nála sokkal buzgóbb remete, akit sietve meg kell látogatnia. Nyomban, mihelyst kivilágosodott, elindult a tiszteletreméltó öreg, reszkető tagjait bottal támogatva, maga sem tudta, merre. Már delelőn állott a nap és perzselőn sütött alá, mégsem tétovázott a már elkezdett úton, mondván: Hiszem, hogy megmutatja nekem Isten az ő szolgáját, kit megígért.
(Itt Szent Jeromos néhány sorban szól Remete Szent Antal kalandos útjáról a sivatagban, mely a görög mithológia egypár alakjának (centaur, satyr) beleszövése miatt kortársait jobban érdekelhette; nem lesz talán nagy bűn, ha mi ezt kihagyjuk...)
De hogy a tárgytól el ne térjek, Szent Antal folytatta megkezdett útját, csak a vadállatok lábnyomait figyelve ; egyáltalán nem tudta, mit tegyen, merre forduljon. Már a másik nap is eltelt ; maradt még egy, amint remélte, hogy Krisztus nem fogja elhagyni. Virrasztva töltötte a második éjszakát imádságban s a hajnali derengésben észrevett a távolban egy nőstényfarkast, amint égő szomjúságtól lihegve egy hegy tövébe lopakodik; melyet szemével követve egy barlanghoz ért, miután a vad eltűnt. Be-betekintett, de kíváncsisága nem sokat használt, mert olyan sötét volt belül, hogy nem látott semmit. De — mint az írás mondja — a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, óvatosan lépegetve s még lélekzetét is visszafojtva belépett a bátor zarándok és lassan előrehatolt. Közben gyakran megállt s a hajnali szél zúgását vigyázta. Végre az ijesztő vak-sötétben valami derengés-félét pillantott meg távol; mohón igyekezett feléje. Ezenközben kőbe botlott lába, de ezzel zajt ütött s a zajra Szent Pál, aki ép közelében imádkozott, nyitvamaradt ajtaját bezárta s bereteszelte.
Akkor Szent Antal a küszöbre roskadva egész hat óráig (déli tizenkettőig), sőt még tovább, esengett ott, hogy nyisson ki neki.
— Ki vagyok? — mondotta — honnan jöttem és miért? tudod úgyis. Tudom, nem érdemlem meg, hogy lássalak; de nem megyek addig innen el, míg nem láttalak.
Aki a vadakat befogadod, az embereket miért űznéd el? Kerestelek és íme megtaláltalak; most zörgetek, hogy kinyiss nekem. Ha nem hallgatsz meg, akkor itt
halok meg küszöböd előtt, legalább te temeted el holttestemet...
Így könyörgött s a választ várta. Végre megszólalt, kit kérlelt:
— Senkisem esedezik fenyegetőzve, senkisem élhet vissza könnyeivel ; s te csodálkozol, hogy nem engedlek be, amikor meg akarsz halni?
S mosolyogva kinyitotta neki az ajtót.
Akkor kölcsönösen megölelték és saját nevükön szólították egymást, Istennek közösen adtak hálát és miután szent csókkal illették egymást, leültek és Szent Pál e
szavakkal fordult Szent Antalhoz:
— Íme, akit oly nagy fáradsággal kerestél, azt most a vénségtől kicserzett tagokkal, gondozatlan ősz hajjal magad előtt láthatod. Azt láthatod hát, aki hamarosan visszatér a porba... Mivel azonban a szeretet mindent elvisel, meséld el nekem, kérlek, hogyan élnek most az emberek? Épülnek-e új házak a régi városokban? Kit ural most a világ? Vannak-e még olyan szerencsétlenek, kiket az ördögök a pogányság tőrében tartanak?
Beszélgetésük közben feltekintve észreveszik, hogy egy holló szállt a pálmafára; a madár azután könnyedén lerepülve egy egész kenyeret tett a csodálkozok elé és
elszállt.
— Íme — szólt Szent Pál — az Úr ebédet küldött nekünk: valóban Kegyes, valóban Irgalmas! Hatvan éve már, hogy félkenyeret kapok naponta, de a te jöttödre Krisztus megduplázta katonáinak porcióját.
Hálát adva tehát az Űrnak, mindketten leültek a kristályos forrás partjain.
De ki szegje meg előbb a kenyeret? Az ebből támadt vetélkedés csaknem estélig
tartott. Szent Pál a vendégjogra hivatkozott, Szent Antal a kor-különbséget emlegette. Végre megegyeztek abban, hogy két csücskénél megfogva a kenyeret, egyszerre törnek majd belőle s az lesz mindegyiké, ami a kezében marad. Utána egy keveset ittak a forrásvíz fölé hajolva s Istennek dicséreteket zengedezve, virrasztással töltötték az éjjelt.
Mivel azonban Szent Pál halálának közeledtét érezte, így szólt Antalhoz:
— Régóta tudtam már, Testvérem, hogy itt lakol nem messze tőlem, már régóta
társamnak ígért remeteségemben téged az Úr... Most azonban, hogy örök pihenésem napja elérkezett s amit mindig kívántam: feloszlani s Krisztussal egyesülni, pályámat lefutottam s még csak az igazság koszorúja vár rám: téged küldött az Úr, hogy testemet a földbe temesd, vagyis hogy add vissza a földet a földnek.
Ezt hallva Antal, sírva s rimánkodva kérte, ne hagyja el, hanem vigye magával
útitársnak.
De Pál komolyan intette:
— Nem szabad magadat keresned, másokra is kell gondolnod. Jó volna ugyan, ha tested kölöncét elhajítva, te is csak a Bárányt követhetnéd, de jobb a Testvéreknek, ha a te példádon buzdulhatnak. Azért tehát siess, kérlek, ha nincs terhedre és hozd el nekem azt a palástot, melyet Athanáz püspök adott neked és takard be majd vele a testemet.
Ezt pedig nem azért kérte Szent Pál, mintha túlsókat törődött volna azzal, hogy betakarva, vagy csupaszon fekszik-e majd holtteste, hisz annyi idő óta csak pálmalevelekből szőtt ruhája volt, hanem hogy Antalt eltávolítva megenyhítse halála fölött érzett fájdalmát.
Csodálkozott Antal, hogy Athanázról és palástjáról hallott, de semmit sem mert felelni többet, mert Pálban Krisztust látta és szívében Istent tisztelte. Csöndesen könynyezve tehát megcsókolta szemét és kezét s visszasietett monostorába (melyet később a szaracénok elfoglaltak).
Ám lábai nem igen tudtak lépést tartani siető lelkével, hisz vézna testét magas kora s böjtjei eléggé megtörték, de akarata mégis legyőzte éveit: fáradtan s lihegve végül is hazatért útja végeztével. Ekkor két tanítványa futott eléje, kik már régóta szolgálták: — Hol maradtál olyan sokáig Atyánk? — kérdezték.
— Jaj nekem, bűnösnek —: felelte — ki igazságtalanul hivatom magam szerzetesnek! Most láttam Illést, láttam Jánost a pusztában s valóban láttam Pált a paradicsomban...
S összeszorítva ajkát, öklével a mellét verte. Amikor kihozta cellájából a palástot, s tanítványai faggatni kezdték, hogy magyarázza meg jobban, mi történt, csak
ennyit válaszolt:
— Van ideje a beszédnek és van ideje a hallgatásnak.
(Folyt, köv.)

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00002/pd ... _06-07.pdf
A fehér barát
(6-7. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos (2)
Akkor útra kelve, pedig egy falat kenyeret sem vett magához, azon az Ösvényen
tért vissza, amelyen jött. Most egyedül őt szomjazta, őt kívánta viszontlátni és szemlélni szemével és lelkével! Mert félt, ami meg is történt, hogy távollétében adja vissza lelkét Krisztusnak Pál.
Amikor tehát már a második nap virradt fel s három órát gyalogolt célja felé, egyszer csak angyalok seregében, prófétáktól és apostoloktól körülfogva, fehér fényben ragyogva Pált látja a magasba szállni. Nyomban arcra borulva hamut szórt fejére és sírt és jajgatott:
- Miért hagysz el Pál? Miért távozol búcsúzás nélkül? Oly későn ismertelek meg s oly hamar el kell válnunk?
Később elmesélte Szent Antal, hogy az út hátralévő részét oly gyorsan tette meg, mintha szárnyai nőttek volna. S nem hiába! Mert amint belépett a barlangba, térdre
borulva, égre emelt arccal, imára terjesztett karokkal látta Pál holttestét. Először ugyan azt hitte, hogy még él s vele együtt kezdett imádkozni. De miután nem hallotta sóhajtásait imádság közben, mint azelőtt szokta, zokogva és csókolgatva megértette, hogy e szent férfiúnak még a holtteste is szertartásszerűen imádja Istent, Kinek mindenek élnek.
A palásttal letakarva s a barlang elé kihozva a testet, himnuszokat és zsoltárokat énekelt keresztény szokás szerint Antal, de elszomorodott, mert hogy nem volt ásója, mivel a sírt megáshatta volna. Sok habozás és töprengés után így szólt magához:
— Ha visszatérek monostoromba, az három napi út, ha ittmaradok, semmire sem jutok. Méltó hát, hogy itt haljak meg s harcosod mellé omolva Krisztusom, itt leheljek utolsót...
Ilyeneket forgatva elméjében, íme, két oroszán rohant elő a puszta belsejéből lobogó sörénnyel. Amikor ezeket meglátta, először megijedt, majd Istenre gondolva, eltűnt félelme, mintha csak galambokat látna.
Az oroszlánok egyenesen a szent Öreg holttestéhez tartottak és farkcsóválva lábaihoz telepedtek, fájdalmas és szörnyű ordításukkal jelezve, hogy ők is siratják őt, már ahogy tőlük telik. Azután nem messze elkezdték mancsukkal túrni a földet és szinte versenyre kelve egymással, széthányták a fövényt, úgyhogy egy ember befogadására alkalmas helyet ástak. Majd mintegy a munkájukért a bért várva, fülüket hegyezve s meghunyászkodva Antalhoz oldalogtak s kezét s lábát nyalogatták. Amikor észrevette, hogy áldást kérnek tőle, még pedig haladéktalanul, Krisztus dicséretében tört ki, hogy még az esztelen állatok is megérzik az Istent s így szólt:
— Uram, Kinek tudta nélkül egy falevél sem hull le az ágról s egy veréb-fióka sem esik a földre, áldd meg őket, ahogy akarod.
És kezével intve megparancsolta nekik, hogy távozzanak.
Amikor pedig eltávoztak, a Szent testének súlya alatt görnyedezve, a sírba helyezte őt s egy kis dombot is emelt föléje a homokból. Amint aztán megvirradt a másnap,
hogy a végrendelet nélkül hagyott javakból valami emléket vigyen magának a jámbor örökös: Pál tunikáját vette magához, melyet gyékény-szőnyeg módjára az maga font pálmalevelekből s így monostorába visszatérve, tanítványainak sorjában elmondott mindent s Húsvét s Pünkösd ünnepein mindig Pál tunikájába öltözködött.
Talán meg szabad kérdeznünk e kis munka végén azoktól, akik gazdagságukat nem is bírják összeszámolni s házaikat márvánnyal burkolják s nyaralóikba vagyonokat ölnek, vájjon mi hiányzott ennek a szent Öregnek a földön? Ti gyöngyös serlegekből isztok, ő két tenyere öbléből szörcsölgette a vizet. Ti aranyból szőtt tunikákban páváskodtok, az ő testét rabszolgáitok leghitványabb condrája sem födte. De viszont számára az ég tárult meg örökre, míg titeket aranyaitokkal együtt a pokol fog elnyelni. Ö megőrizte, bár mezítelenül, Krisztus palástját, míg ti selyembe öltözködve az Úr köntösét elszaggattátok. Pált hitvány sivatagi homok födi, de sírjában a dicsőséges föltámadást várja; fölöttetek drága kripták emelkednek, hogy cselekedeteitekkel együtt az örök tűznek adjanak. Legyetek hát irgalommal magatok iránt, kérlek, legyetek irgalommal gazdagságtok iránt, melyet anynyira szerettek. Miért takarjátok halottaitokat is arany ruhákba? Miért nem szűnik meg hivalkodástok a gyász és a könnyek között? Vagy a gazdagok hullái csak selyemben tudnak feloszlani?
Kérlek tehát, bárki olvasod is e könyvet, hogy emlékezzél meg a bűnös Jeromosról. Aki, ha az Űr szabad választására bírná, bizony sokkal inkább választaná Pál tunikáját érdemeivel együtt, mint a királyok bíborát országaikkal együtt!
(Vége.)
Jegyzet: Most megértjük, miért van a Pálosrend címerében a pálmafa, a csőrében kenyeret hozó holló és a két oroszlán.


A bemutatott kozmikus kereszt kellett legyen Remete Pál „hollója, ami úgymond "mennyei kenyérrel", azaz szellemi táplálékkal látta el élete végéig Pált. Ezt a felfedezését oszthatta meg halála előtt egy nappal Remete Antallal. Aznap a holló dupla porció kenyeret hozott nekik...

Az "élelmezést" biztosító holló ötlete ószövetségi eredetű:

Királyok I.
17,1 Illés története
A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra.
17,2 Ezután így szólt hozzá az Úr igéje:
17,3 Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre!
17,4 A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.
17,5 Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre.
17,6 A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott.

Link
Kép
Illést a holló táplálja (orosz ikon a XVIII. századból)

Link
Kép
Elia Raben gespeist - 1. Könige 17. 5 - 6.

Már a Noé-féle legendában (amiben a sumér Gilgames eposzban szereplő Um-napisti szerepét veszi át Noé) is szerepet kapott a holló:

Mózes I.
8,6 Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált,
8,7 és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről.

Remete Pál halála előtt arra kérte Remete Antalt, hogy a holttestét az Athanáz püspök által Antalnak ajándékozott palásttal (köpennyel) takarja majd be:

http://www.palosrend.hu/remetepal.htm
Az átimádkozott éjszaka után Pál kérte Antalt, hozza el Szent Athanáz püspök köpenyét. Antal sietve útra kelt, de amikor visszafelé tartott, érezte, hogy Pál meghalt. A legenda szerint látta Szent Pál lelkét, amint angyalok, próféták és szentek kísérik a mennybe.

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00001/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(7-10. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos
Mivel azonban Szent Pál halálának közeledtét érezte, így szólt Antalhoz:
— Régóta tudtam már, Testvérem, hogy itt lakol nem messze tőlem, már régóta
társamnak ígért remeteségemben téged az Úr... Most azonban, hogy örök pihenésem napja elérkezett s amit mindig kívántam: feloszlani s Krisztussal egyesülni, pályámat lefutottam s még csak az igazság koszorúja vár rám: téged küldött az Úr, hogy testemet a földbe temesd, vagyis hogy add vissza a földet a földnek.
Ezt hallva Antal, sírva s rimánkodva kérte, ne hagyja el, hanem vigye magával
útitársnak.
De Pál komolyan intette:
— Nem szabad magadat keresned, másokra is kell gondolnod. Jó volna ugyan, ha tested kölöncét elhajítva, te is csak a Bárányt követhetnéd, de jobb a Testvéreknek, ha a te példádon buzdulhatnak. Azért tehát siess, kérlek, ha nincs terhedre és hozd el nekem azt a palástot, melyet Athanáz püspök adott neked és takard be majd vele a testemet.
Ezt pedig nem azért kérte Szent Pál, mintha túlsókat törődött volna azzal, hogy betakarva, vagy csupaszon fekszik-e majd holtteste, hisz annyi idő óta csak pálmalevelekből szőtt ruhája volt, hanem hogy Antalt eltávolítva megenyhítse halála fölött érzett fájdalmát.
Csodálkozott Antal, hogy Athanázról és palástjáról hallott, de semmit sem mert felelni többet, mert Pálban Krisztust látta és szívében Istent tisztelte. Csöndesen könynyezve tehát megcsókolta szemét és kezét s visszasietett monostorába (melyet később a szaracénok elfoglaltak).

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00002/pd ... _06-07.pdf
A fehér barát
(6-7. old.) Remete szent Pál élete
Irta: Szent Jeromos (2)
Akkor útra kelve, pedig egy falat kenyeret sem vett magához, azon az Ösvényen
tért vissza, amelyen jött. Most egyedül őt szomjazta, őt kívánta viszontlátni és szemlélni szemével és lelkével! Mert félt, ami meg is történt, hogy távollétében adja vissza lelkét Krisztusnak Pál.
Amikor tehát már a második nap virradt fel s három órát gyalogolt célja felé, egyszer csak angyalok seregében, prófétáktól és apostoloktól körülfogva, fehér fényben ragyogva Pált látja a magasba szállni. Nyomban arcra borulva hamut szórt fejére és sírt és jajgatott:
- Miért hagysz el Pál? Miért távozol búcsúzás nélkül? Oly későn ismertelek meg s oly hamar el kell válnunk?
Később elmesélte Szent Antal, hogy az út hátralévő részét oly gyorsan tette meg, mintha szárnyai nőttek volna. S nem hiába! Mert amint belépett a barlangba, térdre
borulva, égre emelt arccal, imára terjesztett karokkal látta Pál holttestét. Először ugyan azt hitte, hogy még él s vele együtt kezdett imádkozni. De miután nem hallotta sóhajtásait imádság közben, mint azelőtt szokta, zokogva és csókolgatva megértette, hogy e szent férfiúnak még a holtteste is szertartásszerűen imádja Istent, Kinek mindenek élnek.
A palásttal letakarva s a barlang elé kihozva a testet, himnuszokat és zsoltárokat énekelt keresztény szokás szerint Antal, de elszomorodott, mert hogy nem volt ásója, mivel a sírt megáshatta volna.

A feltételezett Illés próféta halála is kapcsolatban volt egy palásttal, ami úgymond csodákat tudott művelni:

Királyok II.
2,1 Isten magához veszi Illést
Amikor az Úr föl akarta vinni Ilodálést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból.
2,2 Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe.
2,3 A bételi prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok!
2,4 Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! És megérkeztek Jerikóba.
2,5 A jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok!
2,6 Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Így mentek ketten együtt.
2,7 Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol.
2,8 Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta.
2,9 Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!
2,10 Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy.
2,11 Amikor azután tovább mentek, és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe.
2,12 Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította.
2,13 Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára.
2,14 Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: Hol van az Úr, Illés Istene, hol van Ő? Amikor ráütött a vízre, az kettévált, Elizeus pedig átment rajta.

Remete Pál halála feltehetőleg szintén a Shem ha-Mephorash egyik kozmikus forrásának az égisze alatt történt. Ezzel kapcsolatosan cak az alábbi konsteláció jöhet számításba:

Thébai Remete Pál halálának a feltételezhető időpontja:
344.01.16. 14:21 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaságJ
Nap-Szaturnusz konjunkció:26,7°Bak/3,5°Vízöntő; -Hold oppozíció:26,7°Rák; -Mars quadrat:3°Skorpió; -Uránusz oppozíció:28,7°Kos
(6,8°)
(Teljes holdfogyatkozás)

A keresztény hagyományok szerint Remete Pál január 10-én, vagy január 15-én halt meg, így a bemutatott kozmikus keresztnek valóban köze lehetett a halálához:

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00010/pd ... _18-20.pdf
A fehér barát
(18. old.) Remete Szent Pál ünnepének liturgiája a Pálosrendben
Remete Szent Pál főünnepét a Rend az egyetemes Egyház ünneplésétől eltérőleg nem január 15-én, hanem január 10-én tartja ősidőktől fogva, ami az általános szokás szerint arra mutat, hogy ezen a napon halt meg, vagyis született meg az örök élet számára a Szent.

http://www.katolikus.hu/szentek/0115.html
REMETE SZENT PÁL
Január 15.

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... 680276d473
Magyarország védőszentje, Remete Szent Pál
Az országunk védőszentje 543 éve Thébai Szent Pál, akit 2010. január 15-én ünnepeltünk, ennek okán szeretném bemutatni, hogyan kerülnek országunk védő szentjei közé őskeresztény egyiptomi vezeklő és halála után, miként kerül Magyarországra a szent csontjai.

Mátyás király 1467. január 15-én győzelmet aratott Ali bég felett, ezen a napon volt éppen Remete Szent Pál ünnepe, ezért az ország védőszentjévé avatta Remete Szent Pált a király.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/beszamolo_pbk
Remete Szent Pál ünnepe és a Pálos Baráti Kör megalapítása Budapesten
Január 15-én, csütörtökön, 17 órakor volt a Sziklatemplomban a pálos testvérek fogadalom újítása szentmise keretében és a Pálos Baráti Kör ismertetése és magalapítása Budapesten.Konklúzió:

Thébai Remete Pál "hollója":
289.12.14. 13:07 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

Thébai Remete Pál halálának a feltételezhető időpontja:
344.01.16. 14:21 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Szaturnusz konjunkció:26,7°Bak/3,5°Vízöntő; -Hold oppozíció:26,7°Rák; -Mars quadrat:3°Skorpió; -Uránusz oppozíció:28,7°Kos
(6,8°)
(Teljes holdfogyatkozás)

Ha az említett események valóban a fenti konstellációkhoz utalhatók (szerintem ez az egyetlen lehetséges és helyes megoldás), abban az esetben Remete Pál a halála előtt nem 60 évvel került kapcsolatba a "hollóval", hanem 54 évvel korábban. Ebben az esetben természetesen joggal megkérdőjelezhető az Alsó-Théba pusztaságban eltöltött éveinek a száma, amit 90 illetve 98 évben adnak meg a bemutatott idézetek... Amennyiben Pál Decius római császár uralkodása idején (amit a mai történészek i.sz. 249 - 251. évekre tesznek) volt kénytelen a pusztába vonulni, úgy az általa ott eltöltött idő 95 - 97 évre tehető.

Ha tényleg 113 évet élt Remete Pál, akkor a születési éve feltehetőleg az i.sz. 231. év volt, az élők sorából pedig i.sz. 344.01.15/16-án távozott el.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

von Anzeige » Mo 27. Mai 2013, 22:40

Anzeige
 

Re: Pálos Rend misztériuma

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:41

Klaus Matefi
Pálos Rend misztériuma

(Második rész)A Fekete Madonna tiszteletéről híres Pálos Rend (Ordo Sancti Pauli primi eremitae) megalapítója az ismeretlen származású Boldog Özséb (Eusebius) volt.

Link
Kép
Boldog Özséb ikon (Boldog Özséb kápolna; Marian Valley, Canungra, 40 km from Gold Coast, Australia)

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... bec904559c
BOLDOG ÖZSÉB kápolna szentelés a Dél Keresztje alatt
Boldog Özséb ikon képét egy Hervey Bay – i ikonfestő több hazai ikonfestő munkája alapján készítette. Az ikon, egy a barlang előtt fehér csuhában álló, nemesen nyugodt arcú Boldog Özsébet ábrázolja. Jobb kezében a szent kereszt, balkarján a fekete holló csőrében egy cipó látható. Az ikon hátterében, a Dunakanyarban a Pilis hegyei, dombok és sziklák vannak ábrázolva.

http://www.youtube.com/watch?v=8fdM4EjiGt0

Boldog Özsébet szemléletesen ábrázolja a fenti kép, mégpedig a kereszt és a holló társaságában. De mielőtt még belemerülnénk a Thébai Remete Pál és Boldog Özséb misztikus kapcsolatának a feltárásába, tekintsük át röviden Özséb életútját:

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1890
A fehér barát a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890/00002/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(7-10. old) Szent magyar pálosok
1. Boldog Özséb
B. Özséb tehát 1200 után született Esztergomban, az Ország akkori fővárosában.
Sem a pontos évszámot, sem családjának nevét nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy híres, nemes, magyar famíliából származott, kik jámborul nevelték fiúkat Isten «igaz tiszteletében» (ezt jelenti ugyanis görög eredetű neve: Eusebius).

Amikor annak ideje eljött, szülei beadták a híres esztergomi káptalani iskolába, hol a hét szabad művészet minden titkába beavatták. A csak tudományoknak s Isten buzgó szolgálatának élő kanonokok életé igen megtetszett az ifjú Özsébnek s mivel a tudós káptalan tagjai is megkedvelték a csöndes és szorgalmas tanítványt : maguk közé választották. Csakhamar tanítani kezdett, «olyan filozófiát tanított — írja Gyöngyösi Gergely—, mely nem az emberek, hanem az Isten tetszését nyerte meg».

Egyházi méltósága nem tette kevéllyé. Nagy szeretettel oktatta az egyszerűeket, a tudatlanokat. A szegények «Atyjuknak» nevezték, mert akin csak tudott, segített. Családja gazdagsága s kanonoki jövedelme ezt lehetővé is tette számára.

Házát sokan fölkeresték s ő senkit sem bocsátott el üres kézzel, vagy jó szó nélkül. Azok között, kik küszöbén megfordultak, érdekes vendégek akadtak olykor: a környező hegyek remetéi, kiknek jóhíre s istenes élete fölkeltette érdeklődését. Egypárszor meg is látogatta őket imádságos, boldog magányukban s annyira megszerette őket, hogy elhatározta: ő is elvonul ebbe a szent remeteségbe. Szívét, mint Gyöngyösi Gergely írja, megsebezte az Isten szeretete, Kit a teljes magányban szabadabb szívvel, tökéletesebben szolgálhat, mint a világban. S mivel a világ úgysem érdekelte túlságosan s az elvonult, kontemplatív élethez kezdettől fogva vonzódott, úgyszólván semmi akadálya sem volt elhatározásának, kivéve rokonsága tiltakozását, melyet alig sikerült elhárítania, már ránktört orvul és szörnyűségesen a tatárveszedelem.
A krónikás kezében megremeg a toll. A Carmen miserabile sötét és szaggatott sorai zokognak fel benne. Nem meri leírni e szörnyűségeket... A külföld már elparentálta Magyarországot. IX. Gergely pápa keserű könnyeket hullatott pusztulásán. Egy jámbor bajor szerzetes már meg is írta krónikájában, hogy «Magyarországot háromszázötven évi fennállás után a tatárok ez évben megsemmisítették».
Batu kán, a mérhetetlen mongol áradat egyik fővezére, Esztergomot is dühösen pusztította, de a várat mégsem tudta bevenni. Amit tudott, felgyújtott s lemészároltatta irgalmatlanul azt a háromszáz nemes asszonyt, kik könyörögni jöttek hozzá.
Magiszter Özséb, úgylátszik, remetéi között volt Pilis rengetegében, míg a szörnyű vihar kitombolta magát. Mikor aztán a tatárok kitakarodtak az Országból, Özséb Atya mindenét szétosztva a megmaradt s koldusnak maradt magyarok között, lemondott kanonoki javadalmáról s érseke áldásával egészen elvonult a. remeteségbe: 1246-ban.
Nem. egyedül ment, többen is követték. Ezek közül különösen kettő tűnt ki : B. Benedek és B. István, kik B. Özséb halála után sorban a Pálosrend Provinciális Perjelei lettek; róluk úgyis lesz még szó. Ők hárman együtt laktak a pilisi hegyek egyik barlangjában, mely egy zuhatag fölött nyílik fantasztikusan szép sziklafal tövében. Ide vonultak el ök a világtól, mely piszkos, kicsinyes és szomorú! Itt éltek zavartalan békében és imádságban. Isten békéjében, melyet a világ nem adhat, de el sem is vehet (Szent Ágoston). És itt lehetett is imádkozni. Az egész természet egy óriás himnusz a Teremtőhöz. Egyetlen grandiózus Istendicséret... (*Ehhez a szent helyhéz május 14-én és 28-án Sashegyi Sándor archeológus szákszerű kalauzolásával zarándoklat indul Kolostorunkból (XI., Szent Gellért-rp. 2), hol jeletkezni lehet. Útiköltség összesen 3-60 P.)
Történt egyszer, hogy B. Özséb egyik éjszakai imádságában lángokat látott gyülekezni az erdőben: a szétszórt apró lángok egyetlen tűzcsóvában forrtak egybe, mely ragyogva lángolt az éjszakában. Akkor megértette B. Özséb, hogy Isten is azt akarja velük, amit a szétszórt lángokkal: hogy egyesüljenek s buzgó lelkük fényességével világítsanak s mutassanak utat a nagy magyar éjszakában...
Ez történt 1250-ben. Nyomban hozzáfogott B. Özséb hetedmagával egy kis templom és egy kis monostor építéséhez, nem messze a hármas barlangtól, a Szent Kereszt tiszteletére, mely remeteségük egyetlen kincse és vigasztalása volt, azután sorra látogatta a különböző remeteségeket, hisz Szent István idejétől kezdve mindig voltak remeték hazánkban (B. András, B. Benedek, B. Vácz . . .), többek között járt a Pécs városától nem messze fekvő jakabhegyi monostorban is, hova Bertalan püspök már 1225-ben telepített remetéket s közölte velük Isten akaratát. A remeték egyhangúlag őt választották meg a magányból a közös szerzetesi életbe lépő, de azért továbbra is Remete Szíent Pál oltalma alatt maradó pálos Rend fejévé s 1256-ban az esztergomi nemzeti zsinaton B. Özséb már úgy írta alá magát az apátok között, mint Remete Szent Pál Rendjének Provinciális Perjele.

Tudta azonban B. Özséb azt is, hogy a IV. Lateráni Zsinat rendelkezése értelmében új Rendet alapítani a Szentszék engedélye nélkül nem lehet. Ezért 1262-ben néhány társával elzarándokolt Rómába s IV. Orbán pápától jóváhagyást és megerősítést kért, valamint Szent Ágoston Reguláját. De kérése nem várt nehézségekbe ütközött. Alig hat éve volt ugyanis, hogy IV. Sándor pápa Szent Ágoston Remetéi címen szerzetesi közösségbe fogta a Szent Ágoston Reguláját elfogadó reihetéket: teljesen fölöslegesnek látszott tehát egy új Rendet létesíteni Remete Szent Pál nevén, amikor ugyanazon Szabályokat akarják követni, mint Szent Ágoston Remetéi. A bajt csak súlyosbította az, hogy ezek a magyar remeték nem akartak kolduló Rend lenni, de viszont elegendő anyagi támaszuk sem volt, hogy a régi középkori elképzelés szerint rendes szerzetesi életet élhessenek. Nem sok hiányzott tehát, hogy a magyar Pálosrend már csirájában elpusztuljon. Ám ekkor az isteni Gondviselés Aquinói Szent Tamást adta segítségül B. Özséb mellé, ki a pápának legkedvesebb embere s az egész keresztény világ ünnepelt tudósa és félelmetes disputáló] a s egyben legalázatosabb szerzetese volt. Az ő hatalmas közbenjárására bízta rá a pápa egy magyar püspökre a pálosok ügyének kivizsgálását. Ez a magyar püspök Pál veszprémi püspök volt, kinek egyházmegyéje akkor Zalavártól egész Visegrádig terjedt s a legtöbb pálos remeteség hozzátartozott. Megvizsgálva tehát ezek anyagi helyzetét, valóban úgy találta, hogy nincs nagyon, miből megélniök s azért 1263-ban ideiglenes szabályokat írt elő nekik, míg végre aztán 1308-ban meg nem kapták Szent Ágoston Szabályait.
De ezt már B. Özséb nem érte meg. Amilyen alázatos, egyszerű, derűs és szent volt az élete, olyan volt a halála is. Betegágyánál ott szorongtak a környék összes remetéi s könnyezve hallgatták utolsó szavait. Kérte őket, hogy szeressék a Rendet, szeressék Reguláját, szeressék fogadalmaikat, különösen a szent engedelmességet és szeressék egymást... Aztán megáldotta őket és Jézus és Mária legszentebb nevével ajkán csöndesen és sugárzó arccal szenderült el az Úrban: 1270 január 20-án, alig 70 éves korában, remetéskedésének 24-ik, rendfőnökségének 20-ik esztendejében!
Ott temették el Pilisszentkereszten...
P. Gyéressy Ágoston

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00012/pd ... _41-43.pdf
A fehér barát 4. évf. 3. sz. (1941. szeptember)
(41-43. old.) A Hármas remetebarlang kapcsolata Árpád fejedelem sírjával
Irta: Sashegyi Sándor
Özséb esztergomi kanonok értesült a megtörtént dolgokról. A szívén viselte a keresztény magyarság ügyét. Ez indította már a tatárjárás előtt is arra, hogy a Pilisbe vonul.

http://www.palosrend.hu/index.php?optio ... &Itemid=74
Esztergomi Boldog Özséb kanonok
Egyre jobban vágyódott a pilisi erdők vadonába, de tervének keresztülvitelét késleltette az országra zúduló tatár betörés 1241-ben.

Mint olvashattuk, Özséb be lett avatva a hét szabad művészet (septem artes liberales) minden titkába. Nem árt tisztában lenni azzal a további sikeres kutatás érdekében, hogy mit jelent a "hét szabad művészet" tulajdonképpen...

Ezt az alábbi néhány ábra jól szemlélteti:

Link
Kép
Herrad von Lansberg Hortus delicarium (1180) című művének miniatúrája a hét szabad művészet rendszerét ábrázolja. A középpontban a felső félkörben a Philosophia allegorikus nőalakja ül, és oldalából hét sugár árad, az alsó félkörben pedig Szókratész és Platón alakja. A belső kört körülölelő külső körben jelennek meg a hét szabad művészet allegorikus alakjai, tudományuk egy-egy jelképével.

Link
Kép

Link
Kép

A hét szabad művészet körébe az alábbiak tartoznak: Grammatica – Nyelvtan; Retorica – Retorika; Dialectica – Dialektika; Astronomia – Csillagászat; Aritmetica – Számtan; Geometria – Mértan; Musica – Zene.
Ezek közül a számunkra jelenleg az Astronomia – Csillagászat a legfontosabb, ugyanis ezek szerint Boldog Özséb beavatást nyert az asztronómia/asztrológia minden titkába is, mert abban az időben még nem volt a az asztronómia és az asztrológia szétválasztva...

"A fehér barát"-ból származó idézet arról számol be, hogy Magiszter Özséb az 1241 - 42-ig tartó tatárjárást megelőzően már úgy döntött, hogy remeteként visszavonul a Pilis erdőségébe, így tehát nem csoda, hogy a tatár pusztítást is a remeték között vészelte át ("Magiszter Özséb, úgylátszik, remetéi között volt Pilis rengetegében, míg a szörnyű vihar kitombolta magát.").

De mi motiválhatta vajon Özsébet arra, hogy a magas egyházi beosztásának hátatfordítson, és rendalapítóként, de remeteként élje le a hátralévő életet, Thébai Remete Pál mintájára?

Még mielőtt külső, alaptalan sugallatra olyan véleményt alakítana ki a kedves olvasó magában, hogy Özséb esetleg az ősmagyar vallással szimpatizált volna, és ezért szándékozott a Pilisbe elvonulni remetének, érdemes átolvasni az alábbi két pálos cikket ezzel kapcsolatosan:

http://palosrend.hu/taltos.htm
A magyarság és a keresztény hit avagy táltosok-e a pálosok?
Kedves Testvéreim!

Advent 4. vasárnapjának ószövetségi olvasmányában Mikeás próféta jövendölését hallottuk a Messiás születési helyéről. Mai elmélkedésünkben gondolkodjunk el arról, hogy a Mennyei Atya sok-sok évszázadon keresztül prófétákat küldött a választott néphez, s a prófétáknak kettős feladatuk, kettős szerepük volt.
.
.
.

Miért is beszéltem most a prófétákról? Azért, mert ma Magyarországon nagyon sok hamis próféta van. Azok a hamis próféták, akik azt hangoztatják és a rádióban és a TV-ben is megy , hogy a magyar népnek vissza kell térnie az ősi magyar valláshoz, mert csak akkor emelkedik majd ez a magyar nép föl, ha az ősi magyar valláshoz visszatérünk, a sámánokhoz, meg a táltosokhoz. És kijelentik, hogy a kereszténység nem felel meg a magyar nép lelkületének, mentalitásának. Nem tudom, hogy hol élnek ezek a hamis próféták, vagy hogyan gondolkodnak ezek a hamis próféták? Hát ezer éven keresztül megfelelő volt a magyar nép lelkületének a keresztény vallás? Csak éppen most nem megfelelő már? Ezer éven keresztül mi tartotta meg ezt a népet, hogy életben maradjon? Mi tartotta meg, hogy a sok-sok veszedelemben, bajban újra és újra fel tudjon emelkedni? A Krisztusba vetett hit tartotta meg, és a Nagyasszonyba, a Boldogasszonyba vetett remény és szeretet és bizalom. Ennek nem szabad, megszűnnie, nem szabad ennek engedni. Rólunk pálosokról azt szokták mondani, hogy mi táltosok vagyunk, és azt hangoztatják, hogy Boldog Özséb atyánk táltos volt, és a táltosokat gyűjtötte össze az ő szerzetesrendjébe, s mi mindannyian táltosok vagyunk, s nekünk tudnunk kell azokat az ősi hagyományokat, amelyeket egymás után adnak át a pálosok a következőknek, és mi, nem tudom milyen titkos tudományoknak a részesei és tudósai vagyunk. Erről szó sincs! Ez mind csak mese. Azután félrevezetik a Kedves Híveket, amikor fény-koronás szertartásokat tartanak hol itt, hol ott, hol amott. A Szent Koronának tulajdonítanak olyan magnetikus erőt, olyan kisugárzó erőt, amely majd visszavezeti vagy elvezeti a népet a nem tudom milyen magaslatra. Hát igazában ez már a Szent Koronának az istenítése. Igen, természetesen tiszteljük, szeretjük a Szent Koronát, hiszen a magyar népnek nagyon szép és nagyon értékes ereklyéje, de nem Isten! Nem szabad engedni, hogy félrevezessenek bennünket! Azért fogadjuk el a prófétáknak, az igazi prófétáknak a tanítását, a kinyilatkoztatás prófétáit, akik tudósítottak bennünket Jézus Krisztusról. Abban higgyünk! Jézus Krisztusban! De ne úgy, hogy Ő a pártus herceg, meg magyar, vagy a magyarsághoz közel álló valaki! Hanem az Isten Fia, aki a választott népben testesült meg! Higgyünk azoknak a prófétáknak, akik ezer évvel korábban, vagy hétszáz évvel korábban mindezt már megjövendölték Jézus Krisztusról! Ragaszkodjunk ehhez a hithez, és ne engedjük magunkat félrevezetni!
Ámen.
P. Imre Csanád OSPPE
a Sziklakolostor perjele

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00012/pd ... _41-43.pdf
A fehér barát 4. évf. 3. sz. (1941. szeptember)
(41-43. old.) A Hármas remetebarlang kapcsolata Árpád fejedelem sírjával
Irta: Sashegyi Sándor
Ha a honfoglalást követő századoknak történetét vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy még a tizenharmadik században is fel-fellángolt a Pilisben,az ősi vallás iránt s. annak visszaállítása érdekében egy-egy lázadás a rohamosan terjeszkedő kereszténységgel szemben. Ennek tulajdonítható, hogy 1184- ben telepítik le a környéken a Cisztercitarendet, hogy a Pilis erdeiben meghúzódott ősvallás kultuszát a rendi szerzetesek térítő munkásságukkal elfojtsák. Ez a, kísérlet úgylátszik nem vált be. Hogy a térítési munka miért nem hozta meg eredményét, ne annak tulajdonítsuk, hogy az ősi vallást követő magyarok törhetetlensége volt az oka, hanem legfőképen annak, hogy az idegenből jött rendi szerzetesek, idegen nyelven a magyarságra hatást nem tudtak gyakorolni. Hiába volt a pilisi apátság minden buzgó erőlködése a magyarság megtérítése érdekében. A kereszténységet valló magyarság nem nézte jó szemmel a pilisi ősvallás nagy kultuszhelyét, hol az ősvallást követők nagy tábora verődött össze s akiket bizonyos politikai célokul legtöbbnyire, mint demagógokat használtak fel a hatalomra törekvők. Egy nagy seb volt tehát a keresztény Magyarország testén, melyet hiába próbáltak véres lázadásokkal, harcokkal kiirtani, bizonyos elemek pártfogása mellett újra és újra burjánzott az. A honszerző Árpád fejedelem sírjának helye, az ősmagyarság vallási nagy kultuszhelye bevehetetlen várrá vált a kereszténység számára addig, míg a tatárjárás rémes pusztítása mind a két vallást követők lelki erejét meg nem törte. Ekkor jött el az az idő, amikor az ősvallást követők bevehetetlen fellegvárát a pilisi remeték foglalták el s ott a hitükben megrendült magyarságot igyekeztek visszavezetni Istenhez a keresztény tanítások által. Semmisem változott, a hitben sem volt lényeges változás, hiszen az ősmagyar vallásban is az egy Istenség szerepelt, a lényeg, a győzelem azonban abban nyilvánult meg, hogy idegen papság helyett a keresztény magyar remeték lettek a szó-szólók, azok a férfiak, kik a tatárdúlás rémes szenvedéseit átélve, megrendülten vonultak vissza a világi élettől a Pilis rengetegeibe. Özséb esztergomi kanonok értesült a megtörtént dolgokról. A szívén viselte a keresztény magyarság ügyét. Ez indította már a tatárjárás előtt is arra, hogy a Pilisbe vonul.
Az idő elérkezettnek látszott, ezt tudta meg az Esztergomba el-eljáró remetéktől. Hogy a végtelen nyomorban és szenvedésben küzdő magyarság közé mehessen, csak egy lehetősége volt s ez lemondani rángj áról-vagyonáról, s mint remete élni s hirdetni Isten igéjét a Hármas remetebarlangnál, az ősi vallásnak nagy kultuszhelyén, hová a magyarság zarándokolva járt hallgatva egy Atya intelmeit
s tanításait. Ezek a magyar keresztény atyák rövid idő alatt csodákat művelhettek.
Bizonyság erre az, hogy az egész ország területén a Mecsekben, a Mátrában, de mindenhol, ahol az ősi vallásnak kultusz-helyei voltak, a magyar remete-rend kezdte meg áldásos működését.

A pálosok intenzíven kivették a részüket az amerikai indián népek vallásainak a felszámolásában (Mózes II. 23,24; 34,12-13; Mózes V. 7,5; 12,2-3; Pál levele a galatákhoz 1,6-9), az erkölcstelen életet élő VI. Sándor pápa (Rodrigo Borgia; 1431 - 1503; pápává választása: 1492.08.11-én) megbízásából, aki hat gyermeknek volt az apja...:


http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... 1593d77692
1492. augusztus 3-án Pálos kikötőjéből kifut a Santa Maria, a Pinta és a Niña.

A hajók a katolikus királyok zászlaja alatt haladtak, és természetes, hogy a flottilánál szigorúan megtartották a hagyományos vallásos szertartásokat. S. E. Morison ezt igen-igen színesen írja le:

„Áldott legyen a Napfénye
És a Szent Kereszt, emberek reménye."

Utána elmondták a Miatyánkat, az Üdvözlégyet, majd Isten áldását kérték a hajóslegénységre.

A hajónak az öt harang ütésére a következő szöveget énekelték:

„Öt elmúlt folyik a hatodik, Több is eltelik, ha Isten úgyakarja, A számolás és a haladás gyorssá teszi az útat.
Naplemente után az őrség éjjeli felállítása előtt mindenkinek részt kellett vennie az esti ájtatatosságon. „Istenem, adj jó éjszakát... (...)"

„Imádkozzunk Istenünkhez,
Hogy jó utat adjon nekünk,
És Szűzanyánk révén,
Aki szószólónk ott fenn,
Védjen meg bennünket az örvénytől
És ne küldjön ránk vihart."

Senki nem csodálkozott amikor 40 torokból a maga hangnemében énekelte a "Salve Reginá"-t letérdelve a koszos fedélzetre, és levette fövegét, amikor az Úr és a Szent Szűz nevét hallotta.

1493. szeptember május-szeptember VI. Sándor pápa bullákat ad ki Portugália és Kasztilia felosztásáról.

A magyar pálosok VI. Sándor pápa (Rodrigo Borgia) (1431-1503) megbízásából többször mennek Amerikába, hogy ott hittérítést végezzenek. A pálosok, akikre kezdetben ő bízza Amerika krisztianizálását. Magyar főpap volt Borgia, Rodrigo aki kardinális korában egri érsek és péterváradi apát is volt, így jól ismerte a pálosokat. Hunyadi Mátyás nevezte ki a kardinálist péterváradi apáttá, hiszen fején a Szent Koronával apostoli királyi uralkodó volt, aki egyébként, tudottan jó kapcsolatban állt a pálosokkal. Spanyolország és Portugália szembefordult egymással, és megint VI. Sándor kéri fel a pálosokat, hogy csillagászati eszközökkel húzzák meg a határvonalat a két veszekedő hatalom között. Ennek következményeképpen jött létre a 1493-ban „Inter caetera" kezdetű bulla ennek nyomán jön létre a 1494-ben a tordesillasi egyezmény, Kolombusz felfedezése, amelyek után a kelet felé nyomuló portugálok és a nyugatra tartó spanyolok között egyezséget kellett teremtenie. A Zöldfoki- szigetektől nyugatra 371 mérföldnyire jelölték ki a határvonalat. Ezt a pápai vonalat később a portugál király nyomására végül a 46. nyugati hosszúsági fok felé tolták el. VI. Sándor pápa meghozta döntését az újonnan felfedezett földek felségjoga tekintetében. 1501-ben a bulla, a „Los Reyes Catholicos" kezdetű, nemcsak igazságot tett az új hódítások tekintetében, hanem kereszténységet is rendelt az Új Indiákba. Bullája alapján tisztán kiolvasható, hogy magyar Pálos-rend szerzetesi voltak Amerika első hithirdetői.

Portugália területén már a IV. századtól éltek remeték. A XV. században egy újabb közösség portugálok csatlakoztak a magyar Pálos-rendhez (1464-ben), amit VI. Sándor 1493-ban ismételten jóváhagyott. Nem összetévesztendő a spanyolokkal, akik szintén a XV. században csatlakoztak (1494-ben) ez a spanyol közösség a magyar központú Pálos-rendhez kérte felvételét.

Már 1495-ben is több misszióban is részt vettek Dél-Amerikában. Portugálián keresztül, Argentínában szállt partra 16 magyar szerzetes, ahonnan eljutottak Bolíviába és Peruba is. 14 pálos missziós atya vértanúhalált halt. A régi pálos kolostorok közül jó néhány még ma is létezik más- rend tulajdonában - a mai Paraguay és Argentína területén. A távolság és a háborúk miatt 4- majd később 8 évenként jártak el a magyarországi nagykáptalanra. Ebben az időben már 22 perjelséggel és 5 vikariátussal rendelkeztek. A pálosok kegyhelyeket vezettek, lelkipásztorkodtak, gimnáziumokat is tartottak fenn. Nagy hangsúlyt helyeztek a világi ifjúság nevelésére. Több kolostorukban gyógyfürdőt is működtettek. A XVI. században a portugál tartománynak 17 monostora volt. Ezek közül a leghíresebb Szent Pálról nevezett Serra de Ossában. A XVIII. század elején az újraegyesítési kísérlet nem sikerült, különösen a XIII. Gergely pápa által megerősített önállósági tevékenységük miatt, ezen korszak még egy önálló kutatási témát igényel. A serra de ossa-i és a mendolivai főmonostoron kívül még 14 zárda és az evorai kolostor működött. A bragazi házból Don Pedro a többi szerzetesrendekkel együtt ezt is eltörölte Portugáliában

Spanyolország 1494-től csatlakozott a magyar pálos rendhez. A lisszaboni monostor volt a XVII. században a rendi élet központja, a nagykáptalanok lefolyásának színhelye, a defintorium tagjainak tartózkodási helye és a rector generális székhelye. Különválásukat az anyatartománytól 1578-ban hagyta jóvá XIII. Gergely. A portugál kolostorok a XIX. század közepéig maradtak fenn. 1550-ben megalakították a Remete Szent Pál kongregációt (ez terjeszkedett Spanyol- és Olaszországban is), „Augustiana Sancti Pauli primi Congregatione Hispanica": Paulus Morigia írja le történetében az eseményeket. A kongregáció fennhatósági területe Rómától Hispániáig terjed. Az Itáliai monostor Sabina, Umbria tartománnyal. 1555. augusztus 8-án tartott rendi gyűlésen Chrosophoro Patavino volt az elöljáró. 1571-ben pedig - amikor már külön rector generalist: „ügyvezető" rendfőnököt választottak - végleg elszakadtak a rendtől. Ezt a szakadást sem a spanyol sem a magyar pálosok nem akarták, de a kapcsolatot nem voltak képesek tovább fenntartani. Ottani források szerint ekkor már 5 vicariatussal (nagyobb rendház) és 22 perjelséggel rendelkeztek. Serra d'Ossa városában volt a Szent Antal anyakolostoruk Brazília a kezedeti időkben pálos kolostor Nossa Senhora de Mont Serrat, jelenleg bencés kolostor, ami Sao Paolo-ben van, Brazíliában. A pálosok tevékenységéről egykori levelezésekből idéz a modern humán kutatás szerzője; azt tárja fel Russell-Wood, hogy a Jézus tanításának lényegi részeit, mint az evangelizációt a megváltás, a" megszelídítés", az oktatásban. Hogyan védték a pálosok az őslakosokat az agresszió és gyarmatosítás ellen. Jól ábrázolja a szerző hogyan alakul át a végtelen derűlátás az adott pillanatban. Egy új fázisa kerül a rendszerbe a pálosok kiábrándulásának a kétségbeesésnek és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul, a gyarmatosítás s a tolerancia hiánya a Jézusi ajánlatnak hogyan vet véget és végül Jézus tanításának szemlélete a ráerőszakolás eszközévé, válik. A pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban a tanítást és a közös munkavégzést használták a Krisztus tanításának megismertetésének eszközéül. Majd később barlangokban húzódva, mint a Pilisben, innen végezték a Krisztianizálását az őslakosságnak.

Pálos kolostorok: Amador Bueno de Ribeira, Mosteiro de Sorocaba, Mosteiro do Rio de Janeiro, Mosteiro de Santana de Jundiaí stb.

A magyar hithirdetőkkel nyert addigi jó tapasztalatok arra indították a pápákat, hogy Közép-Európából főleg csak magyarokat küldjenek Latin-Amerika földjére. A magyar hithirdetők kiváló személyi tulajdonságait VI. Sándor pápa már korán felfedezte, aki Rodrigo Borga kardinális korában egri érek és péterváradi apát volt így személyes kapcsolatban is állt velük, különösen a pálosokkal, kikre kezdetben ő bízta Amerika krisztianizálását. A magyar hithirdetők eljutottak Latin-Amerikába, majd valamennyi missziós házba, a spanyol és portugál misszókba. A magyar szerzetesek ott vannak az épülő új világrész minden emporiumában. A mai Venezuela, Colombia, Ecuador, Mexiko, Guatemala stb. Buenos Aieres első parcellázási térképén találkozunk Mathe Istvany nevével. A szent buzgalom hevítette a magyar pálosokat az evangelizáció hirdetésére a távoli tengerpartokon. Őket a szent cél vezérelte, hogy vallási és társadalmi fejlődés következzen be. Így lett híres paraguayi küldetésük, amely az első tartós település megalapításához is vezetett. Sao Paulo Portugáliának tartománya volt. A pálosok voltak az úttörők a városok alapításánál sokfajta akadállyal és dacolva a vadon élő állatok veszélyével bátran szembeszálltak. Ott volt a sok ellentmondás között a pálosok és az aranykeresők kapzsisága és brutalitásukat nem fékező mámora. Az összes energiájukat az Indiánok védelmére kiterjesztették. A magyar papok magas tudományos műveltségüknél fogva nemcsak misszionáriusok voltak, hanem egyetemi professzorok, geográfusok, csillagászok, botanikusok és másfajta tudósok, kiknek munkája nyomán ma is virágzó egyetemek létesültek, birodalmi és országhatárok alakultak, vagyis munkásságuk jegyeit évszázadokra kiható módon ott hagyták Latin-Amerika minden országában. Jól rekonstruálható mindaz, ami a pálosokkal is történt: „egy magyar jezsuita rend tagjának visszaemlékezései" c. mű munkából ...a legtávolabbi indián településeket is felkereste, megtanult számos indián nyelvet és nyelvjárást, amely tulajdonképpen előfeltétele volt a sikeres hittérítő munkának, annál is inkább, mert voltak olyan redukciók, ahol tucatnyi különböző nyelvet is beszéltek az ott letelepített indiánok. A magyar jezsuita részletes feljegyzéseket készített, ezeket jól sikerült rajzokkal, valamint térképvázlatokkal egészítette ki Éder Xavér Ferenc latinul írt munkáját, amelynek címét (Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano) magyarra így fordíthatnánk le: A Perui Királyságban lévő Moxitania tartomány leírása. A 289 sűrűn teleírt oldalt kitevő kézirat eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtár Pray-gyűjteményében található. Ebből készített 1791-ben egy meglehetősen szerény kivonatot Makó Pál budai apát, aki valójában nem is Éder eredeti szövegét, hanem a saját magyarázatait adta közre. Ez a kiadás majdnem száz évvel később, 1884-ben spanyolul is megjelent La Pazban, de maga az eredeti szöveg (illetve fordítása) teljes terjedelmében mind a mai napig nem jutott el az olvasók szélesebb köréhez.

Özséb az általa megalapított Pálos Rend védőszentjévé Thébai Remete Pált tette meg, aminek bizonyíthatóan kozmikus okai is voltak, pontosabban a Shem ha-Mephorash-sal volt ez szerintem kapcsolatban.

A tanulmány második részének a legelelső képe Özsébet a kereszttel és a hollóval ábrázolja. Mint már az első részben kifejtettem, Remete Pál misztikus hollója nem lehetett más, mint az alábbi kozmikus keresz:


Thébai Remete Pál "hollója":
289.12.14. 13:07 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

Megközelítőleg három évezred alatt kialakult ugyanilyen felépítésű kozmikus keresztek listája:

-1888.01.03. 17:52 UT
Nap-Mars konjunkció:27,6°/18,9°Nyilas; -Hold oppozíció:27,6°Iker; -Szaturnusz quadrat:21,5°Halak; -Uránusz oppozíció:18,4°Szűz
(9,2°)
(Teljes holdfogyatkozás)

-1666.02.07. 08:02 UT
Nap-Mars konjunkció:4,3°Vízöntő/26,8°Bak; -Hold oppozíció:4,3°Oroszlán; -Szaturnusz quadrat:24,8°Mérleg; -Uránusz oppozíció:27,4°Kos
(9,7°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

-1120.08.25. 09:52 UT
Nap-Mars konjunkció:21°/19,6°Oroszlán; -Hold oppozíció:21°Vízöntő; -Szaturnusz quadrat:22,7°Bika; -Uránusz oppozíció:18,7°Skorpió
(4°)

-985.03.10. 08:36 UT
Nap-Mars konjunkció:9,7°/14,5°Halak; -Hold oppozíció:9,7°Szűz; -Szaturnusz quadrat:12,5°Nyilas; -Uránusz oppozíció:17,2°Iker
(7,5°)

-938.04.28. 02:09 UT
Nap-Mars konjunkció:27,2°/17,6°Kos; -Hold oppozíció:27,2°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:18,3°Rák; -Uránusz oppozíció:22,3°Bak
(9,6°)

-800.12.24. 01:33 UT
Nap-Mars
-Neptunusz konjunkció:25,4°/21°/28,4°Nyilas; -Hold oppozíció:25,4°Iker; -Szaturnusz quadrat:24,1°Halak; -Uránusz oppozíció:19,1°Szűz (6,3°/9,3°)
(Teljes holdfogyatkozás)

-577.01.28. 16:24 UT
Nap-Mars konjunkció:2,5°Vízöntő/29,1°Bak; -Hold oppozíció:2,5°Oroszlán; -Szaturnusz quadrat:0,6°Skorpió; -Uránusz
-Neptunusz oppozíció:29,8°Kos/6,3°Bika (3,4°/7,2°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

-31.08.16. 02:49 UT
Nap-Mars
-Plútó konjunkció:20°/25,1°/28,2°Oroszlán; -Hold oppozíció:20°Vízöntő; -Szaturnusz quadrat:23,6°Bika; -Uránusz oppozíció:19,4°Skorpió (5,7°/8,8°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

16.09.05. 11:44 UT
Nap-Mars konjunkció:10,5°/7°Szűz; Hold oppozíció:10,5°Halak; -Szaturnusz
-Plútó quadrat:15°/16,8°Nyilas; -Uránusz oppozíció:7,3°Iker (8°/9,8°)
(Penumbral holfogyatkozás)

151.04.18. 14:06 UT
Nap-Mars konjunkció:26,4°/21,8°Kos; -Hold
-Neptunusz oppozíció:26,4°/19°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:21,2°Rák; -Uránusz oppozíció:24°Bak (5,2°/7,4°)

289.12.14. 11:07 UT
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

512.01.19. 02:26 UT
Nap-Mars konjunkció:0,6°/1,4°Vízöntő; -Hold oppozíció:0,6°Oroszlán; -Szaturnusz quadrat:5,6°Skorpió; -Uránusz oppozíció:0,7°Bika
(5°)
(Penumbral holdfogyatkozás)

919.12.10. 00:48 UT
Nap-Mars konjunkció:22,8°/15,6°Nyilas; -Hold oppozíció:22,8°Iker; -Szaturnusz quadrat:17,6°Szűz; -Uránusz oppozíció:17°Halak
(7,2°)

969.01.06. 15:32 UT
Nap-Mars konjunkció:22,1°/20,8°Bak; -Hold oppozíció:22,1°Rák; -Szaturnusz quadrat:25,4°Kos; -Uránusz oppozíció:28,8°Mérleg
(8°)

1103.08.19. 13:06 UT
Nap-Mars konjunkció:1,6°Szűz/25,3°Oroszlán; -Hold oppozíció:1,6°Halak; -Szaturnusz quadrat:28,9°Skorpió; -Uránusz oppozíció:28,5°Bika
(6,3°)

1240.04.08. 04:27 UT
Nap-Mars konjunkció:25,5°/25,7°Kos; -Hold oppozíció:25,5°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:23,9°Rák; -Uránusz oppozíció:24,7°Bak
(1,8°)

1376.11.26. 19:02 UT
Nap-Mars konjunkció:13,4°/5,7°Nyilas; -Hold oppozíció:13,4°Iker; -Szaturnusz quadrat:5,1°Halak; Uránusz oppozíció:7,4°Szűz
(8,3°/8,9°)

2008.12.12. 16:37 UT
Nap-Mars konjunkció:21°/19,1°Nyilas; -Hold oppozíció:21°Iker; -Szaturnusz quadrat:21,4°Szűz; -Uránusz oppozíció:18,8°Halak
(2,6°)

2192.08.23. 06:51 UT
Nap-Mars konjunkció:1°/1,4°Szűz; -Hold oppozíció:1°Halak; -Szaturnusz quadrat:4,8°Nyilas; -Uránusz oppozíció:29,5°Bika
(5,3°)

2329.04.14. 19:31 UT
Nap-Mars konjunkció:24,5°/29,2°Kos; -Hold oppozíció:24,5°Mérleg; Szaturnusz quadrat:25,4°Rák; -Uránusz oppozíció:26,9°Bak
(4,7°)


A Remete Pálnak a "hollója", azaz az i.sz. 289.12.14-én kialakult kozmikus kereszt legszabályosabb (1,8°) példánya i.sz. 1240.04.08-én realizálódott, tehát még azt megelőzően 11 hónappal, hogy a tatárok i.sz. 1241.03.12-én átkelt volna a Vereckei hágón:


1240.04.08. 05:27 UT +1.00 Pilis (húsvét vasárnap; a Peszách ünnepe előkészületi napja: 5000 niszán 14.!)
Nap-Mars konjunkció:25,5°/25,7°Kos; -Hold oppozíció:25,5°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:23,9°Rák; -Uránusz oppozíció:24,7°Bak
(1,8°)


Feltétlenül érdemes kihangsúlyozni azt, hogy ez a kozmikus kereszt húsvét vasárnap, és a héber naptár szerinti Peszách ünnepe előkészületi napján realizálódott, amikor i.sz. 25 április elsején a Názáreti Jézus keresztre feszíttették, és ráadásul a héber időszámítás szerinti 5000. évre esett!
Nem szabad arról megfeledkezni, hogy Jézus születésekor (-7.02.10.) a fenti keresztet alkotó égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) együttálltak a Zodiákusban...


A véleményem szerint a bemutatott két azonos felépítésű kozmikus keresztnek a felfedezése motiválhatta arra az asztrológiában is jártas Özsébet, hogy még a tatárjárás előtt úgy döntsön, hogy remeteként létrehozzon a Pilisben egy magyar szerzetesrendet, Remete Pálnak a "védnöksége" alatt. Az i.sz. 1240. évnek volt közvetlenül Remete Pállal kapcsolatos vonzata is:

http://palosrend.hu/fooldal
Első Remete Szent Pál Rendje - Magyar Pálos Rend
1240-ben Szent Pál ereklyéje Velencébe került: "Az Úr megtestesülésének 1240-ik esztendejében, IX. Gergely pápasága és II. Frigyes római császár alatt, Szent Pál csodáinak híre elterjedt, egy bizonyos férfi, az előkelő Jacobus Lorenzo, velencei polgár Velence kikötőjéből Konstantinápolyba ment. Ott Péter testvérnél, az apátnál, és a Megcsodált Szűz Mária kolostor szerzeteseinél okleveles óvadék alatt, ékes stílussal, csodálatos mondatokkal, ügyes beszéddel, nem üres ígéretekkel, szerfelett óhajtott kívánságával elérte, hogy Szent Pál ereklyéit neki adják, amelyeket ujjongó örömmel vitt magával Velencébe, s a Szent Julián tiszteletére szentelt templomban nagy tisztelettel elhelyezte, ahol a nép is a neki kijáró tisztelettel vette körül."

Feltehetőleg nem véletlenül időzítették ezt éppen erre az évre...

A tatárjárás, és az ország annak következtében történt lepusztulása késleltette a tervét, de végül 1246-ban lemondva addigi egyházi rangjáról, több társával remeteségbe vonult a Pilis rengetegébe, pontosabban a Kesztölc határában lévő Hármas-barlangba, aminek a bejárata elé egy fakeresztet állított:

http://www.katolikus.hu/szentek/1113-210.html
http://www.esztergom.hu/wps/portal//his ... AMN-7K8C8S
http://www.palosrend.hu/index.php?optio ... &Itemid=74
A pilisi remete első ténykedése az volt, hogy hármas barlangja alatt a forrás mellé letűzte a szent keresztet..

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... 7ebeabdfbf
2012.04.01. 07:47
Felépült a Boldog Özséb magyar kápolnája ausztráliai Mária-völgyben
In Cruce salus: Keresztben az üdvösség. Ez volt a jelszava és meggyőződése Boldog Özséb atyának. Ezért szentelte a remeték kápolnáját a szent kereszt tiszteletére. Ezért hívják középkori oklevelek évszázadokon át, még Mátyás korában is, a pálosok intézményét a szent kereszt testvéreinek: Fratres S. Crucis de eremo. Már a középkorban is, de a későbbi pálos templomokban is a főoltáron kívül a legszebb oltárt mindig a szent kereszt tiszteletére szentelték fel. Boldog Özséb nyomán szaporodtak el mindenütt a keresztek a Pilisben az utak mentén, házak előtt, erdő mélyen.

Boldog Özséb 1250-ben úgymond egy látomásban részesült, mégpedig egy éjjeli imája közben apró lángokat vélt látni az erdőben a legenda szerint, melyek aztán egy nagy tűzcsóvává egyesültek a barlang elé felépített kereszt előtt.

Link
Kép

Link
Kép
Boldog Özséb képe Hevenesi Gábor Régi Magyar Szentség című könyvében

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1890
A fehér barát a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890/00002/pd ... _07-10.pdf
A fehér barát
(7-10. old) Szent magyar pálosok
1. Boldog Özséb
Történt egyszer, hogy B. Özséb egyik éjszakai imádságában lángokat látott gyülekezni az erdőben: a szétszórt apró lángok egyetlen tűzcsóvában forrtak egybe, mely ragyogva lángolt az éjszakában. Akkor megértette B. Özséb, hogy Isten is azt akarja velük, amit a szétszórt lángokkal: hogy egyesüljenek s buzgó lelkük fényességével világítsanak s mutassanak utat a nagy magyar éjszakában...
Ez történt 1250-ben. Nyomban hozzáfogott B. Özséb hetedmagával egy kis templom és egy kis monostor építéséhez, nem messze a hármas barlangtól, a Szent Kereszt tiszteletére, mely remeteségük egyetlen kincse és vigasztalása volt, azután sorra látogatta a különböző remeteségeket, hisz Szent István idejétől kezdve mindig voltak remeték hazánkban (B. András, B. Benedek, B. Vácz...), többek között járt a Pécs városától nem messze fekvő jakabhegyi monostorban is, hova Bertalan püspök már 1225-ben telepített remetéket s közölte velük Isten akaratát. A remeték egyhangúlag őt választották meg a magányból a közös szerzetesi életbe lépő, de azért továbbra is Remete Szíent Pál oltalma alatt maradó pálos Rend fejévé s 1256-ban az esztergomi nemzeti zsinaton B. Özséb már úgy írta alá magát az apátok között, mint Remete Szent Pál Rendjének Provinciális Perjele.


http://epa.oszk.hu/01800/01890/00001/pd ... _05-07.pdf
A fehér barát 1. évf. 1. sz. (1938. december)
(5-7. old.) Pilis pálos lelke
1250-ben kezdett hozzá tehát B. Özséb hetedmagával együtt a pilisszentkereszti monostor és kápolna építéséhez. Ez a csodaszép hely úgyszólván még ma is érintetlen a «civilizációtól».

http://epa.oszk.hu/01800/01890/00006/pd ... _06-07.pdf
A fehér barát 3. évf. 1. sz. (1940. március)
(6-7. old.) A szentkereszti páloskolostor a Pilisben
Irta: Sashegyi Sándor
A Szentkeresztről nevezett pilisi pálos-kolostor alapításáról csak annyit mondanak krónikáink, hogy IV. Béla király uralkodása alatt, 1250-ben a pilisi remeték megkezdték kolostoruknak és kis templomuknak építését a remetebarlang közelében. Ezután hosszú ideig hallgatnak a krónikák a pilisi pálosokról. Hogy hogyan jutottak a remeték ahhoz a területhez, hová a , Szentkeresztről nevezett kolostorukat építették, arról nem szólnak s csak az egybevetett XIII. századi történeti és birtokviszonyi helyzetből lehetséges erre nézve következtetéseket levonnunk. Mint már a II. évf. 3. számú Fehér Barát-ban megjelent cikkemben említettem, a Szentkereszt Szentkeresztről nevezett pálos-kolostor és a hármas remetebarlang a pilisi királyi birtoktesten feküdt, Pilis erdeinek mélyén s az csakis királyi, vagy királynői adomány útján jutott a pálosrend birtokába.

Ez azért is valószínűnek látszik, mert ezen időkben a szomszédos birtoktesten (Szántón) lévő pilisi apátság, vagyis a cisztercita-rend birtokainak újbóli megerősítését kérte IV. Béla királytól s ugyanúgy az óbudai káptalan is. Tehát a pereskedések s egyéb birtokviszályoknak elkerülése végett kellett az ősi birtoknak határait biztosítani, mert a birtokok szomszédságában új királyi, vagy királynői birtokadományról volt szó, vagyis a szentkereszti páloskolostorhoz tartozó olyan földekről, melyek a pálosoknak jövedelműi szolgáltak. Hogy tisztább képet kaphassunk a XIII. századi birtokviszonyokról a szóban forgó kerületen, újra hivatkoznom kell Békefi Rémig dr.: A Pilisi Apátság birtokviszonyait tárgyaló fejezetére, amiből kiviláglik, hogy Szántó falu a környező területtel egyetemben keletre á Melyi, vagyis a Pilis-patakig terjedt s délre egészen Boronig, a mai Csobánka határáig húzódott le a cisztercita-rendnek királyi adóhiányokból szerzett birtoka. A Melyi, vagyis a Pilis-patak túlsó felén levő terület, vagyis a Pilis-patak völgye, keletre a környező első hegykoszorúig, délre pedig Pomáz—Csobánka, vagyis Boron határáig a pálosrend királyi adománya volt s így szomszédos a pilisi apátság, vagyis a ciszterciek és egyes helyeken az óbudai káptalan birtoktestével. Hogy északra és keletre meddig terjfedt a pálosok birtoka, egyelőre még nem tudjuk, mert ezen birtokadományról okmány nem maradt fenn. De ha. a környező területnek fekvését ismerjük, a szóban forgó birtoktestet nem lesz nehéz
meghatároznunk (lásd az í. sz. ábrát). A pálosok birtokterülete így az egész Pilis-patak völgyére vonatkozhatott, mely felett uralkodó 247 m magas dombháton állott a pilisi első páloskolostor, vagyis a Szentkeresztről nevezett pálosmonostor, mely a Rend első anyakolostoraként szerepel 1304. esztendeig, B. Özséb, B. Benedek és B. István rendfőnöksége alatt. Semmi közelebbi adatnak birtokában nem vagyunk arra nézve sem, hogy a szentkereszti pálos-kolostort hogyan építették, csak a területen fölfedezhető rom-emlékek vonulata nyújt erre nézve némi képet. Vizsgálati ásatásaim folyamán a kolostor kis templomának falai kerültek napfényre (lásd a 2. sz. ábrát). A kis templom román stílben épült s építésének ideje a XIII. század közepére tehető. Ezt igazolják az ásatások alkalmával előkerült cserépedénytöredékeknek darabjai is. A kis templom falai trahit-tufa faragott kvadrát kőkockákból épültek, szentélyének félköre, ápszisa meglehetősen elpusztult. A kolostor keleti felében lévő részek falmaradványai teljesen hiányoznak s a terület e része ma szántónak van használva. Itt gróf Teleky József földmunkásai vízvezetékcsődarabokra akadtak szántás közben. Ez pedig igazolni látszik azt a föltevést, hogy a szomszédos hegynek kitűnő forrásvizét, a szalabasinait, vezették le vele a kolostorhoz. Minden bizonnyal a majd itt folyó ásatási, vagyis feltárási munkálatok sok meglepetéssel fognak szolgálni. Az 1927—1928-as évek folyamán e romemlékeket vélték a pilisi apátság cisztercitamonostorának, de teljesen helytelenül. A pilisi apátság cisztercita templomát, mint ahogy tudjuk, díszesen s több ízben is átépítették s nagyságára nézve a reimsi székesegyház nagyságával vetekedett s nem csupán a Rend részére szolgált. Már ez az adat is kellően igazolja azt, hogy a fent tárgyalt rom-emlékek semmiesetre sem lehettek ciszterciták monostora és temploma. De kellően igazolják a még meglévő okmányok is azt, hogy a pilisi apátság a Pilishegy délkeleti lábánál állott. így tehát a mai Pilisszentkereszt község közvetlen közelében lévő jelenleg Klastromromok néven ismeretes rom-emlékek föltétlenül a pilisi apátság, vagyis a ciszterciták kolostorának és templomának rom-emlékei. E helyütt valóban díszesen faragott kövekre akadtak már több ízben. (L.: Békefi Rémig dr. : A pilisi apátság története I—II. kk.) A Szentkeresztről elnevezett pálos-kolostor rom-emléke azonban a legegyszerűbb építkezés jegyeit viseli magán, ott eddig díszesen faragott kövek nem kerültek elő, csupán egyszerű párkányköveknek jutottam birtokába és szintén egyszerű oszlopfő-töredékekre akadtam, melyek a XIII. századból valók. De maga a kis templom mérete is kellő bizonyságul szolgál arra nézve, hogy a kolostor részére épült az csupán és nem a világiak részére. A pilisi erdők rengetegében remeterendként húzódtak meg a pálosok, tehát nem volt szükségük nagyobb templomra. A Szentkeresztről elnevezett pálos-kolostor a Lam, Tornyos-, Hárs-, Morgó-, Dobogó-, Pilis-, Hosszú-, Kevély-, Csúcs- és Oszolyhegyekkel koszorúzta völgyben, a Pilis-patak völgyében állott, a völgy közepetáján levő 247 m magas dombháton s nem a mai Pilisszentkereszt község szomszédságában. A pálos rom-emlékektől délkeletre fekszik Pomáz, 8 km-re a Pilis kapujában. Csobánka, hajdan Berény, latinosan Boron, délre fekszik tőle 4 km-re az Oszolyhegy égnek meredő sziklái alatt. Pilisszántó 4 km távolságra van tőle nyugatra, de a határként szereplő Melyi-, vagyis Pilis-patak, csak 1 km távolságra esik, tehát egészen szomszédságnak vehető. A pilisi apátság, vagyis a ciszterciek rom-emléke, a mai Pilisszentkereszt, a Pilishegy délkeleti lábánál, 5 km távolságra van tőle. Pilisszentkereszt község csak a XVIII—XIX. századok folyamán kezd települési hely lenni s épületei legnagyobb részben a pilisi apátság romjaiból épülnek. (L. : Szűcs Gyula: Pilisszentkereszt.) 1304-ben Lőrinc rendfőnöksége alatt azonban a pilisi anyakolostor, a Szentkeresztről nevezett, elveszítette jelentőségét, mert új anyakolostor épült Budához közel, a mai Hűvösvölgyben, Szent Lőrinc tiszteletére. Ettől az időtől fogva ez az új kolostor lett a pálosrend vezetőhelye a török hódoltság koráig. 1526 után a budakörnyéki kolostorok elpusztultak, részben a töröktől, de a hitújítás is nagy károkat okozott a Rendnek. A kolostorok felperzselve, kifosztva s teljesen elpusztítva, elhagyatottan álltak a néptelenné vált Pilis vidékén, új földesurak birtokába kerültek az ősi pálos-javadalmak, első ízben a Wattay-családnak kezére jutott, még a török hódoltság ideje alatt. A Wattayak csak ezidőben ismeretesek Pilis vidékén s mint török adószedők szerepelnek Pest-Pilis megyében. (L.: Salamon Ferenc: Magyarország a török hódoltság korában.) A török hódoltság után a pálosok birtokának egy része a Szentkeresztről nevezett pálos-romokkal egyetemben a Podmaniczkyek kezére került, majd gróf Teleky József úr birtokába ment át a mai napig. A rom-emlékek parlagon hevernek s állandó pusztulásnak vannak kitéve s csak a pálosok barátainak országos mozgalmával és áldozatkészségével menthetők meg ezek az ősi, nagy, magyar kultúrát hirdető emlékeink!

Egy figyelemre méltó idézet, amit a néhai Árva Vince pálos szerzetes (+ 2008.12.15.), a magyar Pálos Rend újjászervezője írt:

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... c1ecf9ea11
2011.12.29. 09:03
PÁTER ÁRVA VINCE
AZ ESZTERGOMI BOLDOG ÖZSÉB ALAPÍTOTTA PÁLOS REND
De mielőtt a zugligeti plébániára kerültem, egy hónapos szabadságra mentem. Ami azt jelentette, hogy az 1934-1951 közötti időt szerettem volna feldolgozni. Döbbenetes adatok kerültek elő: a legfontosabb, hogy megtaláltam azt a dokumentumot, amelyből megtudtam, hogy ez a most működő pálos rend nem azonos a Boldog Özséb állal 1250-ben alapított Pálos-renddel!
"Ezt a rendet 1784-ben VI. Pius pápa alapította Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére, mint Lengyel Pálos Kongregációt!"2 Most értettem meg, hogy miért akadályozták a lengyelek a Rend magyarországi felvirágoztatását! Azt is megértettem, hogy engem miért akartak mindenáron a rendből eltávolítani. Ezen felismerés után ismét Rómához fordultam. Előadtam3:
A kommunista rendszerben én a fogadalmaimmal az Ősi, Boldog Özséb által 1250-ben alapított Pálos Rendbe tettem le. Nem volt lehetőségem meggyőződni arról, hogy ez a Rend nem az Özséb által alapított Pálos Rend. Ezért létrejött az error invicibilis (legyőzhetetlen tévedés), az Egyházjog szerint az így létrejött cselekedet érvényes, tehát az én fogadalmam a Boldog Özséb által alapított Ősi Pálos rendbe érvényes.

Róma felterjesztésemet elfogadta, jóváhagyta. Így én vagyok az egyetlen tagja az Ősi Pálos Rendnek. "De az újjászervezésre nem alkalmas az idő." Érthetetlen módon a Magyar Püspöki Kar nem járul hozzá az Ősi Pálos Rend újjászervezéséhez.


Végül eljutottam az Ősi Pálos rend alapításához. Sajnos a viharos magyar történelem és a magyarság ellenségei elérték, hogy a Boldog Özséb által alapított Ősi Pálos rend alapításáról egyetlen forrás maradt fenn, ez is csak másolatokban. Ez pedig Gyöngyösi Gergely: I. Remete Szent Pál Remete testvéreinek élete című latin nyelvű kódexe, melyet magyarra fordítva 1998-ban jelentettem meg több más könyvvel együtt, az Ecclesia budapesti boltjában kapható. Sajnos az az érzésem, hogy ezek a kódexmásolatok nem teljesek. Ügy tűnik, hiányosak. Sok olyan eseményről nem írnak, amikről elképzelhetetlen, hogy Gyöngyösi Gergely azokat ne írta volna le. Az eredetit nem ismerjük. Én nyolcféle másolatot gyűjtöttem össze, de mintha, csak egy diktálással írták volna le. Ha a legősibbet elfogadnánk eredetinek, akkor fel kell tételeznünk, hogy még Gyöngyösi életében tudatosan, kivonatosan másolták le. De a kérdés: az eredetivel mi lett? Vagy elpusztult, amikor a törökök a budaszentlőrinci kolostort elfoglalták. A megmaradt kódexmásolatokban Gyöngyösi szerint igen sok könyv elégett a budaszentlőrinci kolostor könyvtárában. De az is lehet, hogy a török magával vitte. Esetleg az isztanbuli Top-Kapi Múzeum pincéjében a hat láda pálos-anyag valamelyikében rejtőzik. De a tudatos rövidítést sem szabad kizárni. Mohács utáni történetünk alakulása és szemlélete is megváltozott, később ez még nyilvánvalóbb lett, amikor a Habsburg-dinasztia vette át a hatalmat. Tehát a feltett kérdésünkre nem tudunk választ adni, de térjünk vissza a rend alapításához Gyöngyösi szerint Esztergomban él Özséb kanonok. Hozzá járnak pilisi remeték. Özsébről még annyit ír a kódex, hogy előkelő szülőktől származott. Megszereti a remetéket, és ő is a pilisi hegyekben szeretne remetéskedni. Azonban Váncha István, az akkori esztergomi érsek, Özsébnek ezt a kérését nem fogadja el. Így Özséb még továbbra is Esztergomban marad, de tervéről nem mond le végleg, mert néhány ismerősét is megnyeri a remetei életeszménynek. 1241-ben megérkeztek a tatárok. A muhi csatavesztés után a tatárok Esztergomot is megostromolták, de a fellegvárat nem tudták elfoglalni. Minden bizonnyal Özséb is ott menekült meg. Ezután Özsébre még nagyobb szükség volt Esztergomban. Végül is 1246 táján érseke elengedi, és hat társával Szántó közelében a Pilisbe, a Hármas-barlangba (de nem három barlang!) megy. Még azt is olvassuk, hogy a forrás közelébe. 1250-ben pedig hat társával és a nép segítségével egy kis kápolnát építenek a Szent kereszt tiszteletére, a Hármas-barlang közelében.

Némely források szerint Rómában Özséb segítségére volt5 Aquinói Szent Tamás. IV. Orbán pápa meghallgatta ugyan Özséb kérését, de nem hagyta jóvá, hanem Pál veszprémi püspököt bízta meg a szerzetesrend kolostorainak megvizsgálásával. Ezt Pál elvégezte, és a pápa felhatalmazása alapján Özséb rendjének működését jóváhagyta: I. Remete Szent Pál Rendje néven. Természetesen a jelentést IV. Orbán pápának megküldte. Az 1256-os esztergomi egyházmegyei zsinaton, mint I. Remete Szent Pál Rendjének provinciálisa írta alá. Körülbelül ma az írott forrásokból ennyit ismerünk.

Feltűnő és érthetetlen. hogy az elmúlt évszázadokban kiváló történészeinknek sem tűnt fel néhány probléma Özséb személye és a rend alapítása körül. Végre napjaink egyik kiváló egyháztörténésze figyelt fel a problémák egy részére, de a megoldásig nem jutott el.
Az első probléma Özséb neve és származása, Gyöngyösi a kódexben csak annyit ír, hogy nemes vagy előkelő szülőktől származott, ennél semmi több nincs, mégis egyes életrajzírói odáig mennek, hogy egyenesen a királyi családdal hozzák rokonságba. Semmi biztos adatunk nincs erre vonatkozólag, a lehetőség nincs ugyan kizárva, de bizonyítékok még nem kerültek elő. Gyöngyösi pontosan leírja, hogy Özséb hat esztergomi társával együtt megy a remeteségbe. Mégpedig először a Hármas-barlangba. Teljesen érthetetlenek az utóbbi ötven év szakembereinek állításai a barlanggal kapcsolatban. A kódex nagyon pontosan meghatározza a barlang helyét, amikor a "triplex", magyarul a "hármas" szót használja. A hármas azt jelenti, hogy valamilyen módon összefügg, pl. egy bejárata van, de bent három részre tagozódik. Ma is építenek több részes házakat, amelyeknek esetleg még a bejáratuk is több de egybe vannak építve. Ezért elfogadhatatlan pl. ilyen állítás, hogy a Hármas-barlang áll a leány - legény - rabló barlangból, melyek kb. 100 méter távolságban állnak egymástól. Ebben az esetben nem hármas, hanem három barlangról beszélhetünk. Most a kérdés ezek után: hol volt a hármas barlang? Mit ír Gyöngyösi? Özséb kolostort és templomot épít a Szentkereszt tiszteletére Esztergom és a Hármas-barlang közelében, ahol hat társával lakott a forrás mellett. Vegyük sorra6: "Esztergom közelében". Ha a Pilis-hegycsoportot veszem, akár Szentendrétől nézem is a Pilisszántó felett emelkedő legmagasabb csúcsig, mind Esztergom közelében van. Csak ne felejtsük el, hogy leszámítva a mai "modern" kor elsatnyult emberét, 10-15 km nem volt messze. Ezt a távolságot sétálva is megtették. Ha tehát Esztergomot vesszük alapul, a kolostor a Pilis bármely pontján lehetett volna. Vegyük a másik meghatározást: "a hármas barlang közelében". Itt is ugyanazt a helyhatározást használja, mint Esztergom esetében, a "közelében" szót. Az a kérdés, honnan nézem a "közelében" kifejezést. ha tehát Esztergomtól nézem a szentkereszti főmonostort, akkor a főmonostor a Hármas-barlang mellett 10-15 km, és ebben az esetben a főmonostor a Pilisben bárhol lehetett volna. A kulcskérdés tehát az, hol a hármas barlang és a forrás, melynél a "mellette" helyhatározó szót használja a kódex, ami azt jelenti, hogy nem olyan távolságra, mint Esztergom. A forrás meghatározásához feltétlenül szükséges a geológiai vizsgálat, milyen mennyiségű vízgyűjtőtér van a Pilis-csúcs alatt, illetve mekkora az ott lévő víztömeg felhajtó ereje. Számomra érdekes, hogy akik foglalkoztak Boldog Özséb életével és szentkereszti kolostorával, nem tűnt fel nekik a Trézsi forrás. A Pilis-csúcs, Pilisszentkereszt irányában kb. 500 méter magasságban található a Trézsi forrás. Sajnos barbár kezek a kerámiavezetéket felszedték és széttördelték. Ez a forrás soha nem fagy be, télen-nyáron önti a jó vizet. Ez igen figyelemre méltó, főleg szárazság idején. Lehetséges, hogy a Gyöngyösi által említett forrás ez lenne! Néminemű probléma ugyan lehetséges, mert az Özséb által épített szentkereszti kolostor nem 'közvetlen mellette van, de Esztergom és a Hármas-barlang "közelében".

http://www.palosrend.hu/beszamolok/beszamolo_vince.html
P. Árva Vince elhagyta a Rendet...
A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a Vatikánban 2004. május 28-án kelt határozatával kinyilvánította, hogy P. Árva Vince nem tagja a Pálos Rendnek, szerzetesi fogadalmai alól felmentette, a rendi ruhát nem használhatja és a Rend nevében nem nyilatkozhat
, egyúttal a Székesfehérvári Egyházmegyébe inkardinálta (egyházmegyei papi szolgálatba helyezte).

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... 9d085831bb
http://mno.hu/belfold/nem_engedtek_be_a ... aba-358374
2008. december 10., szerda 19:45
Nem engedték be a magyar mentőhelikoptert Romániába
Árva Vince atya három héttel ezelőtt Csíksomlyón elesett és nyakcsigolyatörést szenvedett. Az életmentő műtétet Marosvásárhelyen Dr. Salcudeanu Dorin vezette orvos-csapat végezte november 23-án. Azóta Árva Vince atyát az intenzív osztályon kezelték.
A beteg most vált szállíthatóvá. Marosvásárhelyről mentőhelikopter szállította Nagyvárad mellé a magyar-román határra, ahol hordággyal áttolták a magyar oldalra, ahonnan magyar mentőhelikopter szállította Budapestre. Erre a bonyodalomra azért volt szükség, mert a román hatóságok nem adtak a magyar mentőhelikopternek berepülési engedélyt Románia légterébe. Árva Vince atya még nem látogatható – olvasható a szervezet közleményében.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/besz ... metes.html
Eltemették Árva Vince atyát
Árva Vince atya 2008. december 15-én elhunyt az Úrban.
A Spányi Antal megyés püspök úr lelki üdvösségért 2009. január 5-én (hétfőn) 10 órakor mutatott be koncelebrált szentmisét a székesfehérvári Szeminárium templomban.
A szentmise után földi maradványait a székesfehérvári Szentháromság (Hosszú) temető papi sirkertjében helyezték örök nyugalomra.

Boldog Özséb 1250-ben történt és korábban már említett "látomásával" lett megmagyarázva az, hogy ettől kezdve az országban szétszórtan élő remeték egy rendben történő egyesítésére törekedett. A véleményem szerint az említett látomása egy újabb olyan égi konstelláció kialakulására hivatott utalni, ami értelemszerűen a Shem ha-Mephorash-nak volt az egyik kozmikus forrása, és amire Özséb rá kellett, hogy jöjjön:

1250.11.25. 09:43 UT Pilis (Péntek)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz
-Plútó konjunkció:10,5°/10,5°/4,9°/7,4°/1°Nyilas; -Uránusz quadrat:1,2°Halak (9,3°/9,5°)

Ebben az esetben az 1240 április 8-án létrejött kozmikus keresztet felépítő 5 égitest közül a Nap, Hold, Mars és a Szaturnusz együttállt, mint Jézus születésekor...

http://www.katolikus.hu/szentek/1113-210.html
http://www.esztergom.hu/wps/portal//his ... AMN-7K8C8S
http://www.palosrend.hu/index.php?optio ... &Itemid=74
Esztergomi Boldog Özséb kanonok

Egy alkalommal mégis csodálatos látomásban részesült, amely döntő volt további életútjára. Egy éjjel, imádság közben, az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje előtt tüzes fénynyalábbá olvadtak össze.

Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a szétszórtan élő remeték lángjait össze kell gyűjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, tudományukkal napként ragyoghatnak az Egyházban, taníthatják és támogathatják egymást Isten buzgóbb szolgálatára.

1250-ben Pilisszántó közelében, a kesztölci völgy fölötti kis magaslaton, ahol hármas teraszt képeztek ki, délről kisebb templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére. A csúcsíves templomhoz észak felől négyszögletes monostor csatlakozott az együtt lakó remeték számára, magas fallal körülvéve.

Közösségük égi patrónusává Remete Szent Pált tették meg, s magukat "Első Remete Szent Pál testvéreinek" nevezték. Mivel az első monostor a Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a "Szent Kereszt testvéreinek" is hívták őket.

http://palosrend.hu/dokumentum/palosrend.pdf
A PÁLOSOK NYOMÁBAN
Egy alkalommal mégis csodálatos látomásban részesült, amely döntő volt további életútjára. Egy éjjel, imádság közben, az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, s végül Özséb atya keresztje előtt tüzes fénynyalábbá olvadtak össze.

Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a szétszórtan élő remeték lángjait össze kell gyűjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, tudományukkal napként ragyoghatnak az Egyházban, taníthatják és támogathatják egymást Isten buzgóbb szolgálatára.
1250‐ben a kesztölci völgy fölötti kis magaslaton, ahol hármas teraszt képeztek ki, délről kisebb templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére.
P. Bátor Botond OSPPE
Tartományfőnök

1308.12.13-án lett engedélyezve V. Kelemen pápa követe, Gentilis de Monteflorum bíboros által a Pálos Rend, de a végérvényes pápai jóváhagyása csak 1376-ban történt meg V. Orbán pápa által. Ebben az évben szintén megismétlődött az i.sz. 289.12.14-én és i.sz. 1240.04.08-án realizálódott kozmikus kereszt:

Thébai Remete Pál "hollója":
289.12.14. 13:07 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

1240.04.08. 05:27 UT +1.00 Pilis (húsvét vasárnap; a Peszách ünnepe előkészületi napja: 5000 niszán 14.!))
Nap-Mars konjunkció:25,5°/25,7°Kos; -Hold oppozíció:25,5°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:23,9°Rák; -Uránusz oppozíció:24,7°Bak
(1,8°)

1376.11.26. 20:02 UT +1.00 Pilis
Nap-Mars konjunkció:13,4°/5,7°Nyilas; -Hold oppozíció:13,4°Iker; -Szaturnusz quadrat:5,1°Halak; Uránusz oppozíció:7,4°Szűz
(8,3°)

1376.11.26-án közelítőleg ugyanúgy helyezkedett el a kozmikus kereszt a Zodákusban, mint Thébai Remete Pál idejében!

http://www.eurotravel.hu/!download/vallas-palosrend.pdf
http://www.koh7.hu/5_irasok/101220_palo ... 2rend.html
http://arch.eptort.bme.hu/epitesz5.html
DR. GUZSIK TAMÁS
A PÁLOS REND "SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA"
(Az l263-as kolostor-összeírás topográfiai és építészeti érdekességei)

Az önálló szerzetesrenddé nyilvánítás ezért késett, s Özséb név-választása sem vált általánosan elfogadottá. Még 1308-ban is, amikor Gentilis bíboros engedélyezi a terjeszkedést, az új kolostorok alapítását, "Eremitae S. Crucis"-nak nevezi őket. XXII. János pápa (1316-1334) a magyar püspökökhöz írt levelében "fratres S. Pauli primi Eremitae, alias dicti de S. Cruce in Eremo"-t említ. A végleges pápai megerősítés csak 1376-ban következett be, amikor V. Orbán pápa (1362-1370) ratifikálta és approbálta a rendet.

Napjainkban újra kialakult a Zodiákusban ez a fajta kozmikus kereszt, éspedig éppen abban az évben, amikor a Pálos Rend engedélyezésének a 700. évfordulóját ünnepelték:

2008.12.12. 11:37 UT -5.00 New York
Nap-Mars konjunkció:21°/19,1°Nyilas; -Hold oppozíció:21°Iker; -Szaturnusz quadrat:21,4°Szűz; -Uránusz oppozíció:18,8°Halak
(2,6°)
- Az iráni elnök feltehetőleg ekkorra várta Imam Mahdi fellépését
Imam Mahdi 2008?

http://palosrend.hu/dokumentum/palosrend.pdf
A PÁLOSOK NYOMÁBAN
A Rend hivatalosan csak az 1308. december 13‐án kapott engedély alapján szervezhette meg életét Szent Ágoston regulája szerint.

Ennek 700 éves megünneplését ebben az évben, 2008‐ban üli meg a Pálos Rend.

Özséb atya tiszteletét a Szentszék 2008‐tól már nemcsak a pálos rend tagjainak, hanem egész Magyarországnak engedélyezte. Így őt hivatalosan is a boldogok között tisztelhetjük.

http://www.palosrend.eoldal.hu/cikkek/n ... os-ev.html
2008. január 15-én meghirdette az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend legfőbb vezetése a PÁLOS ÉVET abból az alkalomból, hogy 1308-ban kapta meg a pápai engedélyt Szent Ágoston regulája szerinti önálló szerzetesrendként való életre.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/besz ... orinc.html
Búcsú Budaszentlőrincen - 2008. augusztus 10.
Az egykori legrangosabb pálos kolostor Budaszentlőrincen volt. Ma már csak romjai láthatók, szép környezetben. Évről évre idezarándokol több mint száz lelkes hívő, akik a pálosok egykori hatalmas kolostorának falai között vesz részt Szent Lőrinc napjához közel eső ünnepi szentmisén, melyet Dr. Aczél László Zsongor pálos atya celebrál. 2008-ban, augusztus 10-én délután jöttünk össze és az eddigieknél is többen vettünk részt ezen a szép napsütéses nyári délutánon a szentmisén.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/besz ... reszt.html
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe Klastrompusztán
Felújított pálos kolostorrom felszentelés
2008. szeptember 14.
2006. nyarán került ismét a Pálos rend tulajdonába az a kolostorrom, amely Boldog Özséb által alapított első kolostor és 1250-től 1304-ig az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend központja volt.

A szépen kialakított környezetben került megrendezésre az az ünnepi szentmise, mely a Pálos rend 700 éves jubileumának keretében, illetve Kesztölc község falunapjával egybekötve zajlott. A szentmise 12 órakor kezdődött a romoknál, melyet P. Bátor Botond pálos tartományfőnök celebrált, a szentbeszédet P. Imre Csanád pálos mondta. Jelen voltak a világ minden részéről érkezett pálos szerzetesek, az Európai Borlovagrend tagjai, polgármesterek, a közelről és távolról érkezett hívek.
A kolostorrom és az oltár megáldása, a szentmise bemutatása után a közelben lévő, egykori "pálos fa" megfaragott domborművét P. Dariusz Cichor, rendi tanácsos atya áldotta meg, ezzel fejeződött be a közös ünnep.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/besz ... lfold.html
Salföldi pálos kolostorrom megáldása - 2008. szeptember 26.
Boldog Özséb által alapított egyetlen magyar eredetű férfi szerzetesrend kolostorai közül az egyik gyöngyszem, a Balaton közelében elhelyezkedő, Szent Mária-Magdolnáról nevezett Salföldi Pálos Kolostorrom.
2008. szeptember 26-án, szép, napos időben ünnepelhettük meg ennek a felújított kolostorromnak az átadását. Az ünnepséget Horváth László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, a felújított romokat pedig Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya áldotta meg. A kolostorrom oldalán elhelyezett emléktáblát P. Bátor Botond pálos tartományfőnök leplezte le.

http://www.palosrend.hu/beszamolok/besz ... okseg.html
A Magya Pálos Rend megkapta a Magyar Örökség-díjat
A Magyar Pálos Rend képviseletében, P. Bátor Botond tartományfőnök, 2008. december 20-án, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében átvette a Magyar Örökség-díjat ünnepélyes keretek között.

Részletek megtekinthetők itt: http://digitus.itk.ppke.hu/magyar-oroks ... php?site=2

A Magyar Örökség-díj oklevelének szövege:

A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együttmunkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2008. december 20-án a Magyar Tudományos Akadémia díszteremében kinyilvánítja, hogy az arra méltó P Á L O S R E N D hét évszázados magyarságszolgálata M A G Y A R Ö R Ö K S É G, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz.
A Pálos Rend nevét az Aranykönyv őrzi.
Hámori József elnök
Magyar Örökség-díj bírálóbizottság

Link

http://www.szentozseb.hu/modules.php?na ... 46da7d9b8e
Újra működésben: Pálos emléknap - Budapest, 2008. december 13. (videó)

Sajnálatos módon ez az év nem végződött "happy and"-del pálos szemszögből, ugyanis a magyar Pálos Rend újjászervezője, Árva Vince pálos szerzetes (akit 2004.05. 28-án a Vatikán kizárt a Pálos Rendből) 76 éves korában, 2008.12.15-én elhunyt Budapesten, miután november 23-án Csíksomlyón nyakcsigolyatörést szenvedett...
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Pálos Rend misztériuma

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:42

Klaus Matefi
Pálos Rend misztériuma

(Harmadik rész: A Pálos Rend Fekete Madonna tisztelete)Nem lehetetlen, hogy Boldog Özsébnek (Eusebius-nak) a Pilisbe remeteként történő vágyodása kapcsolatban volt az europai zsidóság egy részének i.sz. 1240. évre (1240.04.08-ra) várt megváltásba vetett hitének messianisztikus hátterével.

Mint tudjuk, a Pálos Rend kifejezetten Fekete Madonna tisztelő:

http://szentlaszlo.leki17.hu/2009/martini_madonna.pdf
A Fekete Mária néven ismert ábrázolás nemcsak a lengyelek királynöje lett, hanem a pálos szerzetesek patrónája is. Másolatát lehetöleg minden pálos rendi templomban elhelyezték.

Link
Kép
Częstochowai Fekete Madonna

Link
Kép

Kép
Szent Gellért-sziklatemplom (Budapest)

Link
Kép
Magyarok Nagyasszonya temploma (Márianosztra)

Link
Kép
Petőfiszállás/Ferencszállás - Pálosszentkút

http://felemelkedes.eu/hu/?p=99
A pálos rend megalakulásától a rend fénykoráig (1250-1526)
Nagy Lajostól kapják gondnokságba Márianosztrát, és ugyancsak az ő biztatására hívta meg a rendet László, Oppelt hercege Lengyelországba (1380), ahol Jasna Gorán (Fényes Hegy) létesített monostort számukra. Az erődtemplom mellett nőtt ki a ma kétmilliós város, Czestochowa. Szinte ugyanabban az időben szerezte meg számukra a híres „Fekete Madonna“-ikont, amely Jeruzsálemből Konstantinápoly és Belzen állomásokon keresztül került Jasna Gorára.

A „Fekete Madonna“ megszerzése újabb fordulópont a rend életében. A „Fekete Madonna“-kultusz főleg a mediterrán térség hitvilágában fontos. Különböző elméletek vannak arról, hogy miért fekete – nem tisztem ezen a helyen taglalni őket. Ami viszont érdekes, az az a tény, hogy szinte minden misztikus rendnek megvan a maga „Fekete Madonnája“. A „Fekete Madonnához“ imádkozott Szent Bernát, később Loyolai Szent Ignác. A johanniták Fekete Madonna-ikonja a (ma Szerbiában lévő) Filemói Boldogasszony, a jezsuitáké a Monserrati Boldogasszony.

A “Fekete Madonna” megszerzése tehát jelentősen növelte a rend tekintélyét, mind a térségben, mind világviszonylatban. Az ikont később a pálosok koronával illették, ami egyben a képkoronázás egyedüli ismert példája a történelemben.

http://www.palosrend.hu/index.php?optio ... &Itemid=80
A lengyel pálosok
1382-ben 16 pálos szerzetes indult el Márianosztráról Lengyelországba, hogy ott átvegyék az Opuliai László herceg által alapított kegyhely gondozását. Ott őrizték a ma már világszerte ismert "Fekete Madonna" csodatévő kegyképet.

http://itthonotthonvan.hu/cikkek/73871/ ... _szerepben
Ódon kolostor új szerepben
Régi épületekben oly gazdag Sopron talán legkevésbé ismert műemléke a pálosok hajdani kolostora Sopronbánfalván, amelyet Sopron városa alapított 1482-ben a Bánfalva fölé magasodó sziklán. Az eredeti épületek nagy részét a törökök 1532-ben elpusztították. A szerzetesek az 1600-as évek elején visszatelepültek, az újkori kolostort 1610 és 1644 között építették fel. Sopronbánfalva már ezen időkben is búcsújáró hely volt, hiszen a kolostortemplomban őrizték a Fekete Madonna-képet.

´A Fekete Madonna nem azonos az i.sz 25 április elsején keresztre feszíttetett Názáreti Jézus édesanyjával, Máriával, hanem a végidőkre, azaz napjainkra várt ószövetségi messiásnak, Immánuelnek az édesanyjával, vagy kozmikus szinten vizsgálva a Napbaöltözött Asszonnyal (Apokaliptikus Asszonnyal), azaz az 1999.08.11-én "keresztre feszített" Földanyával:

Link
Kép
Egy találóan szemléletes ábrázolása a kozmikus keresztnek. A két szárának a metszéspontjában helyezkedik el a Földünk.


1999.08.11. 12:09 UT (5759 Elul hónap újholdja)
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- 1999 szeptember 27-én hétfőn Jeruzsálemben, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján (Sukkoth 5760), reggel 9 órakor lerakták a 2. Templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét.
- Potsdamban (Németország) a háború óta az első Rabbi-képző (Abraham Geiger Kolleg) alapkőletétele 1999 augusztus 11-én.
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45

Re: Pálos Rend misztériuma

Beitragvon Klaus Matefi » Mo 27. Mai 2013, 22:43

Klaus Matefi
Pálos Rend misztériuma

(Negyedik rész: A pilisszántói páloskő rejtélye)Napjainkban egyre több keresőt foglalkoztat az a kérdés, hogy pilisszántói keresztes kővön látható három kereszt tulajdonképpen mire hivatott utalni:

[quote]
Link
Kép
Pilisszántói kereszt
A pilisszántói keresztes kő három hasonló keresztet mutat be nekünk. A két kisebb kereszt lebeg. A középső kereszt egy halmon áll. A kereszt felső végződésein madárszárnyakat vélünk felfedezni. A negatív, tehát kimaradó minta a kövön: álló griff és oroszlán. A legnagyobb kereszt alatt, a Szent Korona Pantokrátor Krisztus kép tartójának megfelelő, íves részben egy kulcslyuk részlet, illetve emberalak jelenik meg.

Link
Kép

Link

A páloskő három keresztet ábrázol. Szinte biztosra vehetjük, hogy a három nem azonos keresztekre utal. A középen elhelyezkedő legnagyobb kereszt szerintem nem lehet más, mint a Pantokrátor (JHVH-kozmikus Krisztus) keresztje:


1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.

Immánuel, az Ószövetség messiása

A magyar királyi koronán is jelen van az említett Pantokrátor:

Link
Kép

Kép
A Pantokrátor Krisztus (*nem azonos a Názáreti Jézussal!)

Ettől a kereszttől jobbra és balra egy-egy kisebb kereszt helyezkedik el. A véleményem szerint ezek a hasonló méretű és formájú keresztek az alábbi két azonos felépítésű kozmikus keresztre hivatottak utalni, melyek a Pálos Rend misztériumának az alapkövei voltak:

Thébai Remete Pál "hollója":
289.12.14. 13:07 UT +2.00 Alsó-Théba pusztaság
Nap-Mars konjunkció:23,2°/23,4°Nyilas; -Hold oppozíció:23,2°Iker; -Szaturnusz quadrat:27,2°Halak; -Uránusz oppozíció:18,2°Szűz
(9°)
(Teljes holdfogyatkozás)

A Pálos Rend megalapításának a feltételezhető motivációja:
1240.04.08. 05:27 UT +1.00 Pilis (húsvét vasárnap; a Peszách ünnepe előkészületi napja: 5000 niszán 14.!)
Nap-Mars konjunkció:25,5°/25,7°Kos; -Hold oppozíció:25,5°Mérleg; -Szaturnusz quadrat:23,9°Rák; -Uránusz oppozíció:24,7°Bak
(1,8°)
- Európa-szerte ekkorra várta a vallásos zsidóság egy része téves következtetések miatt a beígért messiásuk eljövetelét.
- Abraham ben Samuel Abulafia rabbi születése, aki a későbbiekben messiásnak jelentette ki magát.


Így kapcsolódik szerintem a Thébai Remete Pál kozmikus felfedezése a Pálos Rend létrehozásához, és a végkifejletthez, amit az 1999.08.11-én realizálódott napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt jelentett minden misztériumvallás számára. Az úgynevezett "mennyei Jeruzsálem" ekkor landolt Pannóniában, pontosabban a Bakony egyik hegyének a környékén, amelynek a neve is utal tulajdonképpen erre a kiemelkedően fontos kozmikus eseményre.

A leírtak alapján nem hinném, hogy a pilisszántói páloskő keresztjeinek bármelyike is az i.sz. 25 április elsején keresztre feszíttetett Názáreti Jézus kínhalálakor realizálódott kozmikus keresztet lenne hivatott jelképezni...:

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785 niszán 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak
(6,8°/8,9°)
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett úgymond a radix negatív szellemi hatása.)


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Administrator
 
Beiträge: 166
Registriert: So 26. Mai 2013, 07:45


Zurück zu Shem ha-Mephorash

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron